Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Působnost práva EU
Thesis title in Czech: Působnost práva EU
Thesis title in English: Scope of EU law
Key words: Působnost práva EU - Smlouva o fungování Evropké unie - Právo EU
English key words: Scope of EU law - Treaty on the Functioning of European Union - EU law
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of European Law (22-KEP)
Supervisor: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.11.2014
Date of assignment: 18.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.02.2017
Date and time of defence: 27.02.2017 12:00
Venue of defence: místnost č. 33
Date of electronic submission:09.01.2017
Date of proceeded defence: 27.02.2017
Opponents: doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem diplomové práce je působnost práva EU. Právo EU má v konkrétním případě působnost, pokud jsou splněny podmínky jeho věcné, místní, osobní a časové působnosti. Cílem této diplomové práce bylo vymezit, kdy jsou splněny podmínky těchto čtyř druhů působnosti unijního práva a rozebrat především situace, které jsou sporné a dát tak čtenáři náhled na to, kdy se uplatňuje právo EU. Diplomová práce je rozdělena na dvě části – první část podává popis a definice základních pojmů, se kterými je pak v druhé části pracováno. Část druhá se zabývá samotným tématem této diplomové práce. První kapitola druhé části analyzuje věcnou působnost unijního práva, tedy odpovídá na otázku, v jakých právních vztazích má unijní právo působnost a rozděluje věcnou působnost unijního práva na výlučnou a nevýlučnou. Dále také rozebírá kritéria, která se užívají k určení, jestli má v určitých právních vztazích věcnou působnost právo unijní či vnitrostátní. Druhá kapitola druhé části popisuje územní působnost práva EU, kdy vymezuje, na jakém území jsou právní akty EU použitelné, na jakých územích má unijní právo působnost plnou a na kterých omezenou, přičemž je třeba brát vždy v potaz ustanovení jednotlivých unijních právních aktů hovořících o tom, na jakém území daný právní akt EU působí či nepůsobí. Třetí kapitola druhé části analyzuje osobní působnost unijního práva, která je opět specifikována v jednotlivých právních aktech EU. Unijní právo se může vztahovat na tři kategorie subjektů, jimiž jsou: EU a její orgány; členské státy a jejich orgány; ostatní subjekty práva členských států. Důležité je postavení, které občanům členských států poskytuje unijní občanství. Čtvrtá kapitola druhé části popisuje časovou působnost práva EU, tedy stanoví, v jakém časovém rozmezí může být právo EU uplatňováno. V této kapitole je podán výklad o tom, kdy je unijní právo účinné, včetně zhodnocení, zda je přípustná pravá a nepravá retroaktivita a také se zaměřuje na časovou působnost směrnic, jež jsou v ohledu časové působnosti specifické.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with scope of EU law. Scope of EU law in concrete situation is defined by meeting conditions layed down for material, territorial, personal and temporal scope of EU law. The aim of the thesis is to define when those conditions are met and to analyse situations, where it´s not clear which legal order to apply and to give the reader an insight into situations when union law applies. This thesis is divided into two parts – first part gives insight and definitions about fundametal terms used in second part of this thesis. Part two deals with topic of this thesis. First chapter of the second part analyses material scope of Union law, thus answers the question in which legal relations has Union law material scope and divides material scope of Union law into two categories: exlusive material scope of Union law and non-exlusive material scope of Union law. This thesis also analyses criteria, which are used to determine, if in specific legal relations has material scope Union law or national law. Second chapter of the second part describes territorial scope of EU law by defining in which territories specific EU legal act can by applied, in which territories Union law has full scope and in which limited scope, whereas it´s needed to take into account provisions of specific legal acts of Union, which mentions about territorial scope of that legal act. Third chapter of the second part analyses personal scope of Union law, which is also specified in specific EU legal acts. Union law can be applied on three types of subjects, that are: EU and it´s institutions; member states and theirs institutions; other subjects of member states law. Important is status which is given to member states citizens by virtue of union citizenship. Fourth chapter of the second part describes temporal scope of EU law, thus sets in which time span can EU law be applied. This chapter explains when Union law comes into force and assess if union law can have retroactive effect and also focuses on temporal scope of directives, because temporal scope of directives is quite specific.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html