Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Konstrukce islámu v českém zpravodajství
Thesis title in Czech: Konstrukce islámu v českém zpravodajství
Thesis title in English: Framing of Islam in the Czech News
Key words: Islám, muslimové, rámcování, ideologický čtverec, orientalismus, islamofobie, stereotypy, Mladá fronta DNES, Právo.
English key words: Islam, muslims, framing, ideological square, orientalism, islamophobia, stereotypes, Mladá fronta DNES, Právo.
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.03.2015
Date of assignment: 02.03.2015
Date and time of defence: 31.01.2018 09:00
Date of electronic submission:05.01.2018
Date of proceeded defence: 31.01.2018
Reviewers: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
Knižní publikace


• ALATAS, Syed Farid. Is Objective Reporting on Islam Possible? Contextualizing the “Demon”. In: ALATAS, Syed Farid. Covering Islam: challenges & opportunities for media in the global village. Singapore: Konrad-Adenauer Stiftung, 2005, s. 41-53. ISBN 981-05-4872-9.

• BAKER, Paul, GABRIELATOS, Costas a MCENERY, Tony. Discourse analysis and media attitudes the representation of Islam in the British press. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 9780511920103.

• BANTON, Michael a Jonathan HARWOOD. The race concept. Newton Abbot [Eng.]: David & Charles, 1975. ISBN 0715368982.

• BARKER, Martin. The new racism: conservatives and the ideology of the tribe. London: Junction, 1981. ISBN 9780862450380.

• BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. ISBN 80-85959-46-1.

• BUREŠOVÁ, Zdenka a Renáta SEDLÁKOVÁ. Obraz muslimů a islámu v českých médiích. In: Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 273-295. ISBN 978-80-7485-115-5.

• CONWAY, Gordon. Islamophobia: a challenge for us all ; Report of the Runnymede Trust Commission on British Muslims and Islamophobia. London: Runnymede Trust, 1997. ISBN 0902397982.

• ČERMÁKOVÁ, Eva a kolektiv. Polistopadový islám: muslimové v České republice. In: Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 23-35. ISBN 978-80-7485-115-5.

• DIJK, Teun A. Racism and the press. New York: Routledge, 1991. ISBN 041504734X.

• DIJK, Teun A. van.  Elite discourse and racism. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, 1993. ISBN 0803950713.

• DIJK, Teun A. van. New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach. In: COTTLE, Simon. Ethnic Minorities and the Media: Changing Cultural Boundaries. Philadelphia: Open University Press, 2000, s. 211-226. ISBN 9780335202706.

• DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.

• DONNELLOVÁ, Alison. Visibility, violence and voice? Attitudes to veiling post 11th September. In: BAILEY, David a Gilane TAWADROS. Veil: veiling, representation, and contemporary art. Cambridge: MIT Press, 2003, s. 122-135. ISBN 978-0262523486.

• ENTMAN, Robert M. Projections of power framing news, public opinion, and U.S. foreign policy. Chicago: University of Chicago Press, 2003. ISBN 9780226210735.

• ERIKSEN, Thomas Hylland. Etnicita a nacionalismus: antropologické perspektivy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 978-80-7419-053-7.

• FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. New York: Longman, 1995. ISBN 0582219809.

• GIDDENS, Anthony, SUTTON, Philip W., ed. Sociologie. Praha: Argo, 2013. ISBN 9788025708071.

• GLASER, Barney G. a STRAUSS, Anselm L. The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Pub, 2006. ISBN 0202302601.

• GOFFMAN, Erving. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Northeastern University Press ed. Boston: Northeastern University Press, 1986. ISBN 9780930350918.

• HALL, Stuart. Policing the crisis: mugging, the state, and law and order. New York: Holmes & Meier, 1978. ISBN 0841903611.

• HARTLEY, John. Understanding news. Reprinted. London: Routledge, 1987. ISBN 0415039339.

• HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4.

• HERMAN, Edward S. a Noam CHOMSKY. Manufacturing consent: the political economy of the mass media. London: Vintage, 1994. Vintage original. ISBN 0-09-953311-1.

• HIPPLER, Jochen., Andrea LUEGOVÁ a Laila. FRIESEOVÁ. The next threat: Western perceptions of Islam. London ; Boulder, Colo.: Pluto Press with Transnational Institute, 1995. ISBN 9780745309545.

