Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Tělesnost v lidové písni (Perspektiva etnolingvistiky a kognitivní poetiky)
Thesis title in Czech: Tělesnost v lidové písni (Perspektiva etnolingvistiky a kognitivní poetiky)
Thesis title in English: Body parts in folk songs (The perspective of ethnoliguistics and cognitive poetics)
Key words: lidová píseň|tělesnost|etnolingvistika
English key words: folk song|corporeality|ethnolinguistic
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.04.2015
Date of assignment: 27.04.2015
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 28.04.2015
Date and time of defence: 19.06.2017 00:00
Date of electronic submission:09.05.2017
Date of proceeded defence: 19.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude vycházet z kontextu kognitivní etnolingvistiky J. Bartmińského a z jeho pojetí lidového poetického stylu; podle možnosti zohlední i základní práce americké kognitivní lingvistiky, zejm. se zřetelem k aplikaci na umělecký text. Soustředí se při tom na poetiku lidové písně. V jejím rámci bude sledovat konceptualizaci tělesnosti (zejm. v souvislosti s opozicí ŽIVOT - SMRT). Zaměří se zejména na somatismy (srdce, hlava, oči, ruce, nohy, krev, tělo ap.); bude sledovat kontexty, v nichž vystupují, a s využitím teorie pojmových profilů se pokusí uchopit konotace s nimi spojené. V závěru posoudí interpretační možnosti daného přístupu k textu a pokusí se na jeho základě vyložit, jakou roli hraje v lidové poezii tělesnost. Diplomantka bude vycházet ze sbírek Františka Sušila Moravské národní písně a K. J. Erbena Prostonárodní české písně a říkadla. Soustředí se na oddíly milostné lyriky a epiky, tj. na Písně o lásce a Písně rozpravné ze Sušilovy sbírky a Písně věku mládeneckého a panenského a Písně dějepravné ze sbírky Erbenovy.
References
Prameny:
ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Evropský literární klub, Praha, 1937.
SUŠIL, František. Moravské národní písně. Vyšehrad, Praha, 1951.

Sekundární literatura:
BARTMIŃSKI, J.: O języku folkloru. Wrocław 1973.
BARTMIŃSKI, J.: Jazyk v kontextu kultury. Praha (v tisku). (Zejm. stati Jazyk v kontextu kultury, Lidový poetický styl a Formy přítomnosti sacrum ve folkloru.)
BLAŽEK, B.: Česká lidová slovesnost. Praha 1990.
LAKOFF, G., JOHNSON, M. Metafory, kterými žijeme. Brno, 2002.
LAKOFF G., TURNER, M.: More than Cool Reason. A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago - London 1989.
MAĆKIEWICZ, J. Jezykowy obraz ciala. Skice do tematu. Gdaňsk 2006.
MARČOK, V.: Estetika a poetika ľudovej poézie. Bratislava 1980.
MRHAČOVÁ, E. Názvy částí lidského těla v české frazeologii a idiomatice. Ostrava 2000.
SIROVÁTKA, O., LEŠČÁK, M.: Folklór a folkloristika: o ľudovej slovesnosti. Bratislava 1982.
TURNER, Mark. Literární mysl: o původu myšlení a jazyka. Host, Brno, 2005.
VAŇKOVÁ, I., et al.: Co na srdci, to na jazyku: kapitoly z kognitivní lingvistiky. Karolinum, Praha, 2005.
VAŇKOVÁ, I.: Tělesnost a studium somatismů v perspektivě antropologické lingvistiky. In Tělo, smysly, emoce v jazyce. Praha 2012.
VAŇKOVÁ, I.: Kognitivní lingvistika, řeč a poezie. Česká literatura, 53, 2005/ 5, s. 609 – 636.
VAŇKOVÁ, I.: Slovo v poezii. Inspirace kognitivnělingvistické. In: Fedrová, S. (ed.): Česká
literatura – rozhraní a okraje. IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky: Jiná česká literatura (?). Praha 2010, s. 425–437.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html