Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Potřeba spánku u nemocných v intenzivní péči
Thesis title in Czech: Potřeba spánku u nemocných v intenzivní péči
Thesis title in English: The need of sleep of the patients in the Intensive Care
Key words: spánek, poruchy spánku, intenzivní péče, sestra, pacient
English key words: sleep, sleep disorders, intensive care, nurse, patient
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Monika Sojková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2014
Date of assignment: 23.10.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 00:00
Venue of defence: ÚTPO
Date of electronic submission:29.04.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: Mgr. Ing. Klára Burišková
 
 
 
Guidelines
Vypracování diplomové práce se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací.
References
Bělehrad, M., Kára, T., Matuška, P., Kličková, H., Košťálová, J… Souček, M. (2013). Vyšetření poruch ve spánku od A do Z. Kardiologická revue, 15(2), 79-86.
Borzová, C. (2009). Nespavost a jiné poruchy spánku: Pro nelékařské zdravotnické obory (141 s.). Praha: Grada.
Borzová, C. (2007). Poruchy spánku a psychika: a naopak. Causa subita, 10(6), 154-158.
Bušek, P., Vaňková, J., Opatovský, J., Salinger, J. & Nevšímalová, S. (2005). Variabilita srdeční frekvence ve spánku. Časopis lékařů českých, 144(20), 685-688.
Bušková, J. (2014). NREM parasomnie (porucha probouzení z NREM spánku). Neurologie pro praxi, 15(4), 186-188.
Chopra, D. (2003). Spokojený spánek: insomnia a jak ji léčit (142 s.). Praha: Pragma.
Černý, V., Gabrhelík, T., Herold, I., Mach, D., Matějovič, M., & Stibor, B. (2014). Doporučený postup analgezie a sedace dospělých pacientů v intenzivní péči. Anesteziologie & intenzivní medicína, 25(5), 392-396.
Dvořáková, M. (Ed.). (2012). Léčba nespavosti. Retrieved February 25 2015 fromhttp://kuc.cz/oeb6f9
Elliot, R., McKinley, S., & Cistulli, P. (2011). The qualiy and duration of sleep in the intensive care setting: An integrative review. International Journal of Nursing Studies, 48, 384-400. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.11.006
Frisk, U., & Nordstrom, G. (2003). Patient´s sleep in an intensive care unit: patients´ and nurses´ perception. Intensive and Critical Care Nursing, 19, 342-349. doi:10.1016/S0964-3397(03)00076-4
Hurtley, C. (Ed.). (2009). Night noise guidelines for Europe (xvii, 162p.). Copenhagen, Denmark: World Health Organization Europe.
Kapounová, G. (2007). Ošetřovatelství v intenzivní péči (352 s.). Praha: Grada.
Kořínková, V. (2010). Liečba nespavosti. Všeobecné lekárstvo, 10(7-8), 369-401.
Kothare V. A., & Ivanenko, A. (Ed.). 2013. Parasomnias. Retrieved February 13 2015 fromhttp://kuc.cz/8us2cz
Kniffer, A. M. (Ed.). (2007). New sleep apnea research. Retrieved February 11 2015 from http://kuc.cz/z9hmxg
Láttová, Z. (2009). Spánek a jeho nejčastější poruchy. Medicína po promoci, 10(1), 88-93.
Le, A. et al. (2012). Sleep disruption and nocturnal nursing interactions in the intensive care unit. Journal of surgical research, 177, 310-314.
Matuška, P., Kára, T., Bělehrad, M., Ludka, O., & Souček. M. (2013). Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Kardiologická revue, 15(2), 94-98.
Moráň, M. (2008). Syndrom spánkové apnoe. Neurologie pro praxi, 9(5), 294-296.
Morin, M. Ch., & Espie, A. C. (2013). Insomnia: A clinician´s Guide to Assessment and Treatment. Retrieved February 18 2015 fromhttp://kuc.cz/1ticzb
Nevšímalová, S., & Šonka, K. (2007). Poruchy spánku a bdění (2., dopl. a přeprac. vyd., 345 s.). Praha: Galén.
Novák, V., & Slonková, J. (2008). Non-Rem Parasomnie, Neurologie pro praxi, 9(5), 285-286.
