Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Thesis title in Czech: Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři
Thesis title in English: Experimental education in first Czechoslovak republic. At the example of schools in Michle, Nusle, Hostivař
Key words: pokusné školy, daltonský plán, pragmatismus, globalizace, individualizace, diferenciace, společenská výchova, koedukace
English key words: experimental schools, Dalton plan, pragmatism, globalisation, individualisation, differentiation, social studies, coeducation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2014
Date of assignment: 13.10.2014
Date and time of defence: 29.05.2017 08:00
Date of electronic submission:20.04.2017
Date of proceeded defence: 29.05.2017
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Práce se zabývá pokusnými školami v Praze Michli, Nuslích a Hostivaři. Snaží se objasnit okolnosti vzniku a zániku těchto škol a postihnout jejich základní znaky. Akcent je kladen na sociální rozměr pokusnictví a jeho ukotvenost v prostředí první československé republiky. Opominuta nezůstává jejich inspirace moderními pedagogickými teoriemi. Sledovány jsou osudy některých učitelů. Opírá se nejen o archivní materiál, ale i o sérii rozhovorů s absolventy těchto škol. Na základě komparace písemných a ústních pramenů se snaží vytvořit komplexní obraz pokusného školství v Československu a v době protektorátu. V neposlední řadě se snaží zodpovědět otázku, zda mohou být pokusné školy přínosem i pro současné školství.
Preliminary scope of work in English
The topic of my thesis is experimental schools in Prague Michle, Nusle and Hostivař. It tries to shed light on the circumstances of the birth and end of these schools and to determine their characteristic features. Emphasis is put on the social aspect of experimentation and its close relation to the environment of the First Czechoslovak Republic. Inspiration by modern pedagogical theories is taken into account. The thesis traces the lives of several teachers. As sources were used not only archives but also a series of interviews with graduates of these schools. It aims, on the basis of a comparison of written and oral sources, to give a complex image of experimental education in Czechoslovakia at the time of the First Republic and the Protectorate. Last but not least it tries to answer the question whether experimental schools can contribute to today’s education.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html