Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Systematika rodu Ramariopsis (Basidiomycota, Clavariaceae) ve střední Evropě
Thesis title in Czech: Systematika rodu Ramariopsis (Basidiomycota, Clavariaceae) ve střední Evropě
Thesis title in English: Systematics of the genus Ramariopsis (Basidiomycota, Clavariaceae) in central Europe
Key words: Ramariopsis, LSU, ITS, fylogeneze, morfologie, taxonomie, skrytá diverzita
English key words: Ramariopsis, LSU, ITS, fylogeny, morphology, taxonomy, cryptic diversity
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Botany (31-120)
Supervisor: RNDr. Jan Holec, Dr.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2014
Date of assignment: 16.01.2015
Date of electronic submission:15.08.2017
Date of submission of printed version:15.08.2017
Date of proceeded defence: 12.09.2017
Reviewers: Mgr. Viktor Kučera, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Preliminary scope of work
Rody Clavulinopsis a Ramariopsis jsou součástí čeledi Clavariaceae (Agaricomycetes, Agaricales). Jedná se o houby převážně lučních společenstev s klavarioidní či ramarioidní morfologií plodnic. Jsou to houby obvykle saprotrofní, výjimečně zřejmě mykorhizní. Význam mají jako bioindikátory lučních společenstev. V Evropě je známo přibližně třicet druhů obou rodů, z nichž deset je zařazeno v červeném seznamu hub (Holec et Beran 2006), se statusem DD, CR a ?EX. Další zástupci obou rodů vyskytujících se na našem území by zřejmě splňovali podmínky pro zařazení do seznamu. Z důvodu nedostatku recentních informací o diverzitě těchto hub na našem území nejsou dostupné potřebné údaje o ohrožených druzích, které tak nemohou být aktivně chráněné. V obou rodech je navíc předpokládána skrytá diverzita. Prvním cílem DP bude zjistit diverzitu zástupců rodů Clavulinopsis a Ramariopsis na území ČR a konfrontovat jí s okolními státy, kde studie na toto téma existují. Druhým cílem bude zjištění případné skryté diverzity bílých zástupců rodu Ramariopsis pomocí molekulárních studií.
Metodika: Pro studium diverzity budou použity vlastní sběry z ČR a revidované sběry herbářových sbírek muzeí (PRM, BRNM, BRA, CB). Veškeré sběry budou podrobeny studiu morfologických znaků. Pro studium DNA budou použity sekvence LSU z vlastních i jiných sběrů bílých zástupců rodu Ramariopsis, dále bude použito cca 30-40 relevantních sekvencí ostatních zástupců tohoto rodu z GenBank. Fylogenetická analýza bude provedena pomocí metod Maximum parsimony a Bayesian analysis. U vybraných sběrů budou pořízeny ECM snímky ornamentiky spor. Sekvenování bude financováno z provozních prostředků Myko-skupiny.
Výstupem bude souhrnný přehled zpracovaného materiálu zahrnující morfologické popisy jednotlivých studovaných druhů včetně diskuze (identifikace, druhové vymezení, molekulární data), ekologie a rozšíření v ČR, přehled zpracovaného materiálu (vlastní sběry, herbářové položky) a fylogenetický strom ukazující vztahy v rodu Ramariopsis a případnou skrytou variabilitu v komplexech bílých zástupců tohoto rodu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html