Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u drogově závislých osob
Thesis title in Czech: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u drogově závislých osob
Thesis title in English: Signs of epilepsy spectrum disorder in drug-dependent persons
Key words: drogová závislost, epilepsie, porucha epileptického spektra, limbický systém. ncl. amygdalae, dotazníkové vyšetření
English key words: drug dependence, epilepsy, epilepsy spectrum disorder, limbic system, amygdala, questionnaire investigation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.11.2014
Date of assignment: 16.03.2016
Date and time of defence: 01.06.2016 08:00
Date of electronic submission:29.04.2016
Date of proceeded defence: 01.06.2016
Opponents: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce bude rozšířit dosavadní poznatky o výskytu příznaků poruchy epileptického spektra o další soubor osob s rizikovým stylem chování. Výchozí hypotéza vychází z následujících poznatků: neuroanatomickým korelátem syndromu drogové závislosti jsou struktury limbického systému, především pak amygdaloidního komplexu. Oblast amygdaly hraje důležitou úlohu v epileptogeneze temporální epilepsie. Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u osob závislých na návykových látkách bude vyšší ve srovnání s běžnou populací. V teoretické části práce bude nejprve charakterizován syndrom drogové závislosti, výskyt v ČR a stručně popsána osobnostní charakteristika toxikomana, dále bude popsána úloha amygdaly ve vztahu k závislosti a k epileptogenezi, toxikomanie jako riziko vzniku epilepsie. V praktické části pak budou analyzovány a diskutovány vlastní nálezy získané na souboru minimálně 30 osob závislých na návykových látkách.
References
Aroniadou-Anderjaska V. et al.: Pathology and pathophysiology of the amygdala in epileptogenesis and epilepsy. Epilepsy Res., 78, 2008, 102-116.
Hampl K.: Změna osobnosti uživatele návykových látek. Alkoholizmus a drogové závislosti, 38, 3003, 247-252.
Heller J., Pecinovská O.: Závislost známá neznámá. Grada, Praha, 1996, 162 stran.
Jeřábek P.: Osobnost toxikomana. Psychiatrie pro praxi, 1, 2000, 99-102.
Lees R., Lingford-Hughes A.: Neurobiology nad principles of addiction and tolerance Medicine, 40, 2012, 633-636.
Nešpor K.: Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Portál, Praha, 2011, 176 stran.
Rolland B. et al.: Shared vulnerability between seizures and psychosis in cocaine addiction ? Epilepsy Behav.: 22, 2011, 596-598.
Svetlak M.: Food craving, stress and limbic irritability. Activ. nerv. sup., 52, 2010, 113-117.
Synáková K.: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u vybraných skupin populace. Rigorózní práce, Farmaceutická fakulta, Hradec Králové, 72 stran.
Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR (dokumenty Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti)
Časopisy: Adiktologie, Alkohol a drogové závislosti
Preliminary scope of work
Zadání práce
Abstrakt (čes., angl.)
Úvod a cíl práce
Teoretická část (syndrom závislosti - klasifikace a diagnostika podle MKN-10, případně DSM-V; výskyt v ČR, osobnost toxikomana, ncl. amygdalae a závislost, ncl. amygdalae a epileptogeneze, toxikomanie a riziko epilepsie)
Praktická část:
Výchozí hypotéza/hypotézy
Charakteristika vyšetřovaného souboru a použité metody
Výsledky
Diskuze a závěry
Seznamy (zkratky, obrázky, grafy, tabulky, přílohy)
Použitá literatura
Příloha
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html