Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Důvody výběru azylových domů pro matky s dětmi
Thesis title in Czech: Důvody výběru azylových domů pro matky s dětmi
Thesis title in English: Reasons for Choosing Asylum Houses for Mothers with Children
Key words: azylový dům, rodina, násilí, sociální pracovník, svobodná matka, sociální fungování, problém
English key words: asylum house, family, violence, social worker, singel mother, social functioning, problem
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Supervisor: Mgr. Jana Poláčková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.11.2014
Date of assignment: 19.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 19.11.2014
Date and time of defence: 08.06.2015 00:00
Date of electronic submission:04.05.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Opponents: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
References
1. ARNOLDOVÁ, Anna, Slovník sociálního zabezpečení, GALÉN, Praha, 2002, 461 s., Vyd. 1, ISBN – 80 – 7262 – 175 – 0
2. BEDNÁŘOVÁ, Zdeňka, MACKOVÁ, Kateřina, WUNSCHOVÁ, Petra, BLÁHOVÁ, Kateřina, Domácí násilí: Zkušenosti z poskytování sociální a terapeutické pomoci ohroženým osobám. ACORUS, Praha, 2009. ISBN – 978- 80 – 254 – 5422 – 0
3. BUCHTOVÁ, Božena, Nezaměstnanost, GRADA PUBLISHING, Praha, 2002, 236 s., Vyd. 1, ISBN 80 – 247- 9006- 8
4. CONWAY, Helen L., Domácí násilí, ABATROS, Praha, 2007, 158 s., Vyd. 1, ISBN 978- 80-00- 01550- 7
5. FISCHER, Slavomil, ŠKODA, Jiří, Sociální patologie, GRADA PUBLISHING, Praha, 2009, 218 s., Vyd. 1, ISBN – 978- 80- 247- 2718- 3
6. GOLDMANOVÁ, Jane, Jak si nenechat ublížit, Bezpečnostní průvodce životem pro - náctileté, PORTÁL, Praha, 1995, 142 s., Vyd. 1., ISBN 80 – 7178 – 090- 1
7. Gender studies o.p.s., Praha, 2011
8. GJURIČOVÁ a kol. in MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ, Branislava; POKORNÁ, Dana; TOUFAROVÁ, Marie. Partnerské násilí. Praha: Linde, 2008. 159 s. ISBN 978-80-86131-76-4.
9. HRADEČTÍ, V., I., Bezdomovectví – extrémní vyloučení, Praha: Naděje, 1996
10.JEDLIČKA, Richard, KOŤA, Jaroslav, Aktuální problémy výchovy, Analýza a prevence sociálně patologických jevů u mládeže a dětí. KAROLINUM, Praha, 1998, 169 s., Vyd. 1., ISBN 80 – 7184 – 555 – 8
11.KAHOUN, Vilém, KOZLOVÁ, Lucie, TÓHOVÁ, Valérie, Sociální práce, TRITON, Praha, 2003, 336 s., ISBN – 80- 7254 – 138 – 2
12.KEJDOVÁ, Miroslava. Právo a bezpečnostní politika. Brno: IMS, 2007
13.KLENKOVÁ, Jiřina. Logopedie, Praha, Grada, 2006, 228 s., Vyd. 1., ISBN – 80 – 247 – 1110 - 9
14.KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 384 s. ISBN 80-7367-122-0.
15.LAZAROVÁ, Bohumíra. Základy pedagogicko – psychologického poradenství pro učitele. 1. vyd. Brno: Ústav pedagogických věd FF MU, 2002.
16.LUCKÁ, Y., KOBRLE, Prevence obchodu se ženami, Příručka určená pro pedagogy základních škol, středních škol a sociálním pracovníkům, Praha, 2000
17.MAREK, Jakub, STRNAD, Aleš, HOTOVCOVÁ, Lucie, Bezdomovectví, Portál, Praha, 2012, 175 s., Vyd. 1., ISBN 978- 80 – 262 – 0090 – 1
18.MATOUŠEK, Oldřich a kol., Encyklopedie sociální práce, Portál, Praha, 2013, 570 s., Vyd. 1., ISBN – 978- 80 – 262 – 0366 – 7
19.MATOUŠEK, O. a kol., Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003, ISBN 80- 7178- 548- 2
20.MATOUŠEK, O., Kodymovi., P., Koláčková, J., Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005, ISBN 80-7367-O02-X
21.MUFSONOVÁ, Susan, KRANZOVÁ, Rachel, O týrání a zneužívání, LIDOVÉ NOVINY, Linka důvěry, 1996, ISBN – 80 – 7106 – 194 – 8
22.MUHLPACHR, Pavel, Sociální patologie, Brno, 2001,ISBN - 80 – 210 – 2511 – 5
23.NAVRÁTIL, Pavel, Teorie a Metody sociální práce, Brno, 2001, 165 s., Vyd.1,ISBN – 80- 903070 – 0- 0
24.ONDREJKOVIČ, Peter, BREZÁK, Josef, LUBELCOVÁ, Gabriela, VLČKOVÁ, Mária, Vydavatelstvo slovenskej akademie vied Bratislava, 2000, VEDA, Bratislava 2000, ISBN – 80 – 224 – 0616 – 3
25.POKORNÝ, Vratislav, TELCOVÁ, Jana, TOMKO, Anton Prevence sociálně patologických jevů, ÚSTAV PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVÍ A DIAGNOSTIKY, Brno, 2003, 186 s., Vyd. 3 ISBN 80 – 86568 – 04 – 0
26.PRŮDKOVÁ, Táňa, NOVOTNÝ, Přemysl, Bezdomovectví, TRITON,Praha, 2008, 193 s., Vyd. 1., ISBN – 978 – 80 – 7387 –100 – 0
27.PRŮCHA, Jan, Dětská řeč a komunikace, Grada, Praha, 2011, 200 s., Vyd.1., ISBN – 978 – 80 – 247 – 3603 - 7
28.RHEINHEIMER, Martin, Chudáci, žebráci a vaganti. VYŠEHRAD, Praha, 2000, 187 s., Vyd. 1., ISBN – 80 – 7021 – 579
29.SZCZEPANIKOVÁ, Alice, Jak jednat v případech domácího násilí, LIGA LIDSKÝCH PRÁV,Brno, 2004, 24 s., ISBN – 80 – 239 – 2207- 6
30.VÁGNEROVÁ, Marie, CSÉMY, Ladislav, MAREK, Jakub, Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí, KAROLINUM, Praha, 2013, 339 s., Vyd. 1. ISBN 978 – 80 – 246 – 2209- 5
31.VANÍČKOVÁ, Eva, HADJ – MOUSSOVÁ, Zuzana, PROVAZNÍKOVÁ, Hana, Násilí v rodině, syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Praha, 1995, ISBN 80 – 7184 – 008- 4
32.VANČÍKOVÁ, E., HADJ- MOUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H., Násilí v rodině, syndrom zneužívání, MPSV, Praha, 1995, Vyd. 1., ISBN – 80 – 85529 – 17 – 3
33.VODÁČKOVÁ, D. Krizová intervence. 2.vyd. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-342-0.
34.VITOUŠOVÁ, Petra, Domácí násilí, MJF, Praha, 2009, 30 s., Vyd. 3, ISBN 978 – 80 – 86284 – 82 – 8
35. VOŇKOVÁ, Jiřina, MACHÁČKOVÁ, Radka, Domácí násilí, PROFEM, Praha, 2009, Vyd. 3. Aktualizované.
30.VÝROST, J., SLAMĚNÍK, T. (2008). Sociální psychologie. Grada: Praha.