Orel, M. (2009). Člověk, jeho mozek a svět (256 s.). Praha: Grada.
Pavlíčková, L. (2012). Uspokojování potřeby spánku u nemocných na JIP (Bachelor´s thesis, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic). Retrieved from http://1url.cz/yIdD
Peregrim, I., Grešová, S., Pallayová, M., Fulton, B. L., Štimmelová, J., Bačová, I., & Donič, V. (2013). Does obstructive sleep apnea worsen during REM sleep. Physiological research, 62(5), 569-575.
Plháková, A. (2013). Spánek a snění: vědecké poznatky a jejich psychoterapeutické využití (258 s.). Praha: Portál.
Plháková, A. (2011). Vztah mezi snovými a reálnými životními konflikty. Psychoraterapie, 5(3-4), 168-177.
Pretl, M. (2014). Poruchy cirkadiánního rytmu. Practicus, 13(6), 25-28.
Pretl, M. (2010). Diagnostika a diferenciální diagnostika nespavosti. Practicus, 9(4), 23-26.
Pretl, M., Hobzová, M., Honnerová, M., lněnička, J., Novák, V., Sedlák, V…Šonka, K. (2013). Indikační kritéria pro léčbu poruch dýchání ve spánku pomocí přetlaku v dýchacích cestách u dospělých. Neurologie pro praxi, 14(1), 38-41.
Příhodová, I. (2012). Porucha spánku s rytmickými pohyby. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 108(4), 18-27.
Rošková, S. (2013). Odpočinek a spánek. Sestra, 23(1), 35-37.
Seidl, Z. (2008). Neurologie: pro nelékařské zdravotnické obory (168 s.). Praha:Grada.
Skálová, A. (2013). Co zaznělo na kongresu Evropské neurologické společnosti. Lékařské listy, 2013(7), 23-25.
Šamánková M., Lebedová, Z., Víchová, J., Koláčná, T., & Jirků, H. (2011). Lidské potřeby ve zdraví a nemoci: aplikované v ošetřovatelském procesu (136 s.). Praha: Grada.
Ševčík, P., Černý, V., Votavec, J., et al. (2014). Intenzivní medicína (3rd ed. 1195 s.). Praha: Galén.
Šonka, K. (2014). Porucha chování v REM spánku: nozologická jednotka s velkým významem pro neurologii. Neurologie pro praxi, 15(4), 189-191.
Šonka, K. (2014). Vliv hypnotik a antidepresiv na spánkovou architektoniku. Practicus, 13(6), 14.
Šonka, K. (2014). Poruchy chování související se spánkem. Neurologie pro praxi, 15(4), 177.
Šonka, K. (2008). Úloha cirkadiánních poruch. Farmi news, 5(2), 94-95.
Tembo, C. A., & Parker, V. (2009). Factors that impact on sleep in intensive care patients. Intensive and Critical Care Nursing, 25, 324-322.
Thorpy, J. M., (2012). Classification of Sleep Disorders. Neurotherapeutics, 9(4), 687-701. doi: 10.1007/s13311-012-0145-6
Todman, D. (2007). A History Of Sleep Medicine. The Internet Journal of Neurology, 9(2.) Retrieved January 25 2015 from https://ispub.com/IJN/9/2/8253
Trachtová, E. et al. (2001). Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. (2nd ed. 186 s.). Brno: Institut pro další vzdělávání praocvníků ve zdravotnictví.
Valečková, K. (2001). Spánek a syndrom spánkové apnoe u pacientů v dlouhodobé resuscitační péči. Sestra, 11(7-8), 70-72.
Vašutová, K. (2009). Spánek a vybrané poruchy spánku. Praktické lékarenství, 5(1), 17-20.
Vejvodová, A. (2013). Když se prosadí spánek. Regena, 23(3), 12-13.
Waye, P. K., Elmenhorst, M. E., Croy, I., & Pedersen, E. (2013). Improvement of intensive care unit sound environment and analyses of consequences on sleep: an experimental study. Sleep medicine, 14, 1334-1340.