• HNILICA, Karel. Stereotypy, předsudky, diskriminace: (pojmy, měření, teorie). Praha: Karolinum, 2010. Acta Universitatis Carolinae. ISBN 978-80-246-1776-3.

• HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací: boj kultur a proměna světového řádu. V Praze: Rybka Publishers, 2001. ISBN 80-86182-49-5.

• HURTÍKOVÁ, Hana. Framing televizního zpravodajství a jeho účinek na formování politických postojů veřejnosti: případová studie pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. Politika a společnost. ISBN 9788073254001.

• IYENGAR, Shanto. Is anyone responsible?: how television frames political issues. Chicago: University of Chicago Press, 1991. American politics and political economy. ISBN 0226388549.

• JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 8073672693.

• KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. V Praze: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1578-3.

• KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ: historická paměť a současná krize. Praha: Vyšehrad, 2002. Moderní dějiny (Vyšehrad). ISBN 80-7021-540-2.

• KŘÍŽKOVÁ, Martina. Neviditelná menšina. Analýza mediálního obrazu čekých muslimů. In: KŘÍŽKOVÁ, Martina. Cizinci, našinci a média: mediální analýzy. Praha: Multikulturní centrum ve spolupráci s UNHCR, 2007, s. 48-53. ISBN 9780335202706.

• LIPPMANN, Walter. Veřejné mínění. Přeložil Ladislav KÖPPL. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0939-3.

• MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-591-2.

• MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 4., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-574-5.
• MELICHÁREK, Tomáš. Islám v Brně: muslimská komunita očima médií a Brňanů. V Pstruží: Lukáš Lhoťan, 2011. ISBN 978-80-904932-0-9.

• MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy: vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1554-9.

• MOREY, Peter a Amina YAQINOVÁ. Framing Muslims: stereotyping and representation after 9/11. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011. ISBN 978-0-674-04852-2.

• NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ, Alice. Ti druzí sportovci: mediální stereotypizace a rámcování handicapovaných v tisku v letech 1948-2008. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2038-1.

• OSTŘANSKÝ, Bronislav. Atlas muslimských strašáků, aneb, Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2428-2.

• POOLEOVÁ, Elizabeth. Reporting Islam: media representations of British Muslims. New York: I.B. Tauris, 2009.

• REILLY, Kevin, KAUFMAN, Stephen, BODINO, Angela. Racism: A global reader. Armonk, N.Y: ME Sharpe Inc, 2003. ISBN 0765610604.

• RICHARDSON, John. (Mis)representing Islam: the racism and rhetoric of British broadcast newspapers. Amsterdam: Benjamins, 2004. ISBN 9027226997.

• ROSENBERRY, Jack. a Lauren A. VICKEROVÁ. Applied mass communication theory. Boston: Pearson Allyn and Bacon, 2009. ISBN 9780205548736.

• ŘIHÁČEK, Tomáš, HYTYCH, Roman. Metoda zakotvené teorie. In: ŘIHÁČEK, Tomáš a kol. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 44-74. ISBN 978-80-210-6382-2.

• SAID, Edward W. Orientalismus: západní koncepce Orientu. Praha: Paseka, 2008. ISBN 978-80-7185-921-5.

• SBAIOVÁ, Souad. L'inganno: vittime del multiculturalismo. Siena: Cantagalli, 2010. ISBN 9788882724665.

• SEDLÁČKOVÁ, Lucie. Islám v médiích: mediální reprezentace sporu o karikatury islámského proroka Mohameda v Mladé frontě DNES. Liberec: Bor, 2010. Jazyky a texty. ISBN 978-80-86807-65-2.

• STRAUSS, Anselm L. a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Brno: Sdružení Podané ruce, 1999. SCAN. ISBN 80-85834-60-X.

• TESAŘ, Filip. Etnické konflikty. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-097-9.

• TOPINKA, Daniel a kolektiv. Muslimové imigranti v České republice: etablování na veřejnosti. In: BOMBA, KÖVÉROVÁ a SMREK. Fenomén moci a sociální nerovnosti: zborník príspevkov z nultého ročníku konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014, s. 238-273. ISBN 978-80-223-3619-2.

• TOPINKOVÁ, Helena, TOPINKA, Daniel. Muslimové v číslech - údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů. In: TOPINKA, Daniel. Muslimové v Česku: etablování muslimů a islámu na veřejnosti. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 36-50. ISBN 9788074851155.

