Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob podnikajících v ochraně životního prostředí
Thesis title in Czech: Deliktní odpovědnost právnických osob a fyzických osob
podnikajících v ochraně životního prostředí
Thesis title in English: Delictual liability of legal entities and individuals undertaking
business within environmental protection
Key words: životní prostředí, ochrana životního prostředí, správněprávní odpovědnost, trestněprávní odpovědnost
English key words: environment, environmental protection, liability within administrative law, liability within criminal law
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.02.2015
Date of assignment: 11.02.2015
Confirmed by Study dept. on: 11.02.2015
Date and time of defence: 19.05.2016 08:30
Venue of defence: PF UK m. 338
Date of electronic submission:31.01.2016
Date of submission of printed version:02.02.2016
Date of proceeded defence: 19.05.2016
Reviewers: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato rigorózní práce pojednává o deliktní odpovědnosti fyzických osob podnikajících a osob právnických, v ochraně životního prostředí. Pod pojmem deliktní odpovědnost rozumíme jakousi sekundární odpovědnost, tedy povinnost nést následky svého jednání, která vzniká v případě porušení určité primární odpovědnosti, zpravidla stanovené právní normou. Na úseku ochrany životního prostředí se pak setkáváme s pojmem ekologicko-právní odpovědnost. Deliktní odpovědnost obecně dělíme na odpovědnost správněprávní a trestněprávní, vedle ní ještě existuje odpovědnost za ztráty na životním prostředí. Správněprávní odpovědnost není na úseku životního prostředí upravena jednotně, jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů tak najdeme v jednotlivých složkových zákonech; správní delikty fyzických osob podnikajících a osob právnických pak často tvoří samostatnou část zákona a jsou trestány přísněji než přestupky fyzických osob. Pokud jde o odpovědnost trestněprávní, její úpravu obsahuje trestní zákoník, pro právnické osoby je od roku 2012 účinný i zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Práce rovněž obsahuje srovnání s právní úpravou na Slovensku.
Preliminary scope of work in English
This rigorous thesis deals with delictual lialibility of individuals undertaking business and legal entities within environmental protection. Under delictual liability we mean certain secondary liability to suffer the consequences of one´s actions which arises in case of a violation of certain primary liability, usually set by a legal norm. Within the protection of environment, we encounter the term ecological-legal liability. Delictual liability can be specified as liability within administrative and criminal law, accompanied by environmental liability. There is no unified amendment for the first one within environmental protection and particular actus reus of regulatory offence can be therefore found in particular component laws. Administrative delicts of legal entities and individuals undertaking business then form an independent part of law and they are punished more severly than deliquencies of individuals. As far as criminal liability is concerned, its amendement is incorporated into the criminal code. Also, the criminal liability law for legal entities came into effect in 2012. The thesis also comprises the comparison with the Slovak legislation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html