Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv rodinného prostředí na rozvoj hudebnosti dítěte v předškolním věku
Thesis title in Czech: Vliv rodinného prostředí na rozvoj hudebnosti dítěte v předškolním věku
Thesis title in English: Impact of family background on preschool children musicality
Key words: Předškolní dítě, vývoj předškolního dítěte, rodina, hudební schopnosti
English key words: Preschool child, Development of preschool children, Family, Musical ability
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: Mgr. Barbora Šobáňová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.02.2015
Date of assignment: 15.02.2015
Date and time of defence: 07.09.2016 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:26.06.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Reviewers: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce bude zkoumat vliv rodiny na rozvoj hudebnosti dítěte předškolního věku.Teoretická část shrne dosavadní poznatky v oblasti hudebnosti dítěte ve věku do 6 let. Praktická část bude zaměřena na výzkum v mateřských školách. Pomocí dotazníkové metody budou zjišťovány informace o aktuálních podmínkách pro rozvoj hudebnosti dětí v rodinném prostředí. Otázky budou určeny rodičům, které bych ráda osobně oslovila v mateřských školách na Chomutovsku. Výsledky výzkumu budou porovnány se staršími údaji doc. PaedDr. Miloše Kodejšky, CSc, který v uplynulých letech provedl podobný výzkum ve stejném okrese.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis will examine the influence of the family on the musicality of the preschool child. The theoretical part will summarize current knowledge on the musicality of a child under the age of 6 years. The practical part will focus on research in kindergartens. Using the questionnaire will be collected information about current conditions for the development of musicality of children in a family environment. Questions will be designed for parents who would like to personally addressed in kindergartens in the Chomutov. The research results will be compared with historical data doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc, which in recent years conducted similar research in the same district.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html