Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Právní úprava nakládání se zvláštními zdroji ohrožení životního prostředí
Thesis title in Czech: Právní úprava nakládání se zvláštními zdroji ohrožení životního prostředí
Thesis title in English: Legislation of handling of special sources of danger to the environment
Key words: Odpady, chemické látky, nakládání
English key words: Waste, chemicals,handling
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor: doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.10.2014
Date of assignment: 16.10.2014
Confirmed by Study dept. on: 16.10.2014
Date and time of defence: 16.09.2019 11:00
Venue of defence: 38/přízemí
Date of electronic submission:27.06.2019
Date of proceeded defence: 16.09.2019
Opponents: doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc.
  JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
Preliminary scope of work
Disertační práce se zabývá materiálními zdroji ohrožení životního prostředí z hlediska právní úpravy ochrany životního prostředí před účinky jejich působení. Téma disertace bylo v úvodu zúženo na odpady a chemické látky jako velké a významné skupiny ohrožujících faktorů. Důvodem zúžení byla jinak velmi široká škála zdrojů ohrožení, která by postupem disertační práce mohla vyústit v rozmělnění tématu. V příslušných kapitolách práce popisuje různé formy nakládání s odpady a chemickými látkami spolu s povinnostmi povinných subjektů. Zároveň se pokouší hodnotit platnou právní úpravu z pohledu toho, zda nastavuje adresátům norem dostatečně podrobné a srozumitelné povinnosti umožňující zajistit (alespoň) vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí. V právní úpravě nakládání s odpady se uplatňuje unijní směrnice, tudíž disertační práce v některých případech srovnává úmysl unijního zákonodárce (je-li dostupný) s vnitrostátní legislativní transpozicí. Na povinnosti při nakládání se zdroji ohrožení navazuje vedlejší kapitola o různých formách právní odpovědnosti, která může v příčinné souvislosti s nakládání s odpady a chemickými látkami vznikat. Disertační práce se v otázce právní odpovědnosti pokouší hodnotit, zda platná právní úprava vyhovuje specifikům ochrany životního prostředí.

Téma disertační práce není ve výše uvedeném rozsahu příliš zpracováváno. Z toho důvodu disertační práce čerpala především z primárních zdrojů právní úpravy – tj. ze samotných právních předpisů a jejich důvodových zpráv. Nadto je vnitrostátní právo životního prostředí velmi těsně provázáno s právem Evropské unie. To znamená, že disertace rovněž čerpala z unijních právních předpisů a různých doprovodných dokumentů. Cenné poznatky pak bylo možno získat z různých analytických výstupů státní správy i unijních orgánů. Jejich význam byl zásadní zejména pro možnost vyhodnocení efektivity aplikace daných právních předpisů. Z toho podle názoru autorky vyplývá, že dosáhnout vytyčených cílů dizertace bylo úkolem poměrně nelehkým. V některých případech bylo nutno cíl právní úpravy domýšlet v kontextu jeho významu pro ochranu životního prostředí a v dalších analogických souvislostech.

Hlavním přínosem disertační práce je podle názoru autorky komplexní a aktuální popis platného stavu právní úpravy nakládání s odpady a chemickými látkami, který v současné době chybí. Disertační práce rovněž přinesla několik doporučení de lege ferenda, a to zejména pro zákon o odpadech. Disertační práce jej považuje v jeho současné podobě za celkově nevyhovující, nesystematický a nepřehledný, jak uvádí v příslušné kapitole. Postupem disertace se ukázalo, že by bylo na místě oddělit odpadovou a výrobkovou problematiku. Jejich dosavadní koexistence je podle názoru autorky jedním z hlavních faktorů, který způsobuje avizovanou nepřehlednost zákona o odpadech. Na podporu tohoto tvrzení disertační práce uvádí několik argumentů, které rovněž mohou posloužit de lege ferenda. V otázce chemických látek autorka považuje za největší přínos komplexní představení relativně „nové“ právní úpravy podle unijního přímo použitelného Nařízení CLP, které výrazně doplnilo a změnilo dosavadní úpravu podle nařízení REACH. Disertační práce se v rámci právní úpravy nakládání s chemickými látkami podle unijních nařízení podrobně věnovala zejména procesu klasifikace, který autorka považuje pro správné „zacházení“ s nimi za klíčové. Právní úpravu chemických látek shledala disertační práce za povedenou. Jedním z důvodů je i to, že nařízení CLP vychází ze zkušeností nařízení REACH jakožto svého předchůdce a aplikuje (i v širší míře) instituty, které se při ochraně lidského zdraví osvědčily.
Preliminary scope of work in English
The thesis deals with material sources of danger to the environment in terms of legal forms of environmental protection from negative impact of these sources. The topic was narrowed at the beginning of the thesis to waste and chemicals so now it represents these two huge and significant groups of threats to the environment. The reason to narrow the topic was existence of a very large scale of different sources of environmental danger and that could cause shattering of the topic during writing the thesis. The thesis describes in individual chapters various forms of waste and chemicals handling in mutual relationship with legal obligations of subjects of law. The thesis at the same time attempts to evaluate valid legislation in terms of sufficiency of legal obligations and whether these obligations are clear and specific enough to enable high level of protection of the environment and human health (at least). Czech waste management legislation is massively influenced by directive of European union waste law, so the thesis compares intention of union legislator (if it is available) with the results of czech transposition. The waste and chemicals handling chapters are connected with supporting chapter about various forms of legal liability which can develop in consequence of existence of legal obligations. The legal liability chapter attempts to evaluate whether valid czech legislation suits to specific needs of environmental protection.

The topic of the thesis has not been covered lately in the extend of the thesis. Therefore the sources of information for the thesis were mostly the czech primary law acts and their explanatory reports. Above that the czech environment legislation is very closely tied to European environmental law. The result is that the second main source of information for the thesis was primary union legislation and related documents. A very important source of information turned out to be various analytical conclusions originated from czech and union government. Their importance was esential especially for establishing a measure of effectivity of appliance of legal obligations. According to the above mentioned is quite clear that the proclaimed task of the thesis was not easy to achieve. In some cases was neccesary to guess the legislation goal on basis of its general meaning or in other consequences.
The thesis main value is in creating a description of valid legislation of waste and chemicals handling in its complexity which has not been covered lately. The thesis has also drawn up several recommendations de lege ferenda, especially in case of czech Waste act. The thesis considers the Waste act in its current form to be unsufficient, unsystematic and disordered in general as demonstrated in relevant chapter. It became clear during writing the thesis that legislation of waste management and issue of returned products should be separated. Their current coexistence within Waste law is in opinion of the author one of the main reasons that Waste act is so disordered. The thesis includes several arguments to support this opinion, they can also serve for de lege ferenda purposes. The main benefit of the thesis for chemicals handling is in creating complex description of union CLP Regulation which still is relatively new. CLP Regulation significantly amended existing legislation of union REACH Regulation. The thesis delt especially with the part of chemicals handling which consists of classification of chemical substances and mixtures. The reason is that the author considers properly done classification to be the core of proper chemical handling. The thesis concluded the current legislation of chemicals sufficient. One of the reasons stated by the thesis as to the sufficiency of legislation extend is that CLP regulation „learns“ from the experiences of previous REACH Regulation. Therefore CLP Regulation uses (even more) legal instruments that proved themselves useful in environmental protection.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html