Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
The role of English in the globalized world and its reflection in current teacher training manuals
Thesis title in Czech: Didaktická reflexe globálních angličtin v učebních textech pro učitele angličtiny
Thesis title in English: The role of English in the globalized world and its reflection in current teacher training manuals
Key words: globální angličtiny, angličtina jako lingua franca, učební texty pro učitele angličtiny, výuka angličtiny, kvalitativní obsahová analýza
English key words: Global Englishes, English as a Lingua Franca, teacher training manuals, ELT, qualitative content analysis
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Supervisor: PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
Author: Mgr. Marek Hovorka - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.02.2015
Date of assignment: 24.02.2015
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2015
Date and time of defence: 07.09.2016 00:00
Date of electronic submission:16.08.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat reflexí světových angličtin (WEs) a angličtiny jako lingua franca (ELF) v současných učebních manuálech pro učitele angličtiny. Teoretická část práce představí dosavadní výzkum v oblasti WEs a ELF a zaměří se na využitelnost teoretických poznatků o těchto varietách ve výuce (viz Dewey 2012).
V praktické části autor pomocí obsahové analýzy (viz např. Krippendorff 2013) prozkoumá, zda a jak se tyto poznatky reflektují v pěti učebních textech pro učitele angličtiny britské a americké provenience publikovaných mezi lety 2011 a 2014. Autor na základě povrchové a hloubkové textové analýzy identifikuje ve vybraných manuálech pojmy a koncepty odrážející teoretický popis WEs a ELF. Identifikované projevy budou rozděleny na explicitní (manifest content) (viz Berg 2001) a implicitní (latent content). Explicitní projevy představují konkrétní termíny jako např. English as a lingua franca, World Englishes nebo English as an international language. Naopak u implicitních projevů nedochází k použití výše specifikovaných konkrétních pojmů z oblasti WEs a ELF. Jedná se přesto o textové doklady, které mohou ukazovat na nové chápání některých aplikovaně lingvistických fenoménů, a jsou proto důležité pro didaktiku angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka (např. širší chápání koncepce modelového mluvčího, či inovativní přístup k chybě). Na základě obou těchto typů projevů autor vytvoří širší kategorie, které z pohledu praxe představují relevantní didaktická (např. výběr a metody výuky slovní zásoby), obecně jazyková (např. fonologické aspekty angličtiny, komunikační strategie) a kulturní (např. kulturní senzitivita, jazyková a kulturní identita) témata. Analýza si klade za cíl sestavit přehled znázorňující míru zastoupení těchto témat ve zkoumaných publikacích. Výsledky analýzy se uplatní v následné diskuzi, kde autor popíše způsob prezentace a roli jednotlivých témat ve vybraných publikacích. V závěru práce autor na základě výzkumu vyhodnotí, do jaké míry vybrané publikace reflektují poznatky o globální roli angličtiny a uvede doporučení prakticky využitelná v didaktice angličtiny jako mezinárodního komunikačního jazyka.
References
Texty pro analýzu:

Celce-Murcia, M., Brinton, D. & Ann Snow, M. (2013) Teaching English as a Second or Foreign Language (4th edn). Boston: Heinle-Cencage ELT.

McDonough, J., Shaw, C. & Masuhara, H. (2013) Materials and Methods in ELT (3rd edn). Chicester: Wiley-Blackwell.

Scrivener, J. (2011) Learning Teaching (3rd edn). Oxford: Macmillan.

Ur, P. (2012) A Course in English Language Teaching (2nd edn.). Cambridge: Cambridge University Press.

Watkins, P. (2014) Learning to Teach English (2nd edn.). Peaslake: Delta Publishing.

Seznam odborné literatury:

Alsagoff, L., McKay, S. L., Hu, G. & Renandya, W. A. (2012) Principles and Practices for Teaching English as an International Language. New York: Routledge.

Berg, B.L. (2001) Qualitative Research Methods for the Social Sciences (4th edn.). Boston: Pearson.

Canagarajah, S. (2007) ʻLingua Franca English, Multilingual Communities, and Language Acquisitionʼ. The Modern Language Journal 91, 923-939.

