Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Užívání Nových Syntetických Drog (NSD) mezi problémovými uživateli – distribuce NSD na otevřené drogové scéně ČR a jejich identifikace
Thesis title in Czech: Užívání Nových Syntetických Drog (NSD) mezi problémovými uživateli – distribuce NSD na otevřené drogové scéně ČR a jejich identifikace
Thesis title in English: Abuse of new synthetic drugs among troubled users - distribution of NSD on open drug scene in the Czech Republic and their identification.
Key words: nové syntetické drogy, problémový uživatel, nelegální drogový trh, drogová politika
English key words: New Synthetic Drugs, Problematic Drug Users, Illicit Drug Market,Drug Policy
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 31.10.2014
Date of assignment: 31.10.2014
Date and time of defence: 10.09.2015 00:00
Date of electronic submission:21.07.2015
Date of proceeded defence: 10.09.2015
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02236)
Opponents: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Guidelines
Nové syntetické drogy (dále jen NSD) jsou fenoménem nejen v ČR. Od r. 2010 se výskyt NSD v České republice zvyšuje. Jedná se o širokou skupinu látek, drog, které jsou legální – nejsou uvedeny na Seznamu zakázaných látek. Z toho vyplývá, že se složení NSD velmi často mění, výrobci NSD rychle reagují na nově zapsané prekurzory a látky na Seznamu zakázaných látek. Z tohoto důvodu je nelehký úkol tyto látky popsat, analyzovat a umět poskytnout ucelenější informace týkající se jejich chemického složení, užívání a hlavně potencionálních rizik. Tato práce si klade cíle zjistit získávání a distribuci NSD mezi problémovými uživateli (trh) a zmapovat nejužívanější NSD mezi problémovými uživateli a identifikovat je (jaké informace mohou uživatelé dostat od prodejců/dealerů). Jedná se o terénní výzkum, kde bude použita kvantitativní metoda strukturovaného dotazníku a kvalitativní metoda polostrukturovaného rozhovoru. Respondenty budou problémoví uživatelé z kontaktních center nebo terénních programů ve městech, kde předchozím výzkumem byl zjištěn zvýšený výskyt a užívání NSD.
References
1. Advisory Council on the Misuse of Drugs (ACMD), 2010. Consideration of the cathinones.
2. Cary, P. L. (2014). Designer Drugs: What Drug Court Practitioners Need To Know. National Drug Court Institute IX (2). 1-13.
3. Coppola, M. M., Mondola, R. R. (2012). 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV): Chemistry, pharmacology and toxicology of a new designer drug of abuse marketed online. Toxicology Letters, 208(1), 12-15.
4. Drug net New Psychoactive Substances (2014). Drugnet Europe. April-June 2014. ISSN 0873-5379.
5. EMCDDA (2006b). Monitoring new drugs. EMCDDA, European Monitoring Centre for Drugs and
6. Drug Addiction, Lisbon.
7. EMCDDA (2009b) EMCDDA–Europol 2008 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
8. EMCDDA (2010). EMCDDA–Europol 2009 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
9. EMCDDA (2011)–Europol 2010 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
10. EMCDDA (2011a). Výroční zpráva za rok 2010: Stav drogové problematiky v Evropě, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon. ISBN/ISN: 16096150
11. EMCDDA (2011c). EMCDDA–Europol 2010 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
12. EMCDDA (2012). EMCDDA–Europol 2011 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
13. EMCDDA (2013). EMCDDA–Europol 2012 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
14. EMCDDA (2014). EMCDDA–Europol 2013 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
15. EMCDDA (2015). EMCDDA–Europol 2014 Annual Report on the implementation of Council Decision 2005/387/JHA. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon.
16. EMCDDA. Evropská zpráva o drogách. Trendy a vývoj. (2014) Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. ISBN: 978-92-9168-690-2
17. EMCDDA. Evropská zpráva o drogách. Trendy a vývoj. (2015) Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. ISBN 978-92-9168-795-4
18. Hendl, (2005). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 407 s. ISBN 80-7367-040-2.
19. Hillebrand, J., Olszewski, D., Sedefov, R. (2010). Legal highs on the internet. Substance Use and Misuse, 45: 330-340.
20. Jeřábek, H. (1993). Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Karolinum. 162 s. ISBN 80-7066-662-5.
21. McElrath, K., O’Neill, Ch. (2011). Experiences with mephedrone pre- and postlegislative controls: Perceptions of safety and sources of supply. International Journal of Drug Policy. 22 (2011):120-127.
22. Miovský, M. (2005). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2005. 447 s. ISBN 8024411598.
23. Mravčík, V. (b.r.). Nové syntetické drogy. Současná situace a perspektivy. Ppt prezentace.
24. Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Vlastimil Nečas, Lucie Grolmusová, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Hana Fidesová, Jiří Vopravil, Lucie Jurystová. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010 [Annual Report on Drug Situation 2010 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2011.
25. Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Vlastimil Nečas, Lucie Grolmusová, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Hana Fidesová, Jiří Vopravil, Lucie Jurystová. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2011 [Annual Report on Drug Situation 2011 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2012
26. Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Vlastimil Nečas, Lucie Grolmusová, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Hana Fidesová, Jiří Vopravil, Lucie Jurystová. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012 [Annual Report on Drug Situation 2012 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2013.
27. Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Vlastimil Nečas, Lucie Grolmusová, Lucia Kiššová, Blanka Nechanská, Bruno Sopko, Hana Fidesová, Jiří Vopravil, Lucie Jurystová. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013 [Annual Report on Drug Situation 2010 – Czech Republic]. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014.
