Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Hornictví na Ostravsku v období totalitních režimů
Thesis title in Czech: Hornictví na Ostravsku v období totalitních režimů
Thesis title in English: The Mining Industry in Ostrava During the Totalitarian Regimes
Key words: Hornictví, Ostrava, propaganda, totalitní režimy, komunismus, nacismus, společnost, každodennost
English key words: Mining Industry, Ostrava, Propaganda, Totalitarian Regimes, Communism, Nazism, Society, Everydaylife
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.02.2015
Date of assignment: 12.02.2015
Date and time of defence: 15.01.2018 00:00
Date of electronic submission:07.12.2017
Date of proceeded defence: 15.01.2018
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zkoumáním archivních dokumentů a dalších pramenů (denní tisk, časopisy, plakáty a rozhlasové nahrávky) k tématu hornictví na Ostravsku v období dvou totalitních režimů se pokusím získat co nejvíce informací. Hodlám také uskutečnit rozhovory s pamětníky, kteří pracovali v ostravských dolech a žili v havířské čtvrti. Získané poznatky budu analyzovat s využitím zásad kritiky historického pramene a následně je interpretovat.
References
BOŘUCKÝ, Ota a Blahomil NEMYNÁŘ. Republika to potřebuje. 2. vyd. Praha: Práce, 1950.
Dějiny výrobních sil v české historické práci ... : Soupis prací. Praha: Národní technické muzeum, 1971-.
Sovětská věda.Hornictví-hutnictví. Praha: ČSAV.
Naše zprávy: list Národního souručenství. Praha: Pokrok, 1939-1941.
KARLÍČEK, Petr a Volker MOHN. „Naprostý propagandistický úspěch“? Humoristický časopis Ejhle (1944–1945). Acta Universitatis Carolinae : Studia territorialia. 2013, roč. 13.
KNAPÍK, J. Únor a kultura, Praha 2004.
MACURA V. Šťastný věk. Symboly, emblémy a mýty 1948–1989, Praha: Academia, 1992.
KONČELÍK, J., KÖPPLOVÁ B. a KRYŠPÍNOVÁ, J. Český tisk pod vládou Wolfganga Wolframa von Wolmara, Praha:Karolinum, 2003.
PITRONOVÁ, Blanka. Proces který otřásl Ostravskem. Ostrava: Ostravsko-karvinské doly, 1992.
JANÁK, Dušan a JIRÁSEK, Zdeněk. Sovětští poradci a ekonomický vývoj v ostravsko-karvinském revíru. Opava: Open Education & Sciences, 1996.
JEMELKA, Martin. Na Šalomouně: společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolonii (1870-1950). Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2008.
DVOŘÁKOVÁ, Zora. Všední den v kleci: --i taková byla totalita. 1. vyd. Praha: Eva, 2011.
ŠEBO, Juraj. Budovateľské 50. roky. 1. vyd. Bratislava: Ikar, 2010.
AULICH, James. Válečné plakáty: zbraně hromadné komunikace. Praha: Naše vojsko, 2009, 255 s.
PŘIBÁŇ, Jiří a BOJAR, Tomáš. Otisky komunismu: Imprints of communism. Praha: Mitte Studio, 2008, 135 s.
KOROBOV, A. Socialistické rozložení produktivních sil, Práce, Praha, 1946.
PRZYBYLOVÁ, B. a kol. Ostrava. Ostrava :Lidové noviny, 2013.
PLAČEK, Vilém. Ostravský kamenouhelný revír v době nacistické okupace, 1967.
KÁŇA, Otakar. Materiály o postavení a odboji ostravských horníků v období nacistické
Okupace, Ostrava, 1962.
MAYER, Françoise. Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita, Éditions EHESS v roce
2003,Praha:Argo, 2009.
JEMELKA, Martin. Ostravské dělnické kolonie. I., Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven v moravské části Ostravy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011.
JEMELKA, Martin a HERMAN Jan. Ostravské dělnické kolonie. II, Závodní kolonie kamenouhelných dolů a koksoven ve slezské části Ostravy. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.
JEMELKA, Martin. Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny. Ostrava: Repronis, 2009.
JEMELKA, Martin. Z havířských kolonií aneb jak se žilo havířským rodinám. Ostrava: Repronis, 2008.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zaměří na každodenní život horníků a propagandu směřující na ně samotné v období dvou totalitních režimů, tedy nacistického a komunistického, ve 20. století na Ostravsku. Klade si za cíl vylíčit jejich zaměstnání, pracovní výhody a občanský život, který byl v obou zmíněných režimech ovlivněn společenskou i ekonomickou důležitostí hornického povolání. Práce se bude také věnovat propagaci hornického povolání v tisku, časopisech a dalších médiích a bude zkoumán její úspěch a odpor vůči ní. Celá bakalářská práce bude doprovázena obrazovým materiálem, který je důležitý pro vysvětlení popisovaných jevů.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis will concentrate on the day-to-day life of miners and the propaganda of their profession during two totalitarian eras, i.e. the Nazi and communist one, in the 20th century in Ostrava and its vicinity. The goal of the thesis is to describe the mine workers' job, work benefits, and personal life, which were affected by social and economic importance of the mining industry under both of the aforementioned regimes. The thesis will concentrate on the propaganda of the mining profession in press, magazines and other media, too, and the success and opposition to this propaganda will also be studied. Throughout, the thesis will be supported by pictures and other propaganda material that helps explain the phenomena being described.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html