Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza šíření inovací v sociální sítí foodblogerů v ČR
Thesis title in Czech: Analýza šíření inovací v sociální sítí foodblogerů v ČR
Thesis title in English: Diffusion of innovations in the social network of Czech foodbloggers
Key words: Difuze, inovace, difuzní, systém, internet, decentralizace, web 2.0, sociální, síť, blogy,
English key words: Diffusion, innovation, system, internet, decentralization, web 2.0, social, network, blogs
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (21-KSOC)
Supervisor: PhDr. Mgr. Petr Lupač, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.04.2015
Date of assignment: 17.04.2015
Confirmed by Study dept. on: 11.06.2015
Date and time of defence: 06.09.2016 09:00
Date of electronic submission:25.07.2016
Date of proceeded defence: 06.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Tomáš Diviák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Východiska:
Internetové blogy jsou v dnešní době silným médiem, které přineslo změny jak v žurnalistice, marketingu, tak i ve způsobu komunikace a šíření trendů. Se současným nárůstem popularity gastronomie vzniklo na území České republiky za poslední roky prostřednictvím tohoto média poměrně velké množství fooodblogů. Autoři těchto blogů jakožto formálně nezávislí tvůrci ovlivňují své čtenáře jinak, než je tomu u běžných gastronomických periodik a televizních pořadů, což vytváří nový prostor pro sociologické a marketingové zkoumání.
Toto téma je obecně v ČR z vědeckého hlediska velmi málo zpracované. Nárůstem popularity gastronomie na našem území se v minulosti ve své diplomové práci „Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území ČR v letech 2004-2012“ zabývala Barbora Králíková, která na tuto problematiku nahlíží převážně z pohledu tištěných periodik a otázku internetového média a sítě neřeší. Co se internetových blogů týče, tomu tématu se v kontextu ČR věnuje Veronika Váňová ve diplomové práci s názvem „Blogeři v roli profesionálních novinářů“, přičemž práce je opět zaměřená více na kontrast média blogu jako takového proti tisku, než na fungování jeho konkrétních aktérů ve virtuálním sociálním prostoru.

Cíle:
Primárním cílem práce je zmapovat a zanalyzovat sociální síť foodblogerů v ČR z hlediska difuze inovace ve virtuálním prostoru. Hlavním bodem bude analýza sociální sítě zejména v ohledu propojenosti konkrétních fooodblogů a jejich návaznosti v šíření gastronomických trendů a inovací. Práce bude zkoumat z jakých zdrojů čerpají tito foodblogeři inspiraci pro svůj obsah a zda se dají členit do skupin podle toho, z jakých sfér a od jakých nositelů k nim inovace přichází. V rámci toho se práce také pokusí dopátrat, odkud a jakou cestou se do ČR dostal trend fooodblogů.
Této analýze bude předcházet otázka, zda je tuto síť nebo alespoň její dílčí části možné považovat za komunitu, nebo zda se jedná o převážně nezávislé uskupení aktérů, což by mohlo následně ovlivnit interpretaci výsledků.
Výsledkem analýzy bude přehled o názorových vůdcích a shaperech v této sociální síti, společně s přehledem zdrojů síření inovace, které iniciovaly nebo předcházely vzniku této sociální sítě na území ČR. Obecným cílem této analýzy je tedy nejen podat systematický přehled o struktuře fungování sociální sítě, která zastává důležitou pozici ve vlivu na spotřebitelské chování a celkově také na podobu životního stylu, a to především v ohledech stravování a zdraví, ale zasadit její vznik a faktory, ji ovlivňující, do současného společenského kontextu.

Metodika:
Analýza sítě foodblogerů bude spočívat v metodě SNA. Primární skupina vybraných foodblogerů se bude odvíjet od jejich popularity, jejíž měřítkem bude stanovena nominace do skupiny Top 30 v soutěži Aperol Spritz Food Blog Roku. Těmto vybraným foodblogerům bude rozeslán dotazník. V dotazníku jim budou předloženy otázky, jejichž následná formulace bude založena na těchto orientačních příkladech:
a) Jaké další fooodblogy z ČR pravidelně čtete?
b) Se kterými autory dalších fooodblogů se znáte osobně?
c) Které foodblogy sledujete mimo ČR?
d) Které foodblogy považujete za svou inspiraci?
e) Jaké foodblogy jste sledoval/a před založením vlastního blogu?
f) Z jakého důvodu jste si založil/a foodblog?
Na základě výsledků těchto dotazníků bude sestaven model struktury šíření inovace mezi foodblogery.

Hypotézy:
Tato práce vychází z hypotézy, že sociální síť foodblogerů v ČR netvoří pouze tematicky společná množina nezávislých aktérů, ale funguje jako síť v sociálním prostoru. V návaznosti na to práce vychází z předpokladu, že se při vzájemné interakci aktérů této sítě šíří trendy, jejichž nositeli jsou někteří aktéři více než jiní. Zároveň také předpokládáme, že zde můžeme vysledovat určité názorové vůdce, jejichž reálný vliv nemusí nutně korespondovat s vnější popularitou (počtem čtenářů) jejich blogu.

Charakteristika závěrů:
Výsledkem práce bude přehled šíření inovací v rámci sociální sítě foodblogerů v ČR, který poslouží jako případová studie toho, jakým způsobem se do ČR dostávají trendy v životním stylu. Odhalení struktury této sítě také rozšíří znalosti o možných vnitřních podobách virtuálních společenských forem. Poznatky o příslušných názorových vůdcích mohou být dále využitelné pro další zkoumaní v marketingu nebo psychologii.
References
PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2010, 181 s. ISBN 978-802-4517-421.
DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 237 s. Vysokoškolské učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-807-3801-236
ROGERS, Everett M. Diffusion of innovations. 5th ed. New York: Free Press, 2003, xxi, 551 s. ISBN 0-7432-2209-1.
KASÍK, Pavel. Blogs entering the Czech media. In: Média dvacet let poté. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009b, s. 309-323. ISBN 9788073674465.
GILL, Kathy E. How can we measure the influence of the blogosphere?. In: CiteSeerX [online]. 2004 [cit. 2014-03-31]. Dostupné z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.124.2509&rep=rep1&type=p pd
SCHMID, J., ŠUBRT, J "Analýza sociálních sítí." Pp. 332-363 in J. Šubrt (ed.). Soudobá sociologie IV (Aktuální a každodenní). Praha: Karolinum ,2010
WELLMAN, B. : Social structures: A Network Approach. Cambridge University Press: Cambridge, New York, 2006
BATAGELI V., MRVAR A., DE NOOY W: Exploratory Social Network Analysis with Pajek, New York, Cambridge University Press, 2007
L. WATSON, James; L. CALDWELL, Mellisa. The Cultural Politics of Food and Eating: A Reader. United Kingdom : Blackwell Publishing
BAYM, Nancy K. Personal connections in the digital age. Cambridge: Polity, 2010, vi, 184 s. ISBN 978-0-7456-4332-8.
KRÁLIKOVÁ, Barbora. Fenomén labužnictví a časopisy věnující se gastronomii na území České republiky v letech 2004-2012 [online]. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013. 156 listů. Vedoucí práce Barbara Köpplová.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html