Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximální části humeru
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximální části humeru
Thesis title in English: Case study of physiotherapy treatment of a patinet after fracture of the proximal humerus.
Key words: fraktura, proximální humerus, osteosyntéza, kostní hojení, rehabilitace, fyzikální terapi
English key words: fracture, proximal humerus, osteosynthesis, bone healing process, rehabilitation, physical therapy
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: MUDr. Michal Říha, MBA, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.10.2014
Date of assignment: 30.10.2014
Date and time of defence: 20.05.2015 00:00
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of submission of printed version:09.04.2015
Date of proceeded defence: 20.05.2015
Opponents: Mgr. David Vrbický
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce vznikla během souvislé odborné praxe od 12.1.2015 do 6.3.2015 v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze a je rozdělena do dvou částí – teoretické a speciální.
V teoretické části bakalářské práce dochází ke shrnutí teoretických poznatků, v oblasti
fyzioterapeutické péče po zlomeninách proximálního humeru řešených osteosyntézou. Je zde
zpracována anatomie, kineziologie, traumatologie a ortopedie. Zabývá se také zlomeninami
proximálního humeru a způsobem jejich léčení. Najdeme zde i harmonogram
fyzioterapeutické péče a fyzikální terapii při této diagnóze.
Speciální část popisuje kasuistiku pacienta po osteosyntéze proximální části humeru.
Tato část obsahuje anamnézu a vstupní kineziologický rozbor, z čehož je určen cíl terapie a
krátkodobý a dlouhodobý plán. Dále je zde popsán kompletní průběh terapie a výstupní
kineziologický rozbor, na jehož základě popisuji efekt terapie.
Preliminary scope of work in English
This thesis was written during the work experience from 12.1.2015 to 6.3.2015 in
Ústřední vojenská nemocnice in Prague and is divided into two parts – theoretical and special.
Theoretical part of bachelor thesis consists of theoretical knowledge of physiotherapy
treatment after fractures of the proximal humerus treated by osteosynthesis. It contains
anatomy, kinesiology, traumatology and orthopedics. It also deals with proximal humerus
fractures and their treatment. Schedule of physiotherapy treatment and physical therapy for
this diagnosis is also included.
The special part describes the case study of a male patient after the osteosynthesis of
the proximal humerus. This part includes an anamnesis and an initial kinesiological analysis,
which determines target of therapy and short-term and long-term plan. It also contains
complete process of therapy and a final kinesiological analysis. The effect of therapy is
described too.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html