Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem
Thesis title in Czech: Neslyšící rodiče dětí s kochleárním implantátem
Thesis title in English: Deaf Parents of Cochlear Implanted Children
Key words: kochleární implantát, dítě se sluchovým postižením, neslyšící rodiče, kulturní přístup k hluchotě, medicínský přístup k hluchotě
English key words: cochlear implant, child with a hearing loss, deaf parents, cultural view on deafness, pathological view on deafness
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Radka Nováková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2014
Date of assignment: 04.12.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 13.01.2015
Date and time of defence: 05.09.2016 10:15
Date of electronic submission:29.07.2016
Date of proceeded defence: 05.09.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Radka Zbořilová
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je zmapovat, proč se neslyšící rodiče (v ČR vs. v zahraničí) rozhodují pro kochleární implantaci svých neslyšících dětí a jak na toto své rozhodnutí zpětně nahlížejí.
Zásady pro vypracování:
1. Studium relevantní české a zahraniční literatury.
2. V opoře o prostudovanou literaturu vymezit kulturní a medicínský přístup k hluchotě a v návaznosti na to popsat názorové odlišnosti různých skupin (lékařů, členů komunity Neslyšících, laické veřejnosti) na kochleární implantace.
3. Semistrukturované rozhovory s neslyšícími rodiči (min. se čtyřmi), jejichž děti podstoupily kochleární implantaci. Rozhovory se zaměří zejména na a) důvody, proč se rozhodli pro implantaci, b) jakým způsobem a kde o implantaci získávali informace, c) vliv identity rodičů (člen x nečlen komunity Neslyšících) na rozhodování ohledně implantace, d) zkušenosti rodičů s reakcemi komunity Neslyšících na implantaci jejich dítěte, e) komunikaci v rodině (mluvená čeština x český znakový jazyk) a začleňování dítěte do komunity neslyšících x slyšících Čechů.
4. Analýza rozhovorů a usouvztažnění s prostudovanou literaturou.
References
· DARBY, A., TAYLOR, G. (ed.) Deaf Identities. Coleford: Douglas McLean, 2003.
· ESTABROOK, W. (ed.) Cochlear Implants for Kids. Washington: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf Washington, 1998.
· HUTE, P. M., NEVINNS, M. E. The Parents Guide to Cochlear Implants, Washington: Gallaudet University Press, 2002.
· HYDE M., PUNCH R., KOMESAROFF L. Coming to a Decision About Cochlear Implantation: Parents Making Choices for their Deaf Children[online]. Dostupné z www: .
· KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – Kultura neslyšících. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s, 2008.
· LANE, H. Pod maskou benevolence: zneschopňování neslyšící komunity. Praha: Karolinum, 2013.
· MOTEJZÍKOVÁ, J. a kol. Kochleární implantáty: rady a zkušenosti, Praha: FRPSP, 2009.
· PADDEN, C., HUMPHRIES T. Deaf in America: Voices from a Culture, Cambridge: Harvard University Press, 1988.
· PALUDNEVICIENE W., LEIGH I. W. (ed.) Cochlear Implants: Evolving Perspectives. Washington: Gallaudet University Press, 2011.
· SKOPOVÁ, V. a kol. Můj život s uchem aneb Život s kochleárním implantátem očima dětí a rodičů, Praha: SUKI, 2013.
· VOJTECHOVSKÝ, R. (ed.) Život n/Nepočujúcich a osob s kochleárnym implantátom. Bratislava: SNEPEDA, 2007.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html