Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Význam setkávání dítěte předškolního věku se seniory
Thesis title in Czech: Význam setkávání dítěte předškolního věku se seniory
Thesis title in English: Importance of Interaction between Preschool Children and Seniors Citizens
Key words: Předškolní dítě, stáří, mezigenerační soužití, senioři, prarodiče, rodiče, předškolní vzdělávání, rodina, výchova, učitelka mateřské školy, formy spolupráce mateřské školy
English key words: a preschool child, an intergenerational coexistence, senior citizens, a preschool education, a family, parents, a family education, a teacher, a kindergarten teacher, cooperation methods
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.01.2015
Date of assignment: 15.01.2015
Date and time of defence: 12.01.2017 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:08.12.2016
Date of proceeded defence: 12.01.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD004MS)
Opponents: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Guidelines
Bakalářská práce se bude věnovat problematice mezigeneračního soužití, konkrétně možnostem setkávání předškolního dítěte se starými lidmi. V teoretické části se studentka zaměří na porovnání soužití generecí v rodině v kontextu historického vývoje, dále bude analyzovat problémy současné moderní rodiny a dopady na děti, které nemají možnost pravidelného setkávání s prarodiči či jinými seniory. Obsahem práce praktické části bude pozorování realizace aktivní spolupráce mateřské školy Sokolovská s domovem seniorů. Pozorování bude doplněno kazuistikami dětí, které přichází pravidelně do styku se starými lidmi. Cílem bakalářské práce bude analýza formem spolupráce mezi mateřskou školou a domovy seniorů a vzájemný přínos setkávání předškolních dětí se seniory.
References
RABUŠICOVÁ, Milada, Lenka KAMANOVÁ a Kateřina PEVNÁ. O mezigeneračním učení. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5750-0.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994. 98 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-85282-83-6.
DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Radosti a strasti prarodičů, aneb, Když máme vnoučata. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 141 s. ISBN 80-7169-455-X.
HAUSEROVÁ-SCHÖNEROVÁ, Isabella. Děti potřebují prarodiče. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-105-3.
VÁCHA, Marek. Místo, na němž stojíš, je posvátná země. Cesta, 2008. ISBN 978-80-7295-104-8.
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Kropáčková, J. a kol. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : PedF UK Praha 2008.
Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagoggy. Praha : Grada 2008.
Horská, P. Kučera, M. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha : Panorama 1990.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON 1993.
Opravilová, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002¨
Matějček, Z. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha : SPN 1992
Lenderová, M. Rýdl, K. Radostné dětství? Praha : Nakl. Ladislav Horáček 2006.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html