• TUCHMANOVÁ, Gaye. Making news: a study in the construction of reality. New York: Free Press, 1978. ISBN 9780029329306.

• VAN GORP, Baldwin. Strategies to take subjectivity out of framing analysis. In: D’ANGELO, Paul a KUYPERS, Jim A. Doing news framing analysis : empirical and theoretical perspectives. London: Routledge, 2010, 84 – 109. ISBN 9780415992367.

• VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-798-1.

• WESTERLUND, David. a Ingvar SVANBERG. Islam outside the Arab world. Richmond, Surrey: Curzon, 1999. ISBN 9780700711246.Odborné články


• AHMED, Saifuddin a Jörg MATTHES. Media representation of Muslims and Islam from 2000 to 2015: A meta-analysis. International Communication Gazette [online]. 2016, 79(3), 219-244 [cit. 2017-04-29]. DOI: 10.1177/1748048516656305. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048516656305.

• AL-ZO’BY, Mazhar. Representing Islam in the age of neo-orientalism: Media, politics and identity. Journal of Arab & Muslim Media Research[online]. 2015, 8(3), 217-238 [cit. 2017-04-29]. DOI: 10.1386/jammr.8.3.217_1. ISSN 17519411. Dostupné z: http://openurl.ingenta.com/content/xref?genre=article&issn=1751-9411&volume=8&issue=3&spage=217.

• BERGER, Peter. Secularism in Retreat. The National Interest. 1996, Winter 1996/97(46), 3-12.

• BONANSINGA, Donatella, et al. The Role Of Public Discourse In Threat Framing: The Case Of Islamophobia In Czech Republic. CES Working Papers, 2015, 7(4): 824-839.

• BOWE, Brian J a Taj W MAKKIOVÁ. Muslim neighbors or an Islamic threat? A constructionist framing analysis of newspaper coverage of mosque controversies. Media, Culture & Society [online]. 2016, 38(4), 540-558 [cit. 2017-04-29]. DOI: 10.1177/0163443715613639. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443715613639.

• CARTER, Michael J. The Hermeneutics of Frames and Framing. SAGE Open [online]. 2013, 3(2), 215824401348791- [cit. 2017-03-12]. DOI: 10.1177/2158244013487915. ISSN 2158-2440. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2158244013487915.

• D'HAENENS, Leen a Susan BINKOVÁ. Islam in the Dutch press: with special attention to the Algemeen Dagblad. Media, Culture & Society [online]. 2016, 29(1), 135-149 [cit. 2017-04-29]. DOI: 10.1177/0163443706072002. ISSN 0163-4437. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0163443706072002.

• ENTMAN, Robert M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication [online]. 1993, 43(4), 51-58 [cit. 2017-03-12]. DOI: 10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x. ISSN 0021-9916. Dostupné z: http://academic.oup.com/joc/article/43/4/51/4160153.

• GALTUNG, Johan. Cultural Violence. Journal of Peace Research[online]. 1990, 27(3), 291-305 [cit. 2017-04-28]. DOI: 10.1177/0022343390027003005. ISSN 0022-3433. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022343390027003005.

• HALLIDAY, Fred. "Islamophobia" reconsidered. Ethnic and Racial Studies [online]. 1999, 22(5), 892-902 [cit. 2017-04-30]. DOI: 10.1080/014198799329305. ISSN 0141-9870. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/014198799329305.

• IBRAHIMOVÁ, Dina. The Framing of Islam On Network News Following the September 11Th Attacks. International Communication Gazette[online]. 2010, 72(1), 111-125 [cit. 2018-01-02]. DOI: 10.1177/1748048509350342. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048509350342.

• KUMAROVÁ, Deepa. Framing Islam: The Resurgence of Orientalism During the Bush II Era. Journal of Communication Inquiry [online]. 2010, 34(3), 254-277 [cit. 2017-04-22]. DOI: 10.1177/0196859910363174. ISSN 0196-8599. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0196859910363174.

• MONTALI, Lorenzo a kolektiv. The representation of migrants in the Italian press. Journal of Language and Politics [online]. 2013, 12(2), 226-250 [cit. 2017-04-22]. DOI: 10.1075/jlp.12.2.04mon. ISSN 1569-2159. Dostupné z: http://www.jbe-platform.com/content/journals/10.1075/jlp.12.2.04mon.

