Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - biologické a chemické zbraně
Thesis title in Czech: Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů - biologické a chemické zbraně
Thesis title in English: Prohibited means and methods of warfare – biological and chemical weapons
Key words: zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, biologické zbraně, chemické zbraně
English key words: prohibitied means and methods of warfare, biological weapons, chemical weapons
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public International Law (22-KMP)
Supervisor: prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.02.2015
Date of assignment: 01.04.2015
Confirmed by Study dept. on: 25.06.2015
Date and time of defence: 25.06.2015 11:00
Venue of defence: PF UK, místnost č. 217
Date of electronic submission:13.05.2015
Date of submission of printed version:13.05.2015
Date of proceeded defence: 25.06.2015
Reviewers: doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce bude především zhodnotit efektivitu právní úpravy zákazu vývoje, výroby, hromadění, použití a následného zničení biologických a chemických zbraní a jak jsou úmluvy, které výše zmíněné zakazují, dodržovány. Těmito oblastmi se zabývám proto, abych dospěla k závěru, zda biologické a chemické zbraně stále představují pro svět hrozbu, či nikoliv. Při řešení těchto cílů se zaměřím i na zařazení zákazu biologických a chemických zbraní do práva ozbrojených konfliktů a práva odzbrojení, a zda lze zákaz používání biologických a chemických zbraní považovat za součást obyčejových pravidel. K dosažení výzkumných cílů využiji odborných publikací z oblasti mezinárodního práva, politologie, vojenství, lékařství aj. Využiji též rezoluce OSN, jednotlivé úmluvy, které upravují zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů, zejména ty, které zakazují výrobu, vývoj, hromadění a použití biologických a chemických zbraní a v neposlední řadě zprávy mezinárodních organizací zabývajících se touto oblastí, například Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons a Arms Control Association.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis will be to evaluate the effectiveness of legislation banning the development, production, stockpiling, using and subsequent destruction of biological and chemical weapons and how are conventions, which prohibit the aforementioned, followed. I deal with these areas so I concluded if biological and chemical weapons still pose a threat to the world. During solving these objectives, I will focus on the classification of the prohibiton of biological and chemical weapons to the law of armed conflicts and disarmament law, and whether the prohibition of the use of biological and chemical weapons is considered as part of customary law. Professional publications in the field of international law, political science, military, medicine and others will be used to achieve the objectives of the research. They will be also used UN resolutions, conventions, which regulate prohibited means and methods of warfare, particulary those that prohibit production, development, stockpiling and use of biological and chemical weapons and, last but not least, reports of international organizations dealing with this area, such as Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and Arms Control Association.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html