Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Kavárna jako architektonický problém: čtveřice ostravských kaváren
Thesis title in Czech: Kavárna jako architektonický problém: čtveřice ostravských kaváren
Thesis title in English: Café as an architectural problem: four cafés in Ostrava
Key words: Kavárna, Ostrava, Elektra, Palace, Savoy, Fénix, společnost, architektura
English key words: Café, Ostrava, Elektra, Palace, Savoy, Fenix, society, architecture
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.04.2015
Date of assignment: 27.04.2015
Confirmed by Study dept. on: 28.04.2015
Date and time of defence: 18.06.2015 09:00
Date of electronic submission:28.04.2015
Date of submission of printed version:29.04.2015
Date of proceeded defence: 18.06.2015
Reviewers: PhDr. Milan Pech, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Úvod
2. Ostrava v období před I. světovou válkou a za 1. republiky
2.1. Proměny společnosti a architektonického rázu města
2.2. Vývoj kavárenství v Ostravě
3. Kavárenská kultura
3.1. Specifikace kavárny a kavárenského prostředí
3.2. Proměny architektury kaváren
3.3. Náležitosti kavárny
4. Palace
4.1. Historie kavárny
4.2. Architektura exteriéru
4.3. Architektura interiéru
5. Fénix
5.1. Historie kavárny
5.2. Architektura exteriéru
5.3. Architektura interiéru
6. Savoy
6.1. Historie kavárny
6.2. Architektura exteriéru
6.3. Architektura interiéru
7. Elektra
7.1. Historie kavárny
7.2. Architektura exteriéru
7.3. Architektura interiéru
8. Současný stav kavárenských prostor
9. Závěr
References
BARCUCH 2004 — Antonín BARCUCH: Račte vstoupit, aneb, Toulky oblíbenými hospůdkami, restauracemi a kavárnami. Ostrava 2004
BENDOVÁ 2008 — Eva BENDOVÁ: Ostrovy bezstarostnosti: Kavárna společenská, umělecká a metaforická. In: Dějiny a současnost: Kulturně-historická revue roč. 30, 2008, 30 – 32
BEZRUČ 1940 — Petr BEZRUČ: Studie z „Café Lustig“. Brno 1940
GLOMBÍČKOVÁ 2005 — Šárka GLOMBÍČKOVÁ: Zaniklý svět kaváren v Moravské Ostravě díl 1. In: Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 22. díl, 2005, 7 - 38
HEIDROVÁ 2007 — Hana ADÁMKOVÁ HEIDROVÁ: Několik postřehů k hudbě v ostravských kavárnách (1918 – 1945). In: Opus musicum roč. 6, 2007, 11 – 13
HOLUBOVÁ 2009 — Markéta HOLUBOVÁ: Architekt Karel Kotas a jeho tvorba pro velká města. Brno, Ostrava, Praha (magisterská diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci). Olomouc 2009
JIŘÍK 1993 — Karel JIŘÍK: Dějiny Ostravy. Ostrava 1993
KORBELÁŘOVÁ/ ŽÁČEK 1999 — Irena KORBELÁŘOVÁ/ Rudolf ŽÁČEK: Velká Ostrava: 75. Výročí sloučení ostravských obcí. Ostrava 1999
KUČA 2004 — Karel KUČA: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. IV. díl. Praha 2004
LIPUS 2006 — Radovan LIPUS: Scénologie Ostravy. Praha 2006
NAVRÁTIL 2006 — Boleslav NAVRÁTIL: Česká umělecká kavárna Habsburk. In: Moravskoslezský deník, 2006, 6
NAVRÁTIL 2007 — Boleslav NAVRÁTIL: Zmizelá Morava a Slezsko: Ostrava. Praha 2007
PRZYBYLOVÁ 2002 — Blažena PRZYBYLOVÁ (ed.): Vřele se odporučuje (kat. výst.). Ostrava 2002
PRZYBYLOVÁ 2005 — Blažena PRZYBYLOVÁ: Ostrava: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska. 22. díl. Ostrava 2005
PRZYBYLOVÁ 2013 — Blažena PRZYBYLOVÁ: Ostrava. Ostrava 2013
STRAKOŠ 1999 — Martin STRAKOŠ: Moderní architektura Ostravy 1890 – 1938. In: Architekt roč. 45, 1999, 11
STRAKOŠ 2003 — Martin STRAKOŠ: Elektra: Ostravský Titanic: nad zánikem proslulé kavárny. In: Architekt roč. 49, 2003, 58 – 59
VŮJTEK 2001 — Karel VŮJTEK: Lesk a bída velkoměsta. In: Svoboda: Moravskoslezské noviny, 2001, 2
VYBÍRAL 1997 — Jindřich VYBÍRAL: Zrození velkoměsta: Architektura v obraze Moravské Ostravy 1890 – 1938. Ostrava 1997
WILLERTHOVÁ 2013 — Petra WILLERTHOVÁ: Kavárna Elektra v Ostravě (bakalářská diplomová práce na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně). Brno 2013
ZATLOUKAL 1997 — Pavel ZATLOUKAL: O Moravské Ostravě jako „rezervaci“ architektury pozdní secese a art déco. In: Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 18. díl, 1997, 161 - 194
Archív města Ostravy
Preliminary scope of work
Tato práce se snaží reflektovat ostravskou architekturu na příkladu čtyř historických kaváren. Podrobně se zabývá kavárnami Elektra, Palace, Savoy a Fénix. Práce rozebírá jejich stavební vývoj, zabývá se současným stavem a využitím dnešních prostor. Na těchto čtyřech podnicích se snaží ukázat, jak svou existencí tyto kavárny kompenzovaly neideální prostředí průmyslového města. Představuje nástin společnosti lidí, která tyto kavárny navštěvovala a to především v období první republiky, kdy byl kavárenský rozkvět největší. Ptá se, zda se ostravská kavárna v něčem odlišovala od brněnské či pražské, ať ve svém stavebním pojetí či sociálním. V poslední řadě se snaží najít paralelu v dnešních ostravských kavárnách, ukázat, že i dnes se v Ostravě stále najdou podniky, které navazují na elegantní interiéry starých kaváren.
Preliminary scope of work in English
The work is trying to reflect architecture in Ostrava on the example of four historic cafés. In detail it deals with café Elektra, Palace, Savoy and Fenix. The work analyzes their construction development, deals with current state and use of those spaces today. On those four places it is trying to present, how these cafés could compensate for non-ideal enviroment of industrial city. It presents the society which visited these cafés and that is especially in the era of the First republic when the boom of cafés was the biggist. It asks the question if Ostrava cafés was any different from Brno or Prague cafés, both in it is construction and social meaning. At last it is trying to find the parallel in today Ostrava cafés, show that even today in Ostrava we can still find places that are built on the elegance of old cafés interiors.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html