Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Tvorba české verze metody Resilience to Trauma Scale
Thesis title in Czech: Tvorba české verze metody Resilience to Trauma Scale
Thesis title in English: Developing a Czech version of the Resilicence to Trauma Scale – Research Edition
Key words: resilience, odolnost vůči zátěži, hardiness, trauma, krize
English key words: resilience, stress resistence, hardiness, trauma, crisis
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.12.2014
Date of assignment: 17.12.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 07.01.2015
Date and time of defence: 07.09.2016 00:00
Date of electronic submission:27.07.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na zmapování problematiky spojené s koncepcí resilience a souvisejícími pojmy, jako například odolnosti vůči zátěži, hardiness, psychickým traumatem, krizí. Pozornost bude věnována teoriím i psychodiagnostickým metodám dosud vytvořeným, zejména pak metodě Resilience to Trauma scale vytvořené M.Celinskim.
Součástíempirické části práce bude vytvoření české verze této škály metodou překladu a zpětného překladu a její ověření nejprve v pilotním projektu a následně u souboru českých respondentů, kteří zažili nějakou vlastní traumatickou událost.
Cílem práce je vedle vytvoření české verze metody Resilince to Trauma Scale a porovnání českých výsledků s výsledky kanadskými a polskými.
References
Celinski, M., J., Gow, K. (2011). Wayfinding Through Life's Challenges: Coping and Survival. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers
Celinski, M., J., Gow, K. (2013). Continuity versus Creative Response to Challenge: The Primacy of Resilience and Resourcefulness in Life and Therapy. Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers
Ferjenčík, J. (2000). Úvod do metodologie psychologického výzkumu. Jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál
Gow, K., Paton, D. (2008) The Phoenix of Natural Disasters:
Community Resilience.
Hauppauge, N.Y.: Nova Science Publishers.
Hall, J., S., Reich, J.,W., Zautra, A., J. (2010). Handbook of Adult Resilience. NY: Guilford Press
Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia
Mikšík, O. (1973). Metodologie, koncipování a vývoj testů ke zjišťování subjektivních předpokladů odolnosti vůči zátěži. Praha : Výzkumný ústav psychiatrický
Prince – Edbury, S., Saklofske, D.H. (2012). Resilience in Children, Adolescents, and Adults: Translating Research into Practice. New York: Springer
Šolcová I. (2007). Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR
Šolcová, I. (2009). Vývoj resilience v dětství a v dospělosti. Praha: Grada Publishing
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html