Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Edukace rodičů dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
Thesis title in Czech: Edukace rodičů dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci
Thesis title in English: Education of parents of children on prolonged mechanical ventilation
Key words: domácí péče, domácí umělá plicní ventilace, edukace, ošetřovatelská péče, tracheotomie, umělá plicní ventilace
English key words: home care, home arteficial lung ventilation, education, nursing care, tracheostomy, mechanical ventilation
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Karolína Vaicová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.05.2015
Date of assignment: 24.02.2016
Date and time of defence: 15.06.2016 07:00
Date of electronic submission:08.04.2016
Date of proceeded defence: 15.06.2016
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Reviewers: Mgr. Petra Vrábelová
 
 
 
Guidelines
Vypracování bakalářské práce se řídí platným opatřením děkana a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorandských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo Ph.D. na 1.LF UK Praha.
References
HASAN, Ashfaq. Understanding mechanical ventilation: a practical handbook. 2nd ed. New York: Springer, 2010, xxi, 543 p. ISBN 978-184-8828-681.
HRBÁČKOVÁ, Jana. Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o pacienty se zajištěnými dýchacími cestami. Olomouc, 2014. Bakalářská práce.
JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 77 s. ISBN 978-802-4721-712.
SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. 1. vyd. Praha: Galén, 2012, 63 s. ISBN 978-807-2628-452.
WHITE, Alexander C. Long-Term Mechanical Ventilation: Management Strategies. RESPIRATORY CARE [online]. 2012,57(6): 889-895 [cit. 2015-05-26]. Dostupné z: http://rc.rcjournal.com/content/57/6/889.full.pdf
Preliminary scope of work
1. Výběr tématu
2. Rešerše
3. Osnova
4. Teoretická část
5. Praktická část
6. Shrnutí a závěr

Anotace (čj): Ošetřovatelská péče o dlouhodobě hospitalizované děti s umělou plicní ventilací je velice náročná. V rámci zdravotní péče je v současné době trend umožnit dlouhodobě a chronicky nemocným pacientům péči v domácím prostředí. Děti závislé na umělé plicní ventilaci jsou po stabilizaci zdravotního stavu v podstatě zdravé a potřeba dlouhodobé ventilační podpory není pro domácí péči překážkou. Dětský pacient, ale zejména jeho rodina, musí před samotným propuštěním z nemocnice projít náročným edukačním procesem.

Cíl práce a výzkumné otázky:
Cílem této práce je zjistit, jakým způsobem probíhá edukace rodin dětí na dlouhodobé umělé plicní ventilaci na dětském resuscitačním oddělení FN v Motole.
Má pracoviště vytvořený systém edukace rodičů?
Má pracoviště vytvořené edukační materiály?
Jsou určeni specializovaní pracovníci, kteří se rodinám v rámci edukace cíleně věnují?

Metodologie (metoda, výzkumný vzorek):
Kvantitativní výzkum, metoda dotazníková, výzkumný vzorek – zdravotní sestry dětského resuscitačního oddělení FN v Motole.

Předpokládaná implementace: Korekce stávajícího systému edukace.
Preliminary scope of work in English
1. Topic selection
2. Research
3. Outline
4. The theoretical part
5. The practical part
6. Summary and conclusion

Anotace (aj): Nursing Care for long-term hospitalized children with mechanical ventilation is very demanding. Within health care there is a trend nowadays to allow long-term care of chronically ill patients at home. Children dependent on mechanical ventilation, after the stabilization of their health condition, are basically healthy and the need for a long-term ventilatory support is not an obstacle for home care. Pediatric patients but especially their families, before their actual release from the hospital, must undergo a demanding educational process.
The aim of this study is to determine how to proceed at the children´s resuscitation department of the University Hospital in Motol with the ongoing education of families of children on prolonged mechanical ventilation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html