Cogo, A. & Dewey, M. (2012) Analysing English as a Lingua Franca. London: Continuum.

Crystal, D. (2007) English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press.

Dewey, M. (2007) ‘English as a lingua franca and globalization: an interconnected perspective’. International Journal of Applied Linguistics 17, 332–354.

Dewey, M. (2012) ʻTowards a post-normative approach: learning the pedagogy of ELFʼ. Journal of English as a Lingua Franca 1-1, 141-170.

Dewey, M. (2014) ʻPedagogic Criticality and English as a Lingua Francaʼ. Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies 36.2, 11-30.

Firth, A. (2009) ‘The “lingua franca” factor’. Intercultural Pragmatics 6, 147–170.

Grazzi, E. (2013) The Sociocultural Dimension of ELF in the English classroom. Rome: Editoriale Anicia Srl.

Holliday, A. (2005) The Struggle to Teach English as an International Language. Oxford: OUP.

Howatt, A.P.R. & Widdowson, H.G. (2004) A History of English Language Teaching. Oxford: OUP.

Jenkins, J. (2009) World Englishes. A resource book for students. New York: Routledge.

Jenkins, J. (2012) ‘English as ELF from the classroom to the classroom’. ELT Journal 66/4, 486–494.

Jenkins, J., Cogo, A. & Dewey, M. (2011) ‘Review of developments in research into English as a lingua franca’. Language Teaching 44/3, 281–315.

Kachru, B.B. (1992) ʻTeaching world Englishesʼ. In B.B. Kachru (ed.), The Other Tongue: English across Cultures (2nd edn.). Urbana: University of Illinois Press.

Kirkpatrick, A. (2006) ‘Which model of English: Native-speaker, nativized or lingua franca?’ In R. Rubdy and M. Saraceni (eds.), English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum.

Kirkpatrick, A. (2007) World Englishes: Implications for International Communication and English Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Krippendorff, K. (2013) Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. Los Angeles: SAGE.

MacKenzie, I. (2013) English as a Lingua Franca: Theorizing and Teaching English. London: Routledge.

Matsuda, A. (2012) Principles and Practices of Teaching English as an International Language. Bristol: Multilingual Matters.

Medgyes, P. (2001) ʻWhen the teacher is a non-native speakerʼ. In Celce-Murcia, M. (ed.), Teaching English as a second or foreign language. Boston: Heinle & Heinle, pp. 415-428.

Quinn Novotná, V. (2012) World Englishes and English as a Lingua Franca: a reflection of global paradigmatic changes in the Czech Republic. Disertační práce, Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav anglického jazyka a didaktiky.

Quinn Novotná, V. (2013) ‘On the Potential Transformation of English Textbooks - A Global Perspective: Part 1’. Lingua Viva 17, 22–31.

Quinn Novotná, V. (2014) ‘On the Potential Transformation of English Textbooks - A Global Perspective: Part 2’. Lingua Viva 18, 9-19.

Quinn Novotná, V. & Dunková, J. (2015, forthcoming) ‘Teaching through ELF at international post-secondary institutions. A case study at United World Colleges’. In Bowles, H. & Cogo, A. (eds.), International Perspectives on English as a Lingua Franca: pedagogical insights. Hampshire: Palgrave.

Seidlhofer, B. (2001) ʻClosing a conceptual gap: the case for a description of English as a lingua franca’. International Journal of Applied Linguistics 2, 133–158.

Seidlhofer, B. (2005) ‘Key Concepts in ELT. English as a lingua franca’. ELT Journal 59, 339–341.

Seidlhofer, B. (2011) Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: OUP.

Sifakis, N. (2014) ʻELF Awareness as an opportunity for change: a transformative perspective for ESOL teacher educationʼ. Journal of English as a Lingua Franca 3(2), 317-335.

Widdowson, H. G. (2003) Defining Issues in English Language Teaching. Oxford: OUP.

Widdowson, H.G. (1994) ʻThe ownership of Englishʼ. TESOL Quarterly Vol. 28, pp. 377–389.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html