Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Profesní autonomie učitelů a ředitelů škol v současné Číně
Thesis title in Czech: Profesní autonomie učitelů a ředitelů škol v současné Číně
Thesis title in English: Autonomy of directors and teachers in the current Chinese educational system
Key words: Autonomie, akontabilita, decentralizace, Čína, kompetence, legislativa, ředitel, škola, školství, učitel, vzdělávací dokumenty, vzdělávací systém,
English key words: Autonomy, accountability, decentralization, China, competence, legislation, directors, school, educational system, teachers, educational documents, educational system
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.05.2014
Date of assignment: 10.01.2015
Date and time of defence: 29.05.2015 08:15
Venue of defence: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:04.04.2015
Date of proceeded defence: 29.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Reviewers: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cíl práce: V teoretické části – zasadit pojmy „centralizace, devoluce, autonomie, autorita (politická)“ apod. do kulturního kontextu Číny, představit čínský vzdělávací systém. Ve výzkumné části – komparovat řízení čínského vzdělávání na úrovni školy podle dokumentů oficiální školské politiky Číny s pohledem zezdola (jak situaci reálně vidí a prožívají učitelé a ředitelé škol).
References
中华人民共和国教育法

(1995年3月18日第八届全国人民代表大会第三次会议通过 1995年3月18日中华人民共和国主席令第45号公布 http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_619/200407/1316.html
Zákon o vzdělávání. Přijatý na 3. zasedání Všečínského shromáždění zástupců 8.funkčního období dne 18.3.1995 Publikovaný 18.3. 1995 výnosem přpředsedy ČLR č. 45 vstoupil v platbost 1.9.1995

国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)(公开征求意见稿)
目 录 http://www.chsi.com.cn/z/jyb2010/#_Toc254687623 Národní plán rozvoje Číny pro střední a dlouhodobé reformy vzdělávání(2010-2020) Vydán: Července 2010 v Pekingu

中華人民共和國教師法中國政府門戶網站 www.gov.cn 2005年05月25日   來源:全國人大法規庫【字體:大 中 小
Zákon o učitelích přijalo Všeobecné shromáždění lidových zástupců na svém 4 zasedání 8. Funkčního období 31.10.1993. Účinnosti nabyl 1.1.1994 http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/banshi/2005-05/25/content_937.htm

Bakešová, Ivana: Školstvo a výchova. In.: Doležalová, Anna (ed). Čínská kultúra a maoizmus. Bratislava, Veda 1982. s. 193-213.
Dějiny Číny. Praha, 1978.
Doležalová, Anna a kolektiv: Čínská kultura a maoizmus. Bratislava: Vydavaťelstvo Slovenskej akadémie věd, 1982.
Hooblerovi, Thomas, Dorothy: Konfucianismus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997.
Klečánková, Růžena. Školství v Čínské lidové republice. Praha: Ústav školských informací při ministerstvu školství ČSR, 1987.
Price, R.C. Education in Communist China. London 1970.
Zkouškový systém na Dálném východě. Praha: Česká orientalistická společnost, 2002.
Želochovcev, A.N.: Kultúrna revolúcia zblízka. Bratislava, 1976
Preliminary scope of work

Diplomová práce představuje současný čínský vzdělávací systém nejenom jako celek, ale současně analyzuje i jednotlivé stupně řízení, s cílenou orientací na profesní autonomii ředitelů a učitelů školských zařízení. Stručně jsou představeny čínské školské reformy po roce 1976. Následuje podrobný rozbor principů současného školského systému, s orientací na jednotlivé stupně řízení a jejich řídící i rozhodovací pravomoci a plánované reformní změny. Pomocí odborné elaborace pojmů, studia klíčových dokumentů čínského vzdělávacího systému, školské politiky Číny a další cizojazyčné literatury, jsou ozřejměny legislativní procesy a dokumenty, kterými se současné čínské školské instituce řídí. Následně je posouzena shoda oficiální školské politiky, deklarovaná v příslušných dokumentech, s reálnou situací. Na základě nashromážděných aktuálních informací je popsána míra autonomie v řízení čínského školství a zhodnoceno postavení učitelů a ředitelů v současné Číně i možnosti jejich autonomního rozhodování.
Preliminary scope of work in English
This thesis looks at the Chinese educational system and the autonomy that directors and teachers share in the decision making process. It not only examines the educational system as a whole but analyses different levels of the educational system, puts an emphasis on the autonomy of teachers and directors in a school environment, and introduces various school reforms in China since 1976. Consequently, it clarifies the current Chinese educational system with an emphasis on various organizational levels along with the power they have in the decision making process and the options for creating change. Through the study of key documents of the Chinese educational system, political system, and other foreign literature, the legislative processes and documents that are responsible for the Chinese educational policies are made apparent. The thesis compares the official Chinese educational system’s documents and processes with the actual situation. Based on this research, the thesis determines the real level of autonomy that directors and teachers possess in the decision making process.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html