Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Šlechtické sídlo ve víru moderní doby – Proměny zámeckého parku v Krásném Dvoře
Thesis title in Czech: Šlechtické sídlo ve víru moderní doby – Proměny zámeckého parku v Krásném Dvoře
Thesis title in English: Aristocratic Residence in Modern Times: Changes of Historical Park in Krásný Dvůr
Key words: šlechtické sídlo, moderní doba, Krásný Dvůr, zámecký park, proměny
English key words: aristocratic residence, modern times, Krásný Dvůr, park, changes
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.02.2015
Date of assignment: 09.02.2015
Date and time of defence: 13.09.2016 00:00
Date of electronic submission:12.07.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Dušan Foltýn
 
 
 
Guidelines
Osnova:
Úvod
- Obecné uvedení do problematiky daného tématu, tedy předběžné nastínění cíle práce.
I. kapitola
- Stavební úpravy na zámku a v parku v letech 1901 – 1918, dopad první světové války na danou oblast
II. kapitola
- Dějinné události od roku 1919 – 1939, dopad I. pozemkové reformy na oblast – vlastní vysvětlení pozemkové reformy, snahy vlastníka o co nejnižší dopad dané reformy na zámek a okolí (korespondence mezi czerninskou kanceláří – právníkem a ministerstvem školství o vyčlenění zámku ze záboru majetku), sčítání obyvatelstva v roce 1930 (definice národnosti dle statistického úřadu v daném období v porovnání s rokem 1921) a volba Czerninů, jejich pohled na nárůst nacionalismu
III. kapitola
- Vývoj v letech 1939 – 1945, postoj Czerninů k vypuknutí války, korespondence mezi říšskou kanceláří v Berlíně a czerninskou kanceláří v Petrohradě o Krásném Dvoře, sídlení Joachima von Ribbentroppa a válečného lazaretu na zámku, působení Rudé armády v parku.
IV. kapitola
- Vývoj v letech 1945 – 1950, dopad druhé pozemkové reformy na Krásný Dvůr a okolí, nástup komunistů a jejich záměry s Krásným Dvorem, pohled Czerninů na zábor majetku
-
V. kapitola
- Reflexe díla „Konec starých časů!“
Závěr
- Odpověď na otázky z úvodu.
References
Literatura
 MILLAUER, Franz Xaver Maximillian. Der deutsche Ritterorden in Böhmen: ein Beitrag zur Reichs- und Kirchengeschichte Böhmens. Prag: Gottlieb Haase Söhne, 1832. 208 s.
 MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008-2010. 2 sv. ISBN 978-80-257-0027-3.
 Ottův slovník naučný
 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl čtrnáctý, [Litoměřicko a Žatecko]. Vyd. 3., v Argu 1. Praha: Argo, 1998. 462 s., [35] l. obr. příl. ISBN 80-7203-094-9.
 ŽUPANIČ, Jan, STELLNER, František a FIALA, Michal. Encyklopedie knížecích rodů zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Aleš Skřivan ml., 2001. 340 s., [54] s. barev. obr. příl. ISBN 80-86493-00-8.
 SLABÁKOVÁ, Radmila. Mýtus šlechty u nás a v nás: paměť a šlechta dvacátého století. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 188 s. Knižnice Dějin a současnosti; sv. 47. ISBN 978-80-7422-223-8.
 Jan Quirinn Jahn:Fortsezzung der Gefūhle bei Besuchung des Schönhofer Garten
Prameny
 RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae
 Fondy státního oblastního archívu v Třeboni s pobočkou v Jindřichově Hradci, týkající se velkostatku Krásný Dvůr
Preliminary scope of work
Předmětem zájmu mé práce je kapitola z dějin zámku a parku v Krásném Dvoře. Bude situována do období let 1783 – 1986. Mým plánem je ji rozdělit do pěti samostatných částí, které budou zkoumat důvody vzniku parku v Krásném Dvoře. Zvláštní pozornost bude upřena na rekonstrukce, kterými park v průběhu let prošel, proměnu jeho zástavby a terénní úpravy, které budou porovnány se současným stavem. Základním cílem práce bude vytvoření dějinné osy areálu, kterou bude možné využít k popularizaci parku v očích široké veřejnosti.
Preliminary scope of work in English
My thesis focus on a chapter from history of chateau and park in Krásný Dvůr. It will be situated in the period from 1783 to 1986. My plan is to divide this chapter into five parts (for example the reasons for both establishment). The special attention will be focused on reconstructions that were done in this period. The changes of built - up area and field adjustments will be documented and compared with present situation. The aim of the thesis will to draw a rich historical line of the park that will help to popularise the site in Krásný Dvůr.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html