Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family)
Thesis title in Czech: Mezidruhový polymorfismus vybraných genů vrozené imunity u sýkor (Paridae)
Thesis title in English: Trans-species polymorphism in selected innate immunity genes in tits (Paridae family)
Key words: imunitní geny, introgrese, selekce, sdílená variabilita, TLR4, TLR5, trans-species polymorfismus, TSP, vrozená imunita
English key words: immune genes, innate immunity, introgression, selection, shared variability, TLR4, TLR5, trans-species polymorphism, TSP
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.10.2014
Date of assignment: 14.10.2014
Date of electronic submission:15.08.2016
Date of submission of printed version:15.08.2016
Date of proceeded defence: 13.09.2016
Reviewers: RNDr. Jan Štefka, Ph.D.
 
 
 
Advisors: Mgr. Hana Velová, Ph.D.
RNDr. Radka Reifová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Hlavní cíle práce:
1. Popsat vnitrodruhový a mezidruhový polymorfismus u TLR4, TLR5 a u šesti neutrálních autozomálních markerů u 20 druhů sýkor
2. Identifikovat působení pozitivní selekce v TLR4 a TLR5 genech
3. Identifikovat pozitivně selektované pozice, které mohou ovlivňovat vazebné vlastnosti TLRs
4. Prozkoumat mezidruhový polymorfismus (TSP) v TLR4 a TLR5 genech a odlišit jej od dalších mechanismů, které vedou ke sdílenému polymorfismu
5. Detekovat genový tok a introgresi
Preliminary scope of work in English
The main aims of the thesis:
1. To describe intra- and interspecific polymorphism in TLR4, TLR5 and in six neutral autosomal markers in 20 tit species
2. To identify signature of positive selection in TLR4 and TLR5 genes
3. To identify positively selected residues which may affect binding properties of the TLRs
4. To investigate trans-species polymorphism (TSP) in TLR4 and TLR5 genes and to distinguish it from other mechanisms leading to shared polymorphism
5. To detect gene flow and introgression
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html