Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie
Thesis title in Czech: Porovnávací analýza sémantických polí a významů barev na základě české, litevské a ruské frazeologie
Thesis title in English: Comparative Analysis of Semantic Fields and Meanings of Colours on the grounds of Czech, Lithuanian and Russian Phraseology
Key words: frazeologie; srovnávací analýza; čeština; litevština; ruština
English key words: phraseology; comparative analysis; Czech; Lithuanian; Russian
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of East European Studies (21-UVES)
Supervisor: doc. PhDr. Ilja Lemeškin, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.12.2014
Date of assignment: 15.12.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 17.12.2014
Date and time of defence: 11.09.2017 10:00
Date of electronic submission:04.08.2017
Date of proceeded defence: 11.09.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Mgr. et Mgr. Natalie Rajnochová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce má za cíl vymezit skupinu českých, litevských a ruských frazeologismů barev, z nichž bude sestaven tematický frazeologický slovník, jenž bude přílohou práce. Záměrem je také prozkoumat významy barev v jednotlivých frazeologismech a na jejich základech si vytvořit představu o sémantickém poli každé jednotlivé barvy. Na základě provedené analýzy autorka hodlá poukázat na hlavní a specifické rysy frazeologie tohoto typu ve všech třech jazycích, porovnat významy barev mezi češtinou, litevštinou a ruštinou. Sběr materiálu bude probíhat za použití korpusů zmíněných jazyků.
References
BEČKA, J., Slovník synonym a frazeologismů. Praha: Novinář, 1982.
ČECHOVÁ, Marie. A kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1995.
ČERMÁK, F., Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology. Praha: Karolinum, 2007
ČERMÁK, F., Jazyk a jazykověda. Praha: Pražská imaginace, 1994.
ČERMÁK, F., Lexikon a sémantika, Nakl. Lidové noviny, Praha, 2010
ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české idiomatiky a frazeologie 1-4, Leda, 2009.
HASIL, J., Interkulturní aspekty mezikulturní komunikace, UJEP, Ústí nad Labem, 2011
JIRÁK, J. a kol. Jazyk ve společenském kontextu. Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. Praha: Karolinum. 1996.
KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník cizích slov. Praha: Academia. 2009.
MARTINCOVÁ, O. a kol., Neologismy v dnešní češtině. Praha: Academia. 2005.
ONDREJOVIČ, S., Jazyk, veda o jazyku, societa. Sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda. 2008.
STĚPANOVA, L., Rusko-český frazeologický slovník, Olomouc, 2007.
ZAORÁLEK, J., Lidová rčení, Aurora, Praha, 1996.
АПРЕСЯН, Ю. Д.: Образ человека по данным языка: попытка системного описания. "Вопросы языкознания", 1995, № 1.
БИРИХ, А.: К диахронному анализу фразеосемантических полей. "Вопросы языкознания",1995, № 4.
БИРИХ, А. К., МОКИЕНКО, В. М., СТЕПАНОВА, Л. И: Русская фразеология, Историко-этимологический словарь, Москва, Астрель, 2005.
БИРИХ, A. К., МОКИЕНКО, В. М., СТЕПАНОВА, Л. И.: Словарь фразеологических синонимов русского языка, Ростов-на-Дону, 1997.
ЯРАНЦЕВ, Р. И., СТЕПАНОВА, Л. И: Русско-чешская фразеология, Издательство Московского университета, 1992.

Další slovníky

Odborné články
Čechová, M.: Dynamika frazeologie, in: NŘ 69, 1896, 178 – 186
Čechová M.: Frazeologie v komunikaci. In: Orgoňová. O. (ed.): Jazyk a komunikácia v súvislostiach, Univerzita Komenského, Bratislava, 2011, S. 151–158
Čechová M., Karhanová K.: K recepci kulturních frazém v současné komunikaci, NŘ 78,1995, 138 – 144.
Krčmová, M.: Stratifikace současné češtiny [online]. Lingüistica online na http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/krcmova/krc-012.pdf

Korpusy
Český národní korpus, korpus.cz
Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas, http://tekstynas.vdu.lt/
Национальный корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html