Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Platonská a Archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách
Thesis title in Czech: Platonská a Archimédovská tělesa a jejich vlastnosti ve výuce matematiky na středních školách
Thesis title in English: Platonic and Archimedean solids and their properties in teaching of mathematics at secondary schools
Key words: Pravidelné mnohostěny, platónská tělesa, Platón, polopravidelné mnohostěny, archimédovská tělesa, Archimédés, dualismus, Descartova věta, Eulerova věta.
English key words: Regular polyhedra, Platonic solids, Platon, semiregular polyhedra, Archimedean solids, Archimedes, dualism, Descartes' theorem, Euler's theorem.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematics Education (32-KDM)
Supervisor: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.
Author: Mgr. Eva Dohnalová - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.04.2015
Date of assignment: 07.04.2015
Confirmed by Study dept. on: 14.04.2015
Date and time of defence: 09.06.2016 00:00
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of submission of printed version:09.05.2016
Date of proceeded defence: 09.06.2016
Opponents: Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude věnována přehledu pravidelných a polopravidelných konvexních mnohostěnů a jejich využití ve výuce matematického semináře na střední škole. V centru pozornosti bude odvození objemů a povrchů těchto těles včetně jejich modelování v programech dynamické geometrie. Dále bude zkoumány další vlastnosti, např. princip duality, platnost Eulerovy věty.
References
Sutton, D. Platonic and Archimedean solids. New York: Walker and Company,2002.
Chmelíková, V.:Polopravidelná tělesa. In: Z. Halas (ed.) Archimédés: Několik pohledů do jeho
života a díla. Praha: Matfyzpress,2012.
Svobodová, V.: Pravidelné mnohostěny jako prostředek utváření prostorové představivosti. MU, Brno, 2007.
Chmelíková, V.: Zlatý řez nejen v matematice. Matfyzpress, Praha, 2009.
Středoškolské učebnice stereometrie
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html