Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Překlad z hlediska lingvistiky a didaktiky cizího jazyka
Thesis title in Czech: Překlad z hlediska lingvistiky a didaktiky cizího jazyka
Thesis title in English: Linguistic and didactic interpretation of translation
Key words: překlad, překladatelské postupy, překladatel, využití překladu ve výuce cizího jazyka, gramaticko-překladová metoda
English key words: translation, translation methods, translator, use of translation in second language acquisition, grammar-translation method
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Supervisor: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.01.2013
Date of assignment: 07.01.2013
Date and time of defence: 15.01.2015 10:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:03.12.2014
Date of proceeded defence: 15.01.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Záviš Šuman, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce je zaměřena na pojetí překladu z hlediska ligvistického a didaktického. Jejím cílem je seznámit čtenáře s problematikou jazykovědných poznatků, které se do překladatelské práce promítají a dále pak zmapovat situaci didaktického přínosu překladu do výuky cizích jazyků.
Dílo je rozděleno na dvě hlavní části. V té první je na pozadí vybraných jazykovědných teorií představena překladatelská práce a kompetence překladatele. Tyto jsou dále rozšířeny o praktickou část popisu a analýzy překladatelských postupů. Celou práci uzavírá druhá část, která zprostředkovává didaktický pohled na danou problematiku. Zde jsou shrnuty základní fakta přehledu aktuální situace využití překladu v moderních jazykových hodinách.
Preliminary scope of work in English
This thesis is focused on the linguistic and didactic interpretation of translation. Its objective is to introduce the reader to the issues of language-focused findings, which are reflected in translators´ work and besides, to describe the situation of didactic contribution of translation in second language teaching.
The work is divided ino two main parts. In the first one, there is translators´ work and his competences being presented on the ground of chosen linguistic theories. These are further extended by a practical part of description and analysis of translation methods. The whole thesis is being closed by the second part which mediates the didactic point of view of the given issue. The basic overview facts of actual situation of the use of translation in modern language classes are summarized in here.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html