Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Testování transdermální permeace vybraných xenobiotik
Thesis title in Czech: Testování transdermální permeace vybraných xenobiotik
Thesis title in English: Testing of transdermal permeation of selected xenobiotics
Key words: difuzní cela, transportní mechanismy přes kůži, transdermální permeace, transdermální antidotní prostředky
English key words: diffusion cell, skin transport mechanims, transdermal permeation, transdermal antidotes
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Biological and Medical Sciences (16-16150)
Supervisor: doc. MUDr. Josef Herink, DrSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.11.2014
Date of assignment: 16.03.2016
Date and time of defence: 01.06.2016 08:00
Date of electronic submission:29.04.2016
Date of proceeded defence: 01.06.2016
Opponents: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.
 
 
 
Guidelines
V teoretické části práce budou popsány mechanismy transportu látek přes kůži, metody používané při testování transdermální permeace a současné transdermální antidotní prostředky u otrav nervově paralytickými látkami.
Vlastní experimentální práce bude zaměřena na in vitro testování schopnosti oximu HI-6 a případně dalších reaktivátorů acetylcholinesterázy pronikat přes prasečí kůži. K průkazu bude použito difuzních cel Francova typu. Množství testovaných látek proniklých přes kůži bude stanoveno ve vzorcích receptorové tekutiny pomocí HPLC.
References
Patočka J. a kol.: Vojenská toxikologie, Grada Publishing 2004
Kotingová L., Borská L., Fiala, Z.: Testování transdermální absorpce chemických látek in vitro. Chem. listy, 103, 2009, 533-539.
Bartošová L., Bajgar J.: Transdermal drug delivery in vitro using diffusion cells. Curr. Med. Chemistry, 19, 2012, 4671-4677.

Databáze vyhledávání odborných článků PubMEd, Science direct apod.
Preliminary scope of work
Zadání práce
Abstrakt
Úvod
Teoretická část bude zahrnovat stručný popis struktury kůže, přehled mechanismů transdermální permeace a metod používaných při jejím testování, současné transdermální antidotní prostředky a jejich praktický význam
Praktická část bude zahrnovat cíle práce (případně výchozí hypotézy), materiál a použité metody, výsledky a jejich popis, diskuzi a závěry
Seznam použité literatury
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html