Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Domácí práce a volný čas, neslučitelné prvky soukromé sféry?
Thesis title in Czech: Domácí práce a volný čas, neslučitelné prvky soukromé sféry?
Thesis title in English: Housework and Free Time, Contradictory Elements of Private Sphere?
Key words: Role ženy, tradiční rodina, moderní rodina, individualizace, manželství, forma a struktura rodiny, emancipace, bezdětnost, rovnost v postavení a příležitostech, práce v domácnosti
English key words: The role of women, Traditional family, Modern family, Individualization, Marriage, Form and Structure of family, Emancipation, Childlessness, Equility in Position and Opportunities, Housework
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.11.2014
Date of assignment: 12.11.2014
Date and time of defence: 13.06.2016 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of proceeded defence: 13.06.2016
Reviewers: Mgr. Romana Marková Volejníčková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
ABBOTT, Franklin. New men, new minds: breaking male tradition : how today's men are changing the traditional roles of masculinity. Freedom, Ca: Crossing Press, c1987, 220 p. ISBN 08-959-4220-8.
CURTIS, R. F. 1986. „Household and Family in Theory on Inequality“. American Sociological Review, vol. 51, April, no 2: 168-183.
ČERMÁKOVÁ, Marie. Rodina a měnící se gender role - sociální analýza české rodiny. Marie Čermáková. Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 1997. 92 s., příl. (Working papers ; 97:8) ISBN 8085950421.
MAŘÍKOVÁ, Hana. MUŽ V RODINĚ: DEMOKRATIZACE SFÉRY SOUKROMÉ. [online]. 1999. Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/143_99-6wptext.pdf
HORSKÝ, Jan a Markéta SELIGOVÁ. Rodina našich předků. Praha: Nakl. Lidové noviny, 1997, 143 p. ISBN 80-710-6195-6.

TUČEK, Milan a kol. Česká rodina v transformaci – Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. In: [online]. Sociologický ústav AV ČR, 1998. Dostupné z: http://studie.soc.cas.cz/upl/texty/files/152_98-3wptext.pdf

MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). Vyd. 1. Brno: Blok, 1990, 184 s. ISBN 80-702-9018-8.

OAKLEY, Ann. Woman's work: the housewife, past and present. New York: Vintage Books, 1976c1974, x, 275 p. ISBN 03-947-1960-3.

SINGLY, François de. Sociologie současné rodiny. Vyd. 1. Překlad Stanislav Štech, Ludmila Šašková. Praha: Portál, 1999, 127 s. ISBN 80-717-8249-1.

VODÁKOVÁ, Alena. Hodnotový svět žen a jeho paradoxy. Sociologický časopis [online]. 1995, Vol. 31, s. 37-49 . Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/100cdfd951938c99102f18f3dad834bd10c4fa9a_345_039VODAK.pdf

VOYDANOFF, Patricia. Work and family life. Newbury Park, Calif.: Sage Publications, c1987, 136 p. Family studies text series, v. 6. ISBN 08-039-2288-4.

Preliminary scope of work
Ve své bakalářské práci bych se chtěla zabývat proměňujícím se postavením ženy v rodině. V rodinách dochází k významným změnám, např. rodina ztrácí ekonomický kapitál, prostřednictvím specializovaných institucí se výchova a vzdělávání dětí přesouvá z rodinného prostředí do škol. Manželství již neplní legitimizační funkci narozených dětí. Proměňuje se také uspořádání rodiny a do popředí se dostávají variabilní formy rodiny.

Na základě srovnání postavení žen v tradiční společnosti se zaměřím k jakým změnám dochází v současném postavení žen, jak se na nich projevila emancipace, zaměstnanost a zvyšující úroveň dosaženého vzdělání žen a zda dochází k rovnějšímu postavení žen v rámci rodiny. Práce bude koncipována jako kompilace na základě nastudované literatury.
Preliminary scope of work in English
I would like to study the changing position of women in family in my bachelor thesis. The Families are significantly changing. For example family is losing economic capital, education is moving through specialized institutions from the family to the school. The Marrige isn’t performing legitimation function of children born. The structure of family is changing too. To the center of study are coming variable form of family.

I‘m going to compare the position of women in tradition and present society and find changes of present position of women. I’m going to study influences of the changes like emancipation, employment and rising educations of women. I would like to try answer the question of equality in position women and men in families. The bachelor thesis is concepted as compilation.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html