Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Využití metody CLIL ve výuce na 1. stupni ZŠ
Thesis title in Czech: Využití metody CLIL ve výuce na 1. stupni ZŠ
Thesis title in English: Application of CLIL in Primary Education
Key words: inovativní metoda, výuka cizích jazyků, obsahově a jazykově integrované vyučování, cizí jazyk napříč kurikulem, kvalitativní výzkum
English key words: innovative method, foreign language teaching, Content and Language Integrated Learning, foreign language across the curriculum, qualitative research
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.12.2014
Date of assignment: 20.12.2014
Date and time of defence: 18.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:10.03.2016
Date of proceeded defence: 18.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Guidelines
Diplomová práce se zabývá jednou ze současných inovativních metod ve vzdělávání, a to metodou CLIL. Cílem této práce je zjistit, jak probíhá využívání metody CLIL v praxi na prvním stupni základní školy a jaké jsou možnosti a meze takového vyučování. V praktické části bude zkoumán pohled učitelů na CLIL a jeho využívání. Také se budu zabývat tím, jak tato metoda opravdu funguje ve výuce.
References
COUFALOVÁ, Jana. Projektové vyučování: pro první stupeň základní školy: náměty pro učitele. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006. 136 s. ISBN 80-7168-958-0.
DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole: vývoj, inspirace, současné problémy. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 978-80-246-1620-9.
GAVORA, Petr. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 207. ISBN 80-85931-79-6.
KAŠOVÁ, Jitka. Škola trochu jinak: projektové vyučování v teorii i praxi. 1. vyd. Kroměříž: Iuventa, 1995. 81 s.
SPILKOVÁ, Vladimíra. Proměny primárního vzdělávání v ČR. 1. vyd. Praha: Portál, 2005, 311 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-717-8942-9.
TOMKOVÁ, Anna. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení v primární škole: distanční text. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2007, 97 s. ISBN 978-807-2903-153.
WILDOVÁ, Radka. Aktuální problémy didaktiky prvopočátečního čtení a psaní. Editor Radka Wildová. Praha: Univerzita Karlova, 2002, 106 s. ISBN 80-729-0103-6.

Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá jednou ze současných inovativních metod ve vzdělávání, a to metodou CLIL. Cílem této práce je zjistit, jak probíhá využívání metody CLIL v praxi na prvním stupni základní školy a jaké jsou možnosti a meze takového vyučování. V praktické části bude zkoumán pohled učitelů na CLIL a jeho využívání. Také se budu zabývat tím, jak tato metoda opravdu funguje ve výuce.
Preliminary scope of work in English
The subject of research of my diploma thesis will be the application of CLIL in education at primary school. The aim of this work is to find out how CLIL is actually realized at primary schools and discover the possibilities and the limits of this method. The practical part will cover the research of the teacher´s view and use of CLIL. It will be also investigated how this method works in real lessons.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html