Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Thesis title in Czech: Volnočasové a zájmové aktivity žáků škol pro sluchově postižené
Thesis title in English: Leisure and interest activities pupils from school for hearing impaired pupils
Key words: Volný čas, volnočasové aktivity, volnočasové instituce a organizace, zájmová činnost, žák se sluchovým postižením, organizace pro sluchově postižené žáky, škola pro sluchově postižené žáky, internát.
English key words: Leisure time, leisure activities, leisure institutions and organizations, hobbies, pupil with hearing impairment, organization for hearing impaired pupils, school for hearing-impaired pupils, boarding school.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Marie Komorná
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.06.2013
Date of assignment: 08.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 15.08.2014
Date and time of defence: 04.02.2015 09:20
Date of electronic submission:07.01.2015
Date of submission of printed version:07.01.2015
Date of proceeded defence: 04.02.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Na základě studia relevantní literatury a relevantních internetových zdrojů vymezit pojem volný čas a související pojmy, představit (obecně) zařízení a instituce, které provozují volnočasové a zájmové aktivity pro děti, a typy volnočasových a zájmových aktivit, které dětem nabízejí, popsat zájmové a volnočasové aktivity dětí realizované „mimo“ školu a „mimo“ ostatní zařízení a instituce. Zaměřit se mj. na rozdíly v nabídce volnočasových aktivit pro děti se sluchovým postižením a pro děti bez sluchového postižení.
2. Mezi žáky základních a středních škol pro sluchově postižené realizovat výzkumné šetření (metoda polostrukturovaného interview, příp. dotazníku) zaměřené na to, jakým způsobem tráví volný čas. Cílem šetření bude především zjistit, jakým aktivitám se žáci ze škol pro sluchově postižené ve volném čase věnují, jaká školní a mimoškolní zařízení ve volném čase navštěvují, zda se věnují/nevěnují zájmovým a volnočasovým aktivitám určeným speciálně pro děti se sluchovým postižením a proč.
3. Shrnout výsledky šetření. Zvláštní pozornost bude věnována také rozdílům v trávení volného času u internátních a neinternátních dětí se sluchovým postižením.
References
CLARIJS, R. (ed.) Non-formal and Informal Education in Europe. Prague : Eaicy, 2005, ISBN 80-239-6092-x.
HOFBAUER, B. Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-927-5.
NĚMEC, J. et. al. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-012-3.
PÁVKOVÁ, J. et al. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 2. vyd. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-569-5.
POTMĚŠIL, M. Úvodní stati k výchově a vzdělávání sluchově postižených. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-744-8.
SLÍŽKOVÁ, L. Výchova dětí se sluchovým postižením: Trávení volného času sluchově postižených dětí. [Závěrečná práce] Praha : PedF UK, 2003.
SPOUSTA, V. et al. Kapitoly z pedagogiky volného času. Brno : Masarykova Univerzita, 1996a. ISBN 80-210-1274-9.
SPOUSTA, V. et al. Metody a formy výchovy ve volném čase. Brno : Masarykova Univerzita, 1996b. ISBN 80-210-1275-7.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html