Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Jednání za právnickou osobu
Thesis title in Czech: Jednání za právnickou osobu
Thesis title in English: Acting on behalf of a legal entity
Key words: právnická osoba, právní jednání, teorie fikce, zastoupení, neplatnost právního jednání
English key words: legal entity, legal acting, fiction theory, legal representation, invalidity of legal acts
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.02.2015
Date of assignment: 27.02.2015
Confirmed by Study dept. on: 27.02.2015
Date and time of defence: 01.12.2020 15:00
Venue of defence: m. 131
Date of electronic submission:29.09.2020
Date of submission of printed version:29.09.2020
Date of proceeded defence: 01.12.2020
Reviewers: JUDr. Vít Lederer, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rigorózní práce pojednává o jednání za právnickou osobu po rekodifikaci soukromého práva. Tato rekodifikace přinesla řadu změn a není tomu jinak ani v oblasti jednání za právnickou osobu. Pojetí právnické osoby jako fiktivního subjektu práva se prolíná do celého pojetí institutu jednání za právnickou osobu. Obsah práce je strukturován do sedmi hlavních kapitol, které jsou blíže rozvedeny v podkapitolách. Po úvodu, který objasňuje důvod volby tématu této práce a její nástin, se zabývám v obecném a nezbytném rozsahu základními pojmy, souvisejícími s tématem práce a poté samotným právním jednáním. Ve třetí kapitole přistupuji k základnímu tématu této práce, tedy k jednání za právnickou osobu. V závěru práce poukazuji na některé současné problémy spojené s výraznějším uplatněním pojetí fikce právnické osoby ve vztahu k právnímu jednání za právnickou osobu, spolu s určitou otázkou, zda je současné pojetí právního jednání za právnickou osobu vhodnější než pojetí před rekodifikací soukromého práva, když v obou případech lze shledat uplatnění principu právnické osoby jako fiktivního, uměle vytvořeného právního subjektu, avšak po rekodifikaci s výrazným posunem k uplatnění tohoto principu v pojetí právního jednání právnické osoby.
Preliminary scope of work in English
The rigorous thesis deals with acting on behalf of a legal entity after the recodification of private law. This recodification has brought a number of changes which is not different in the area of acting on behalf of a legal entity as well. The concept of a legal entity as a fictitious subject of law is intertwined with the whole concept of the institute of acting on behalf of a legal entity. The content of the thesis is structured into seven main chapters, which are elaborated in more detail in subchapters. After the introduction, which clarifies the reason for choosing the topic of this work and it’s outline, I deal to a general and necessary extent with basic terminology related to the topic of the work and then the legal proceedings themselves. In the third chapter I approach the basic topic of this work, ie acting on behalf of a legal entity. At the end of the thesis I point out few current issues associated with a more significant application of the concept of fiction of a legal entity in relation to legal action on behalf of a legal entity, together with a question whether the current concept of a legal action on behalf of a legal entity is more appropriate than the concept before recodification of a private law. In both cases, the application of the principle of a legal entity as a fictitious, artificially created juridical person can be found, but after recodification with a significant shift to the application of this principle in the concept of legal action of a legal entity.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html