Weinhouse, L. G., Schwab J. R., Watson, L. P., Patil, N., Vaccaro B., Pandharipande, P., & Ely, W. (2009). Bench to bedside review: Delirium in ICU patients – importance of sleep deprivation. Critical care, 13(6), 1-8. doi:10.1186/cc8131
Wirz-Justice, A., & Cajochen, C. (2012). Cirkadiánní rytmy a deprese: Možnosti chronobiologické léčby. Česká a slovenská psychiatrie, 108(4), 198-2014.
Zhang, L., Sha, Y. S., Kong, Q. S., Woo, J. A., Miller, R. A., Li, W. H., Zhou, X. A., & Wang, L. Ch. (2013). Factors that affect sleep quality: perceptions made in the intensive care unit after thoracic surgery. Support care cancer. DOI 10.1007/s00520-013-1754-2
Preliminary scope of work
Diplomová práce se bude zabývat problematikou potřeby spánku u nemocných v intenzivní péči. Spánek je jednou za základních biologických potřeb. Je to fakt, který si mnozí z nás často neuvědomují, a proto spánku nepřisuzují takovou hodnotu. Právě spánek má ochranný charakter pro jedince a udržuje ho tak v dobrém fyzickém i psychickém stavu. U nemocných, kteří vyžadují intenzivní péči, bývá spánek často narušován nejenom základním onemocněním, ale právě prostředím, ve kterém se nachází.
Hlavní význam výše uvedeného tématu diplomové práce bude spočívat v ucelení problematiky potřeby spánku nemocných v intenzivní péči a bude snaha najít možné řešení, popřípadě eliminace rušivých faktorů.
Výzkumné otázky budou: Je uspokojena potřeba spánku u nemocných v intenzivní péči? Existují problémy, rušivé faktory, které mají vliv na uspokojování této potřeby? Zasahuje organizace práce sester na uspokojování potřeby spánku?
Diplomová práce bude mít teoreticko-empirický charakter. Teoretická část diplomové práce se bude zabývat charakteristikou spánku, fyziologií spánku, poruchou spánku, faktory ovlivňující spánek, charakteristikou pracoviště JIP.
V empirické části bude ke sběru empirických dat použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumného šetření. Sběr dat pro kvalitativní výzkumné šetření bude realizován prostřednictvím rozhovoru s nemocnými, kteří budou schopni jakékoli komunikace.
Kvantitativní část výzkumného šetření bude probíhat formou rozohvoru, která bude určena pro sestry pracujících na jednotkách intenzivní péče. Výzkumné šetření bude probíhat na vybraných pracovištích Ústřední vojenské nemocnice v Praze a na vybraných pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Výstupem diplomové práce budou navrhnuta případná opatření pro ošetřovatelskou péči, která by vedla ke zkvalitnění spánku nemocných na jednotkách intenzivní péče.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis will deal with the need of sleep of the patients hospitalized in the Intensive Care Unit. Sleep is one of the basic physiological needs. Many of us don´t realize the importance and value of sleep. The main character of sleep is to keep each person in a good physical and mental condition.The patients who require intensive care often suffer from disturbed sleep either caused by the illness itself or the surrounding.
The main significance of the final thesis will be to summarize the issue of the need of sleep of the patients at the intensive care, same as finding posible solution to the disturbing factors or their elimination.
The reaserch questions will be: Is the need of sleep of the patients at the intensive care satisfied ? Are there any disturbing factors, problems that have an infuence on satisfying this need? Is the patients need of sleep satisfied or is it enchroached by nurser´s daily schedule?
The diploma theses will have a theoretical part and an empirical part. The theoretical part consists of general describing of sleep, physiology of sleep, sleep disordes, factors affecting sleep and characteristics of the workplace of ICU. There will be use of combination of qualitative and quantitative reaserch for collection of empiricil date in the empirical part. It will provide interview with the patients who will be able to communicate in any way during the empirical part.
Quantitative part of reaserch will be in the form of questionnaire which will be designed for nursers working in the ICU. The reaserch will take a place in The Millitary University Hospital Prague and in The General University Hospital in Prague.
There will be potential measures designed by the outcome of the diploma thesis for the nursing care in the ICU that would lead to an improvement of the sleep of the concerned.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html