Periodika:

Můžeš: časopis pro ty, kteří se nevzdávají. Praha: Konto bariéry 77, 2014, 16–17, roč. 4.

Zákony:

Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Internetové zdroje:

- http://www.azylovedomy.cz/soubory/250_P3_STANOVY_FINAL.pdf
- http://iregistr.mpsv.cz/.
- http://www.linkabezpeci.cz/data/articles/down_589.pdf.
- http://www.azylovedomy.cz– sdružení azylových domů
- http://www.azylovedomy.cz/projekty/
- http://praha.charita.cz/sluzby/adgloria/- azylový dům v Praze
- http://www.mpsv.cz/cs/2- státní sociální podpora
- http://www.domacinasili.cz/domaci-nasili/- info o domácím násilí
- http://www.centrumelektra.cz/ - centrum pomoci zneužitým ženám
- http://www.kolpingpraha.cz/azylovy-dum/ad-zakladni-informace/- azylový dům v Praze
- Rosa, občanské sdružené nabízející komplexní pomoc ženám- obětem domácího násilí, [online]. [cit. 2013-10-30]. Dostupné na: http://www.rosa-os.cz/o-nas/azylovy-dum/
- www.muzes.cz
- http://www.stopnasili.cz/verejnost/deti-svedci-domaciho-nasili.html
- http://www.spondea.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html