Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Komparativní analýza právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a na Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého
Thesis title in Czech: Komparativní analýza právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a na Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého
Thesis title in English: Comparative analysis of legislation on real estate disposition in the Czech Republic and Ukraine in the context of private international law
Key words: Kolizní úprava Nakládání s nemovitými věcmi Mezinárodní právo soukromé
English key words: Conflict-of-law rules Real estate disposition International private law
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2014
Date of assignment: 18.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 11.05.2016
Date and time of defence: 10.05.2016 10:00
Venue of defence: Místnost č. 317
Date of electronic submission:06.04.2016
Date of submission of printed version:07.04.2016
Date of proceeded defence: 10.05.2016
Reviewers: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou právní úpravy dispozice s nemovitostí v České republice a Ukrajině v kontextu mezinárodního práva soukromého. Zaměřena je pak především na právní postavení českých investorů investujících do nemovitých věcí na území Ukrajiny a rovněž právní postavení ukrajinských investorů investujících do nemovitostí v České republice.

Cílem této diplomové práce je tedy upozornění potenciálních investorů z Ukrajiny a České republiky na specifika a případná právní úskalí při investování do nemovitých věcí situovaných na území České republiky a Ukrajiny, analýza kolizní úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem souvisejících s nakládáním s nemovitými věcmi na území obou zmíněných států, a konečně také doporučení konkrétních strategických a taktických postupů při realizaci investičních záměrů.

Hlavním záměrem je tak vytvoření rukověti pro investory, kteří mají zájem investovat do nemovitých věcí na území České republiky nebo Ukrajiny, která by jim pomohla zorientovat se v právním prostředí obou cílových států.
Preliminary scope of work in English
The given Master’s degree thesis deals with the comparative analysis of legislation on real estate disposition in the Czech Republic and Ukraine in the context of international private law. Primarily, it focuses on the legal status of Czech investors in real estate situated in Ukraine and also the legal status of Ukrainian investors investing in real estate situated in the Czech Republic.

The aim of this Master’s degree thesis is to alert potential investors from Ukraine and the Czech Republic on specifics and potential legal pitfalls when investing in real estate situated in the Czech Republic or in Ukraine, to analyze conflict-of-law rules which regulate private-law relations with an international element concerning real estate disposition in the territory of both above-mentioned states and, finally, to recommend definite strategical and tactical steps towards the implementation of investment projects.

Thus, the main purpose of this Master’s degree thesis is to create a handbook for investors who intend to invest in real estate in the Czech Republic or Ukraine, which would help them to be well informed about the legal environment of both target states.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html