Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Léčivé rostliny: analýza učebnic přírodopisu a návrh projektu pro 2. stupeň ZŠ
Thesis title in Czech: Léčivé rostliny: analýza učebnic přírodopisu a návrh projektu pro 2. stupeň ZŠ
Thesis title in English: Medicinal plants: analysis of biology textbooks and the project proposal for lower secondary school
Key words: projektové vyučování, třídní projekt, léčivé rostliny, analýza učebnic přírodopisu
English key words: project-based learning, class project, medicinals plants, analysis of biology textbooks
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Supervisor: RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.01.2015
Date of assignment: 14.01.2015
Date and time of defence: 21.01.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R315, 315, laboratoř biologie, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:01.12.2015
Date of proceeded defence: 21.01.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Analýza učebnic přírodopisu, vypracování návrhu na projekt s tematikou léčivých rostlin, realizace a vyhodnocení projektu.
Preliminary scope of work
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na projektové vyučování na 2. stupni ZŠ
na téma léčivé rostliny a na analýzu učebnic přírodopisu v kontextu s tématem. První část práce je věnována teoretickým východiskům ohledně metody projektového vyučování
a teorii o léčivých rostlinách. Teoretická část o projektovém vyučování zahrnuje
historii projektového vyučování a jeho současné pojetí. Teoretická část věnovaná léčivým rostlinám předkládá náhled do této problematiky, zaměřuje se na základní účinné látky rostlin a na jejich sběr, sušení a uchovávání. Následuje výzkumná část, která sestává
z poměrně rozsáhlé analýzy učebnic přírodopisu na téma léčivé rostliny. Této části
je věnována značná část diplomové práce. Představuje tak hodnotný materiál pro učitele, kteří se problematikou léčivých rostlin chtějí zabývat ve svém vyučování. Další stěžejní část této práce je návrh a realizace projektového vyučování na téma léčivé rostliny na 2. stupni ZŠ. Tato kapitola se zaměřuje zejména na proces vytváření autorského projektu „Rostlinné poklady naší zahrady“ a na popis reálného průběhu projektu na ZŠ.
Preliminary scope of work in English
This thesis Medicinal plants: analysis of biology textbooks and the project proposal for lower secondary school is focused on project-based learning at lower secondary school
on the subject of medicinal plants and on the analysis of biology textbooks in the context of the topic. The first part is devoted to the theoretical bases on the method of project-based learning and theory about medicinal plants. The theoretical part of the project-based learning involves the historical development of project-based learning and the current concept of project-based learning. The theoretical part devoted to medicinal plants presents a view of this issue, focusing on the basic active substances of plants and their harvesting, drying and storage. The following is part of the research, which includes quite an extensive analysis of biology textbooks on the subject of medicinal plants. This section presents a considerable part of the thesis and thus represents a valuable material for teachers who want to deal with medicinal plants in their classes. Another key part of this work is design and implementation of project-based learning on the subject of medicinal plants at the lower secondary school. This chapter is focused on the process of creation of the project "Plant treasures of our garden", which is designed by author of this thesis, and the description of realization of the project at the lower secondary school.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html