• PETTIGREW, T. F. The Ultimate Attribution Error: Extending Allport's Cognitive Analysis of Prejudice. Personality and Social Psychology Bulletin [online]. 1979, 5(4), 461-476 [cit. 2016-03-02]. DOI: 10.1177/014616727900500407. ISSN 0146-1672. Dostupné z: http://psp.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/014616727900500407.

• POWELLOVÁ, Kimberly A. Framing Islam: An Analysis of U.S. Media Coverage of Terrorism Since 9/11. Communication Studies [online]. 2011, 62(1), 90-112 [cit. 2017-04-30]. DOI: 10.1080/10510974.2011.533599. ISSN 1051-0974. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10510974.2011.533599.

• REESE, Stephen D. The Framing Project: A Bridging Model for Media Research Revisited. Journal of Communication [online]. 2007, 57(1), 148-154 [cit. 2018-01-02]. DOI: 10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x. ISSN 00219916. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1460-2466.2006.00334x.

• SEMATI, Mehdi. ISLAMOPHOBIA, CULTURE AND RACE IN THE AGE OF EMPIRE. Cultural Studies [online]. 2010, 24(2), 256-275 [cit. 2017-04-18]. DOI: 10.1080/09502380903541696. ISSN 0950-2386. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09502380903541696.

• SHAW, Ibrahim Seaga a Sudeshna ROY. Stereotypical representations of Muslims and Islam following the 7/7 London terror attacks. International Communication Gazette [online]. 2012, 74(6), 509-524 [cit. 2017-04-29]. DOI: 10.1177/1748048512454816. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1748048512454816.

• SHEIKH, Kashif a kolektiv Press Treatment of Islam: What Kind of Picture Do the Media Paint? International Communication Gazette [online]. 1996, 56(2), 139-154 [cit. 2017-04-28]. DOI: 10.1177/001654929605600204. ISSN 1748-0485. Dostupné z: http://gaz.sagepub.com/cgi/doi/10.1177/001654929605600204.

• VAN GORP, Baldwin. Where is the Frame? European Journal of Communication [online]. 2016, 20(4), 484-507 [cit. 2017-03-11]. DOI: 10.1177/0267323105058253. ISSN 0267-3231. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0267323105058253.

Akademické práce

• VAŇKOVÁ, Vendula. Obraz muslimů v českých celostátních denících. Olomouc, 2016. Diplomová práce. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D.

Preliminary scope of work
Diplomová práce „Konstrukce islámu v českém zpravodajství“ prostřednictvím kvalitativní obsahové analýzy zkoumá, jakým způsobem české deníky Mladá fronta DNES a Právo rámcovaly islám a muslimy v období před teroristickými útoky v Paříži (7.–8. ledna 2015) a po nich. Teoretická část práce přináší pohled na islám jak z českého společenského kontextu, tak z kontextu mediálního, který je přiblížen skrze zahraniční i české teoretické práce a výzkumy zaměřené na téma islám v médiích. Pozornost je věnována také konceptu mediálního rámcování.
Cílem kvalitativní analýzy je identifikovat sadu rámců specifických pro mediální konstrukci islámu a muslimů. Analyzován je vliv lokace (islám a muslimové na území České republiky, islám a muslimové mimo území České republiky) a událostí v Paříži (vývoj rámcování v čase – před útoky a po nich) na rámcování. Výzkum je současně zaměřen i na způsob, jakým se v článcích projevují stereotypy, orientalismus, nový rasismus (konkrétně islamofobie) či van Dijkův ideologický čtverec.
Preliminary scope of work in English
Using a qualitative content analysis, the thesis „Framing of Islam in the Czech News“ examines the framing of Islam and Muslims in the Czech daily newspapers Mladá fronta DNES and Právo before and after the terrorist attacks in Paris (7–8 January 2015). Its theoretical framework views Islam both from the perspective of Czech society and the Czech media, the study of the latter aspect drawing on Czech as well as foreign theoretical works and research focused on Islam in the media. The thesis also considers the concept of media framing.
The qualitative analysis aims to identify a set of frames specific to the media construction of Islam and Muslims. The extent to which framing is influenced by location (Islam and Muslims in the Czech Republic and abroad) and the Paris events (the development of framing over time – before and after the attacks) is also explored. Finally, the research looks at the role played in writings on the subject by stereotypes, orientalism, new racism (namely islamophobia) and van Dijk’s ideological square.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html