Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI. z pohledu fundamentální teologie
Thesis title in Czech: Trilogie Ježíš Nazaretský Benedikta XVI. z pohledu fundamentální teologie
Thesis title in English: Trilogy Jesus of Nazareth by Benedict XVI from the perspective of fundamental theology
Key words: fundamentální teologie, Benedikt XVI., zjevení, církev, Ježíš Nazaretský
English key words: fundamental theology, Benedict XVI, revelation, church, Jesus of Nazareth
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Systematic Theology and Philosophy (26-KST)
Supervisor: doc. Mgr. David Bouma, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.01.2013
Date of assignment: 22.01.2013
Confirmed by Study dept. on: 01.12.2014
Date and time of defence: 28.01.2015 08:30
Date of electronic submission:01.12.2014
Date of submission of printed version:04.12.2014
Date of proceeded defence: 28.01.2015
Reviewers: ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. "vytipujte" fundamentálně teologicky nosná témata ve zvoleném opusu (zjevení, kredibilita Ježíše Krista, historický Ježíš, Písmo - tradice - magisterium, metoda v teologii,...), a to včetně implicitních FT přístupů!!
2. připravujte vhodný fundamentálně teologický rámec, ve kterém "pojednáte" trilogii Ježíš Nazaretský (bude použitelný rámec, který používám v 1. kapitole monografie Provokatér Klaus Berger?)
3. bylo by též zajímavé "poměřit" Ratzingerovu trilogii jeho vlastním FT návrhem (J.R., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheolgie, Erich Wewel Verlag-Muenchen 1982)
4. prostudujte veškerou v češtině přístupnou literaturu od Josepha Ratzingera s ohledem na FT témata
References
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský I.
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský II.
Joseph Ratzinger, Ježíš Nazaretský II.
Joseph Ratzinger, Úvod do křesťanství.
Joseph Ratzinger, Eschatologie, smrt a věčný život.
Benedikt XVI., Deus Caritas est.
Benedikt XVI., Caritas in veritate.
Benedikt XVI., Spe salvi.
Benedikt XVI., Verbum Domini.
Benedikt XVI., Porta fidei.
Benedikt XVI., Myšlenky o eucharistii.
Benedikt XVI., Vrchol a pramen.
Benedikt XVI., Služebníci radosti.
Benedikt XVI., O počátcích církve.
Benedikt XVI., Otcové církve.
Benedikt XVI., Myšlenky o svatém Pavlovi.
Benedikt XVI., Velké postavy středověké církve
Preliminary scope of work
Diplomová práce chce představit fundamentálně-teologická témata přítomná v knihách Ježíš Nazaretský papeže Benedikta. Kromě problematiky zjevení a věrohodnosti církve se zvlášť zaměří na otázku kredibility Ježíše Krista, a to z hlediska antropologického, historického a teologického. Na analýzu textu ze zvolené perspektivy naváže snaha o kontextualizaci vybraných myšlenek do celku Ratzingerova myšlení a širší teologické perspektivy. Práce si klade za cíl ze specifické perspektivy zhodnotit přínos trojdílného Ratzingerova opusu a reflektovat podněty výše zmíněného díla pro fundamentální teologii.
Preliminary scope of work in English
This thesis aims to introduce fundamental - theological themes present in the books Jesus of Nazareth, Pope Benedict. Apart from the issue of the credibility of revelation and the Church focusing specifically on the question of credibility of Jesus Christ, from terms of anthropological , historical, and theological . The text analysis of the selected perspective will be followed by efforts to contextualisation selected ideas into a whole Ratzingers thinking and broader theological perspective. The work aims to assess the prospects of the specific contributions of three-part Ratzingers opus and reflect the above suggestions work for fundamental theology.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html