Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv délky prodlevy na parametry testu stresové relaxace u laktosy a hydrogenfosforečnanu vápenatého.
Thesis title in Czech: Vliv délky prodlevy na parametry testu stresové relaxace u laktosy a hydrogenfosforečnanu vápenatého.
Thesis title in English: The influence of the dwell time on the parameters of the stress relaxation test for lactose and calcium hydrogen phosphate.
Key words: Záznam síla-dráha, test stresové relaxace, rovnice lisování, elastická a plastická deformace
English key words: Force-displacement record, stress relaxation test, compaction equation, elastic and plastic deformation
Academic year of topic announcement: 2014/2015
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pharmaceutical Technology (16-16210)
Supervisor: PharmDr. Petra Svačinová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.10.2014
Date of assignment: 22.02.2016
Date and time of defence: 02.06.2016 08:00
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of proceeded defence: 02.06.2016
Reviewers: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude zaměřena na proces formování tablet. Bude zahrnovat tyto fáze:
1. Uvedení do problematiky
2. Zpracování literární rešerše z dané problematiky
3. Zpracování teoretické části práce
4. Provedení předpokusů a ověření metodik
5. Vyhodnocení výsledků
6. Písemné zpracování diplomové práce
References
Storey, R.A., Ymén I.: Solid state characterization of pharmaceuticals. Chichester, John Wiley & Sons Ltd. 2011.
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology handbook. London, Taylor & Francis 2006.
Schulze, D.: Powder and bulk solids. Berlin, Springer 2008.
Celik, M.: Pharmaceutical powder compaction technology. New York, Marcel Dekker 2011.
Masuda, H., Higashitani, K., Yoshida, H.: Powder technology. Boca Raton, CRC Press 2006.
Augsburger L.L., Hoag S.W.: Pharmaceutical dosage forms: Tablets, vol. 1, 2. 3. New York, Informa Healthcare 2008.
Mahato, R.I., Narang, A.S.: Pharmaceutical dosage forms and drug delivery. Boca Raton, CRC Press 2012.
Rowe, R.C. et al.:Handbook of pharmaceutical excipients. London, Pharmaceutical Press 2013.
J. Pharm. Sci., J. Pharm. Pharmacol., Čes. Slov. Farm. a další.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html