Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Osobnostní a sociální výchova a její vliv na klima třídy
Thesis title in Czech: Osobnostní a sociální výchova a její vliv na klima třídy
Thesis title in English: Personality and social education and its influence on the classroom climate
Key words: Klima třídy, akční učitelský výzkum, začínající učitel, sociální dovednosti, sebereflexe, Začít spolu, osobnostní a sociální výchova, spolupráce, vztahy, prepuberta, problémový žák, metoda
English key words: Class climate, teacher’s active research, beginning teacher, social skills, self – reflection, begin together, personality and social education, cooperation, relations, pre – puberty, problematic pupil, method
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2014
Date of assignment: 30.11.2014
Date and time of defence: 18.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:09.04.2016
Date of proceeded defence: 18.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter- jádrem bude kvalitalivní výzkum- akční učitelský výzkum diplomantky ve vlastní třídě primární školy. Východiskem výzkumu je problematické klima ve třídě.
Teoretická část práce:
Teoretická část se bude věnovat klimatu školní třídy na 1. stupni – co ho ovlivňuje, jakými metodami se dá zkoumat a ovlivňovat. Především se pak zaměří na metody osobnostní a sociální výchovy. Bude se věnovat také období prepuberty, ve kterém se žáci momentálně nachází, a jejího vlivu na vztahy ve třídě, její klima a úspěšnost metod OSV.
Praktická část práce:
Praktickou část zaujme akční učitelský výzkum, který bude realizován třídním učitelem v dané třídě. Součástí výzkumu bude i učitelova sebereflexe. Hlavní výzkumná otázka, kterou si autor položí, bude znít: „Jaký vliv mají metody osobnostní a sociální výchovy na zlepšení klimatu v této třídě?“
References
ČAPEK, R.: Třídní klima a školní klima., Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 1. vydání. ISBN 978-80-247-2742-4
HELUS Z., Sociální psychologie pro pedagogy., Praha: Grada Publishing a. s., 2007, 1. vydání. ISBN 978-80-247-1168-3
HICKSON A., Dramatické a akční hry, Praha: Postál, s. r. o., 2000, 1. vydání. ISBN 80-7178-387-0
CHRÁSTKA M., Metody pedagogického výzkumu., Praha: Grada Publishing a. s., 2007, 1. vydání. ISBN 978-80-247-1369-4
MACHKOVÁ E., Metodika dramatické výchovy., Praha: NIPOS, 2011, 12. vydání. ISBN 978-80-7068-250-0
MÉGNIEROVÁ D., 100 námětů pro dramatickou výchovu., Praha: Portál, s. r. o., 1999, 1. vydání. ISBN 80-7178-288-2
PORTMANNOVÁ R.: Hry pro posílení psychické odolnosti., Praha: Portál, s. r. o., 1999, 1. vydání. ISBN 80-7178-331-5
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ E., MAREŠ J. Pedagogický slovník, Praha: Portál, s. r. o., 2009. 6. vydání. ISBN 978-80-7367-647-6
ŠIMANOVSKÝ Z., MERTIN V., Hry pomáhají s problémy, Praha: Portál, s. r. o., 1996, 1. vydání. ISBN 80-85282-93-3
VALENTA J., Učit se být, Praha: Agentura STORM, o. s., 2003, 2. vydání. ISBN 80-86106-10-1
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s, 2011. ISBN 978-80-247-1734-0.
VOPEL W. K.: Skupinové hry pro život (1,4)., Praha: Portál, s. r. o., 2007, 1. Vydání. ISBN 978-80-7367-286-7
ZELINOVÁ, M.: Hry pro rozvoj emocí a komunikace., Praha: Portál, s. r. o., 2011, 2. vydání. ISBN 978-80-262-0036-9
Preliminary scope of work
Práce bude mít teoreticko-empirický charakter- jádrem bude kvalitalivní výzkum- akční učitelský výzkum diplomantky ve vlastní třídě primární školy. Východiskem výzkumu je problematické klima ve třídě.
Teoretická část práce:
Teoretická část se bude věnovat klimatu školní třídy na 1. stupni – co ho ovlivňuje, jakými metodami se dá zkoumat a ovlivňovat. Především se pak zaměří na metody osobnostní a sociální výchovy. Bude se věnovat také období prepuberty, ve kterém se žáci momentálně nachází, a jejího vlivu na vztahy ve třídě, její klima a úspěšnost metod OSV.
Praktická část práce:
Praktickou část zaujme akční učitelský výzkum, který bude realizován třídním učitelem v dané třídě. Součástí výzkumu bude i učitelova sebereflexe. Hlavní výzkumná otázka, kterou si autor položí, bude znít: „Jaký vliv mají metody osobnostní a sociální výchovy na zlepšení klimatu v této třídě?“
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html