Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Tripolární dělení – morfokinetické hodnocení embryonálního vývoje pomocí time-lapse systému
Thesis title in Czech: Tripolární dělení – morfokinetické hodnocení embryonálního vývoje pomocí time-lapse systému
Thesis title in English: Tripolar cell cleavage – morphokinetic evaluation of the human embryo development by the time-lapse system
Key words: embryo, time-lapse monitorování, asistovaná reprodukce, tripolární mitóza
English key words: human embryo, time-lapse monitoring, assisted reproduction, tripolar mitosis
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor: MVDr. Daniel Hlinka, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2014
Date of assignment: 02.12.2014
Date of electronic submission:13.08.2018
Date of submission of printed version:13.08.2018
Date of proceeded defence: 06.09.2018
Reviewers: MVDr. Martin Anger, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Morfologické hodnocení embryí udává vysokou frekvenci výskytu tripolární mitózy během časného vývoje embryí. Výsledkem tohoto dělení jsou tři blastomery místo dvou, což je spojeno s nepravidelným rozchodem chromozomů, kdy každá z těchto buněk může obsahovat jiný počet chromozomů. V případě, kdy je k pozorování embrya využito konvenčního testování, kterým se pozoruje morfologie embryí ve větších časových intervalech, může dojít k tomu, že změny spojené s tripolární mitózou nejsou vůbec detekovány a taková embrya se pak falešně jeví jako dobře prosperující a jsou často vybrána pro transfer. To může mít závažné důsledky v případě implantace, protože tyto embrya jsou nejen aneuploidní, ale mohou vést k uniparentální dizomii. Cílem této práce byla detekce tripolární mitózy v souboru pacientů. Následně bylo provedeno statistické hodnocení vlivu vybraných parametrů na vznik tripolární mitózy. Soubor byl rozdělen podle několika kritérií k porovnání výsledku analýzy. Testován byl věkový faktor, čas detekce tripolární mitózy a typ media. Výsledky této práce byly porovnány s odbornými publikacemi, které se zabývaly detekcí tripolární mitózy pomocí time-lapse systému.
Preliminary scope of work in English
Morphological evaluation of embryos indicates a high incidence of tripolar mitosis during early embryo development. The result of division is three blastomers instead of two, which is associated with an irregular chromosome separation. Each of them may contain a different number of chromosomes. In the cases where conventional embryo observation is used to observe embryo morphology at longer intervals, it may be that the changes associated with tripolar mitosis are not detected at all, and such embryos appear to be falsely prosperous and are often selected for transfer. This can have serious consequences in the case of implantation, because these embryos are not only aneuploid but can lead to uniparental disomy. The aim of the diploma thesis was the detection of tripolar mitosis in the sample of pacients. Subsequently, a statistical evaluation of selected parameters and its influence on the formation of tripolar mitosis was performed. The file was divided according to several criteria to compare the analysis result. Age factor, time of tripolar mitosis detection and media type were tested. The results of this work was compared with the conclusions of the expert articles dealing with the detection of tripolar mitosis using the time-lapse system.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html