28. Paillet-Loilier, M., Cesbron, A., Le Boisselier, R., Bourgine, J., & Debruyne, D. (2014). Emerging drugs of abuse: Current perspectives on substituted cathinones. Substance Abuse and Rehabilitation, 2014(5), 37–52.
29. Páleníček, T., Kubů, P., Mravčík, V. (2004). Nové syntetické drogy. Charakteristika a hlavní rizika. Praha: Účad vlády České republiky. ISBN 80-86734-26-9.
30. Páleníček, T. (2005). Syntetické drogy nově se vyskytující na ilegální drogové scéně. Psychiatrie pro praxi 2005 (5), 241-245.
31. Páleníček, T. (2010). Taneční drogy. Zaostřeno na drogy 8 (4). 4-10.
32. Perspective on Drugs. Injection of synthetic cathinones (2014). European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
33. Sacco, L.N., & Finklea, K. Synthetic drugs: Overview and issues for Congress. Washington, DC: Library of Congress Congressional Research Service.
34. Sheridan, J., Butler, R. (2007). Legal party pills and their use by young people in New Zealand: A qualitative study. Final report of Findings. Universitiy of Auckland, Auckland.
35. Termer, A. (2013). Nové syntetické drogy. Dekontaminace 2013 (4). 4-5.
36. Winstock, A. (2011), 'The 2011 Mixmag drugs survey', Mixmag March pp. 49-59.
37. Winstock, 2010, Winstock, A. R., Mitcheson, L. R., Deluca, P., Davey, Z., Corazza, O., Schifano, F. (2010). Mephedrone, new kid for the chop? Addiction (106): 154-161.
Preliminary scope of work
Nové syntetické drogy jsou novým fenoménem, který expanduje v mnoha zemích. Nové syntetické látky napodobují fenomenologické účinky tradičních drog, avšak si zachovávají punc legálních látek. Legální statut NSD je zapříčiněn tím, že tyto nové látky nejsou kontrolovány Jednotnou úmluvou OSN o omamných látkách z roku 1961 ani Úmluvou OSN o psychotropních látkách z roku 1971.
Do České republiky se tento trend dostal o něco později než v okolních zemích a to především v roce 2010, kdy prodej NSD byl převážně v kamenných obchodech. Tento prodej byl ukončen v dubnu 2011, z důvodu zapsání 33 nových látek na seznam psychotropních a omamných látek a přesunul se převážně na internet.
Složení NSD se velmi často mění, z důvodu zakázání přípravné látky, z toho vyplývá, že rizika spojená s užíváním NSD jsou nepředvídatelná.
Cílem výzkumu této práce je zjistit získávání a distribuci NSD mezi problémovými uživateli a zároveň zmapovat nejužívanější NSD mezi touto populací. Hlavním smyslem výzkumu je přinést poznatky, co je NSD za výrobek (jak se jmenuje, jak vypadá, co obsahuje, kde a od koho se získává, kolik stojí).
Výzkum byl tvořen polostrukturovanými rozhovory (kvalitativní část) a strukturovanými dotazníky (kvantitativní část). Respondenti byli klienty vybraných kontaktních center a terénních programů. Celkový počet respondentů byl 270, přičemž do kvalitativní části se dostalo 36 respondentů.
Způsoby získávání NSD jsou mnohé, avšak díky polostrukturovaným rozhovorům se přišlo na specifický typ prodeje NSD, oproti tradičním drogám, a to tzv. telefonické srazy, kde cena NSD je stabilní oproti nákupu u dealera. Informace o složení NSD respondenti měli nedostatek, také mezi nimi kolují spekulace o možnosti obsahu jedů v NSD. Informace o balení NSD zcela absentuje, někteří respondenti uváděli nějaký typ informace na balení NSD z kamenných prodejen, než byly uzavřeny. Názvy NSD jsou různé a mění se i v závislosti na lokalitě, ovšem ve všech zařízeních se v různé míře objevoval název Funky. Legální statut NSD respondenti spíše věděli, ale zároveň tomu nepřikládali žádnou hodnotu.
Preliminary scope of work in English
New synthetic drugs are a new phenomenon that is expanding in many countries. NSD mimic the effects of traditional drugs phenomenological, but retain the hallmark of legal substances. NSD legal status is due to the fact that theses new substances are controlled by the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 or the UN Convention on Psychotropic Substances, 1971.
To the Czech Republic this trend came somewhat later than in neighboring countries, and especially in 2010, when sales NSD was mainly in shops. This sale was completed in April 2011 becouse of entering 33th NSD to the list of psychotropic and narcotic substances and moved mostly to the internet.
NSD composition is often changing, due to disabling preparatory material, it follows that the risks associated with the use of NSD are unpredictable.
The research objective of this study is to determine the acquisition and distribution of NSD between problem drug users and also to map the most widely used NSD among this population.The main purpose of the research is to bring knowledge (as it´s called, how it look, what it contains, where and from whom it receives, how much it costs).
The survey was made up of semi-structures interviews (qualitative part) and structured questionnaires (quantitative part). Respondents were selected clients on centers and outreach programs. The total number of respondents was 270, while in the qualitative part received 36 respondents.
Ways of acquiring NSD are many, but thanks to semi-structured interviews came to a specific type of sales NSD, unlike traditional drugs, so-called. Telephone meetings, where the price is stable compared to NSD. NSD where the prices is stable compared to the purchase at the composition NSD respondents were short, also circulated among speculation about the possibility of poison content in NSD. Information about packing NSD entirely absent, some respondents reported some type of information on the packaging of NSD stone shops before they were closed. NSD names are different and vary as well depending on location, but in all devices with varying degrees appeared Funky name. Legal status NSD respondents knew more, but it did not set any value.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html