Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Role genu pro FTO v genetické determinaci "civilizačních" onemocnění
Thesis title in Czech: Role genu pro FTO v genetické determinaci "civilizačních" onemocnění
Thesis title in English: Role of the FTO gene in the genetic determination of common multifactorial diseases
Key words: FTO, polymorfismus, obezita, kardiovaskulární onemocnění, selhání ledvin, kolorektální karcinom, relativní délka telomer, metylace DNA
English key words: FTO, polymorphism, obesity, cardiovascular disease, endstage renal disease, colorectal cancer, relative telomere length, DNA methylation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Genetics and Microbiology (31-140)
Supervisor:
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.09.2014
Date of assignment: 24.09.2014
Confirmed by Study dept. on: 09.10.2014
Date of electronic submission:24.09.2014
Date of submission of printed version:24.09.2014
Date of proceeded defence: 22.10.2014
Preliminary scope of work
Obezita je rizikovým faktorem rozvoje mnoha civilizačních onemocnění. Mezi tato onemocnění s nejvyšší úmrtností patří kardiovaskulární onemocnění (KVO), diabetes mellitus 2. typu (DM2), některá nádorová onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. Jedním z genetických rizikových faktorů determinujících tělesnou hmotnost je gen pro FTO („fat mass and obesity associated protein“).
Úkolem této disertační práce bylo zjistit, 1) zda výskyt rizikových alel u vybraných polymorfismů koreluje s BMI u české populace, 2) analyzovat souvislost mezi variantou v 1. intronu v genu pro FTO a rizikem infarktu myokardu/ akutního koronárního syndromu (IM/ AKS), 3) renálním selháním (ESRD) a 4) výskytem kolorektálního karcinomu (CRC). Polymorfismy rs17817449 (1. intron) a rs17818902 (3. intron) jsme analyzovali metodami PCR-RFLP či RT PCR. Potvrdili jsme souvislost varianty v prvním, ale ne ve třetím intronu s BMI u české kontrolní populace. Intervenční studie ukázaly souvislost se změnami BMI (pouze rs178117449) u dětí, ale ne u obézních žen. U pacientů s AKS jsme nalezli korelaci mezi G alelou a zvýšeným rizikem tohoto onemocnění (OR 1,49). U pacientů s ESRD jsme detekovali souvislost mezi výskytem stejné alely a rozvojem onemocnění (OR 1,37). U pacientů s CRC jsme souvislost s výskytem rizikové alely u varianty v 1. intronu nepotvrdili. Jako kontroly byly použity representativně vybrané soubory české populace „MONICA“ a „HAPPIE“.
V rámci analýz potencionálních mechanismů vlivu polymorfismu rs17817449 jsme detekovali souvislost s relativní délkou telomer (rTL) u pre- a postmenopauzálních žen z Prahy (3PMFs).
Přesný mechanizmus účinku FTO není dosud znám, nicméně FTO vykazuje DNA demetylázovou aktivitu. Sledovali jsme, zda existuje rozdíl mezi celkovým metylačním stavem DNA u jedinců kontrolní zdravé populace s odlišným genotypem pro rs17817449.
Preliminary scope of work in English
Obesity is a risk factor for development of cardiovascular disease, diabetes type 2 and some cancers. Newly detected genetic risk factor for body weight is the FTO gene ("fat mass and obesity associated").
The aim of this thesis was determine 1) whether the presence of risk alleles correlate with BMI in Czech population and to determine 2) whether there is an association between variants in the FTO gene and risk of myocardial infarction/ acute coronary syndrome (MI/ ACS), 3) renal failure (ESRD), or 4) incidence of colorectal cancer (CRC). We analyzed polymorphisms rs17817449 (first intron) and rs17818902 (3rd intron) using by PCR-RFLP and then also RT PCR. We found an association of the first intron variant (but not the 3rd one) and BMI in Czech control population. We have detected an association of 1st intron SNP and BMI changes during the intervention study in obese children, but not in obese females. We found a correlation between the risk allele and increased risk of ACS (OR 1.49) in patients with MI. In patients with ESRD was detected association between the risk allele and the risk of disease (OR 1.37). We didn´t confirmed the association between rs17817449 and the development of CRC. Representative selected groups of the Czech populations “MONICA” and “HAPPIE” were used as controls.
One possibility could be the potential impact of polymorphism on the relative telomere length (RTL). We detected in a study of pre- and postmenopausal women from Prague (3PMFs) that carriers of at least one risk allele have shorter rTL.
The exact mechanism of the FTO effect on disease determination is not yet known, however, the FTO exhibit a DNA demethylase activity. The difference between global DNA methylation status of individuals with different genotypes for rs17817449 in healthy control population were analyzed.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html