Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Informovanost a postoje studentů primární pedagogiky a učitelů primární školy k problematice výživy
Thesis title in Czech: Informovanost a postoje studentů primární pedagogiky a učitelů primární školy k problematice výživy
Thesis title in English: Awareness and attitudes of students of primary education and primary school teachers to nutritional problems
Key words: výživa, studenti učitelství, učitelé, nutriční chování, základní škola
English key words: nutrition, students of education, teachers, nutritional behavior, elementary school
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.01.2015
Date of assignment: 19.04.2015
Date and time of defence: 22.05.2017 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:19.04.2017
Date of proceeded defence: 22.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Vypracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice (formování nutričního chování). V souladu se zvolenou výzkumnou metodologií navrhne, připraví a realizuje empirické šetření ve vybrané cílové skupině. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky. Sledována bude informovanost o výživě u budoucích i stávajících učitelů primární školy.
Veškeré zásadní kroky studentka průběžně konzultuje s vedoucí práce. Formální úprava práce bude odpovídat požadavkům Opatření děkana č. 8/2015 a Přílohy č. 3 k Opatření děkana 8/2015.
References
BERKOVÁ, K. Obecné zásady výživy dětí a dorostu. Pediatrie pro praxi. Olomouc:Solen, s.r.o., ročník 3., 2002, 6. ISSN 1213-0494.
FIALOVÁ, J. Stravovací návyky dětí a školní prostředí: implementace preventivních programů Světové zdravotnické organizace v České republice. Brno: Barrister & Principal, 2012. ISBN 978-80-87474-55-6.
FRÜHAUF, P. Alternativní výživa u dětí. Pediatrie pro praxi. Olomouc:Solen, s.r.o., ročník 11., 2010, 2. ISSN 1213-0494.
GREGORA, M. Výživa malých dětí. Praha:Grada, 2004. ISBN 80-247-9022-X.
KOHOUT, P., KOTRLÍKOVÁ, E. Základy klinické výživy. Svazek I.. Praha:Forsapi, 2009. ISBN 978-80-87250-05-1.
KOHOUT, P., RUŠAVÝ, Z., ŠERCLOVÁ, Z. Vybrané kapitoly z klinické výživy I.. Svazek II..Praha:Forsapi, 2010. ISBN 978-80-87250-08-2.
NEVORAL, J. a kol.. Výživa v dětském věku. Praha: H+H, 2004. ISBN 978-80-86022-93-2.
Výživa dětí. Výživa dětí [online]. 2013 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://vyzivadeti.cz/
Společnost pro výživu. Společnost pro výživu [online]. 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.vyzivaspol.cz/
Preliminary scope of work
Cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry jsou poznatky z problematiky výživy využívány ve výuce na 1. stupni ZŠ. Teoretická část se věnuje shrnutí poznatků správné výživy člověka s ohledem na mladší školní věk. Zároveň analyzuje přípravu na výuku výživy ve studijních programech učitelství 1. stupně na pedagogických fakultách v České republice. Praktická část metodou dotazníku zjišťuje u studentů primární pedagogiky a učitelů prvního stupně jejich informovanost o správné výživě člověka, dále zjišťuje postoje, které dotazovaní mají k výchově ke správnému stravování v rámci školní výuky. V závěru práce jsou uvedena možná doporučení pro vybrané skupiny dotazovaných.
Preliminary scope of work in English
The aim of this bachelor thesis is to find out whether students are primary education and teachers of first instance correctly informed about the basics of human nutrition. The theoretical part is devoted to a summary of knowledge of proper nutrition a person with regard to younger school age, at the same time inform, that the students of primary pedagogy in the context of his study of the possibility of the correct nutrition study. The practical part of using a questionnaire to find out from the students of primary pedagogy and the teachers of the first degree of their awareness about proper nutrition of a person, it also establishes the attitudes that interviewees have given to the issue of nutrition. At the conclusion of the work are listed perhaps a recommendation for a selected group of respondents, as your knowledge in the field of nutrition to expand.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html