Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku
Thesis title in Czech: Čtení textu s obrázkem dětmi předškolního věku
Thesis title in English: Preschool Children’s Reading of Text with Picture
Key words: Psaný text, vnímání písma, čtení s obrázkem, osvojování gramotnosti, konstruktivismus, předškolní věk
English key words: Written text, Perception of letters, Reading with picture, Literacy Acquisition, Constructivism, Preschool Age
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2015
Date of assignment: 28.01.2015
Date and time of defence: 12.09.2016 09:30
Date of electronic submission:14.07.2016
Date of proceeded defence: 12.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Klára Špačková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou pojímání textu s obrázkem dětmi předškolního věku. Děti jsou odmala obklopeny ilustrovanými texty (obrázkovými knížkami, bilboardy, reklamami a dalšími předměty) a o jejich významu si utvářejí vlastní představy ještě před tím, než začne působit školní docházka. Práce se tedy zaměřuje se na to, jak děti vnímají nejen samotný text, ale jak ho vnímají v souvislosti s doprovodnou ilustrací – zda oddělují text od obrázku, jakým způsobem tyto různé způsoby zápisu společně interpretují, jaký pro ně mají význam. Těžištěm práce je praktická část, která se inspiruje výzkumem argentinské psycholožky Emilie Ferreiro. Dětem ve věku 3 až 6 let budou jednotlivě předloženy různé kombinace obrázků a doprovodného textu ve formě krátkých vět a následně s každým dítětem zvlášť rozebírány.
References
FERREIRO, Emilia and Ana TEBEROSKY. Literacy before schooling. New Hampshire: Heinemann Educational Books, 1982. ISBN 0-435-08202-7
GAVORA, Peter. ZÁPOTOČNÁ, Olga a kol. Gramotnosť: Vývin a možnosti jej didaktického usmerňovania. Univerzita Komenského Bratislava, 2003. 160 s. ISBN 80-223-1869-8
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9
PIAGET, J. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-263-8
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html