Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Porovnání míry zatížení při plavání v ideálních a ztížených podmínkách
Thesis title in Czech: Porovnání míry zatížení při plavání v ideálních a ztížených podmínkách
Thesis title in English: Comparison of the stress while swimming in a difficult and in an ideal conditions.
Key words: srdeční frekvence,sporttester, zatížení při plavání, plavání v oděvu, vojenské plavání, rychlost plavání..
English key words: Heart rate, sporttester, swimming stress, swimming in clothes, military swimming, speed of the swimming
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Supervisor: PhDr. Karel Sýkora, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 27.10.2014
Date of assignment: 27.10.2014
Date and time of defence: 21.09.2015 07:00
Venue of defence: Seminární místnost Katedry Vojenské tělovýchovy
Date of electronic submission:25.08.2015
Date of submission of printed version:25.08.2015
Date of proceeded defence: 21.09.2015
Reviewers: Mgr. Vladimír Michalička, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Provedli jsme kvantitativní výzkum, který jsme provedli na vzorku pěti probandů, kteří byli vybrání z plaveckého oddílu v OA (Obchodní akademie) Žatec. Během testování jsme prostřednictvím sport-testerů monitorovali jejich srdeční frekvenci. Pro výslednou konstantní rychlost podstoupili probandi test CSS. Tuto rychlost jsme používali po celou dobu testování. Měření bylo provedeno v bazénu o délce 25m v plaveckém bazénu Obchodní akademii Žatec. Délka plavecké dráhy činila 200m. Porovnávání srdeční frekvence mezi plaváním v oděvu vzor 95 a v plavkách. Výsledky měření jsme dále zpracovali a statisticky vyhodnotili pomocí parametrického testu (Studentského párového t-testu) v programu Microsoft Office Excel 2003.
Preliminary scope of work in English
We conducted a quantitive research, which was carried out by a comparitive analysison sample of five subjects who were chosen from the swimming club of Business Academy Žatec. Their heart rate was monitored by sporttester. Proband pass CSS test for the final constant speed. This speed we used throught the testing. Measurement were performed in the 25m length swimming pool of Business Academy Žatec. Length of the swimming lane was 200m. We compared the heart rate in batlle dress uniform (BDU) pattern 95 and in swimming suit. The measurement results were processed and statistically evaluated by parametric test. (Students paired t-test).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html