Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Karel Havlíček Borovský a ruská literatura
Thesis title in Czech: Karel Havlíček Borovský a ruská literatura
Thesis title in English: Karel Havlíček Borovský and Russian Literature
Key words: ruská literatura, Karel Havlíček Borovský, Rusko, Mrtvé duše, Obrazy z Rus, slovanství, Slovan a Čech
English key words: Russian literature, Karel Havlíček Borovský, Russia, Dead Souls, Pictures from the Russia, Slavic, Slav and Czech
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky (41-KRL)
Supervisor: PhDr. Radka Hříbková, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.02.2015
Date of assignment: 18.05.2015
Date and time of defence: 02.06.2017 09:00
Venue of defence: Celetná 13,Praha 1, C23, Židle dřevěné + lavice, Fix, Koberec
Date of electronic submission:20.04.2017
Date of proceeded defence: 02.06.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PaedDr. Antonín Hlaváček
 
 
 
References
FORMÁNEK, M. – PROCHÁZKA, V. Myšlenkový odkaz Karla Havlíčka Borovského. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961.
HAVLÍČEK, K. Obrazy z Rus. Libovolné kritické vydání.
CHALUPNÝ, E. Havlíček – prostředí osobnost a dílo. Praha: Melantrich, 1929.
KOČÍ, J. Karel Havlíček Borovský a počátky austroslavismu. Slovanský přehled, 1971.
RAVÍK, S. K. H. Borovský, portrét bojovníka. Praha: Pražská imaginace, 1991.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce je věnována Karlu Havlíčku Borovskému, jeho vztahu k ruské literatuře a názorům Havlíčka na ideu slovanské vzájemnosti a na Rusko obecně. Autorka práci rozdělila na tři části – v první části je nastíněný život spisovatele, důraz je kladen obzvlášť na jeho osmnáctiměsíční pobyt v Rusku. Ve druhé části práce autorka porovnává překlady Havlíčka a originály spisovatele Gogola (Mrtvé duše, Nos, Plášť) a analyzuje další texty Borovského, které se vztahují k Rusku (Obrazy z Rus, Křest svatého Vladimíra,…). Ve třetí části je popsáno, jak pobyt v Rusku ovlivnil Karla Havlíčka a změnil jeho myšlenky o slovanství a názory na Rusko.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis is devoted to Karel Havlíček Borovský, his relationship to Russian literature and Havlíček’s views on the idea of Slavic solidarity and views on Russia in general. The author devided thesis into three parts – the first part outlines the writer’s life, particularly on his eighteen-month stay in Russia. In the second part, author compares Havlíček’s translations and the originals of Gogol (Dead Souls, Nose, Coat) and makes analyzes of other texts of Borovský that are related to Russia (Pictures from the Russia, Baptism of St. Vladimir, ...).The third part describes how Karel Havlíček was influenced by stay in Russia and how it changed his mind about the Slavs and opinions on Russia.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html