Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Temporo-limbická dysfunkce u osob závislých na alkoholu
Thesis title in Czech: Temporo-limbická dysfunkce u osob závislých na alkoholu
Thesis title in English: The temporolimbic dysfunction in alcohol dependent persons
Key words: alkoholová závislost, epilepsie, porucha epileptického spektra, limbický systém, dotazníkové šetření
English key words: alcohol dependence, epilepsy, epilepsy spectrum disorder, limbic system, questionnaire investigation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2014
Date of assignment: 16.03.2016
Date and time of defence: 21.09.2016 08:00
Date of electronic submission:21.08.2016
Date of proceeded defence: 21.09.2016
Reviewers: PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude navazovat na dřívější nález vyšší incidence symptomů poruchy epileptického spektra u depresivních pacientů. Pracovní hypotéza: Osoby závislé na alkoholu vykazují ve srovnání s běžnou populací vyšší výskyt jak depresivních symptomů, tak epileptických záchvatů. Primárním cílem tedy bude zjistit, zda tato skupina s rizikovou formou chování vykazuje i vyšší frekvenci symptomů poruchy epileptického spektra. V úvodní části bude vysvětlen pojem "porucha epileptického spektra" a stručně shrnuty dosavadní výsledky. V teoretické části práce bude nejprve definován syndrom závislosti na alkoholu a jeho znaky (na základě MKN-10), jeho výskyt v české populaci a typologie podle Leshe, neuroanatomické koreláty (zde především ncl. amygdalae a jeho spoje) a vztah etanolu a epilepsie. V praktické části pak budou analyzovány a diskutovány vlastní nálezy získané na souboru minimálně 30 osob závislých na alkoholu. K šetření budou použity dva standardizované a jeden upravený dotazník.
References
Běláčková V.: Leshova typologie osob závislých na alkoholu a různé přístupy k její léčbě. Adiktologie, 11, 2011, 131.
Cui Ch. et al.: New insights on neurobiological mechanisms underlying alcohol addiction. Neuropharmacology, 67, 2013, 223-232.
Kolibáš E., Novotný V.: Alkoholizmus a drogové závislosti. Univerzita Komenského, Bratislava, 1996, 120 stran.
Nešpor K.: Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Portál, Praha, 2011, 176 stran
Roberts R.J. et al.: The phenomenology of multiple partial seizure-like symptoms without stereotyped spells: An epilepsy spectrum disorder ? Epilepsy Res., 13, 1992, 167-177.
Synáková K.: Výskyt symptomů poruchy epileptického spektra u vybraných skupin populace. Rigorózní práce, Hradec Králové 2013, 72 stran.
Tyrlíková I.: Alkohol a epilepsie - jak léčit ? Neurol. pro praxi, 14, 2013, 197-199.
Váchová P.E. et al.: Patogeneze závislosti. Psychiat. pro praxi, 10, 2009, 257-259.

Časopisy: Alkoholizmus a drogové závislosti, Adiktologie
Preliminary scope of work
Zadání
Abstrakt (česky a angl.
Úvod
Teoretická část: Syndrom závislosti na alkoholu podle MKN-10, epidemiologie v ČR, typologie, neuroanatomické koreláty a vztah k epilepsii
Praktická část:
- výchozí hypotézy, primární cíl, sekundární cíl/cíle
- charakteristika vyšetřovaného souboru, použité metody (dotazníky)
- výsledky
- diskuze
- závěry
Použité zkratky a seznamy tabulek, grafů, příloh
Seznam použité literatury
Příloha
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html