Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komparace výrazových prostředků současné žurnalistiky v internetových a tištěných médiích
Thesis title in Czech: Komparace výrazových prostředků současné žurnalistiky v internetových a tištěných médiích
Thesis title in English: The use of language in modern internet journalism in comparison with print
Key words: Filmové recenze, psaná žurnalistika, internetová žurnalistika, výrazové prostředky, jazykové prostředky, internet, hypertext, média
English key words: Movie Review, written journalism, internet journalism, use of language, language resources, internet, hyperhext, media
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.07.2014
Date of assignment: 15.07.2014
Date and time of defence: 27.06.2016 00:00
Date of electronic submission:03.05.2016
Date of proceeded defence: 27.06.2016
Opponents: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BARTOŠEK, Jaroslav. Základy žurnalistiky. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2002. 109 s. Učební texty vysokých škol. ISBN 80-7318-059-6.
BEDNÁŘ, Vojtěch. Internetová publicistika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 210 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3452-1.
BEČKA, Josef Václav. Česká stylistika. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 467 s. ISBN 80-200-0020-8.
ČECHOVÁ, M., M. KRČMOVÁ a E. MINÁŘOVÁ. Současná stylistika. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 381 s. ISBN 978-80-7106-961-4.
ČECHOVÁ, Marie. Současná česká stylistika. Vyd. 1. Praha: ISV, 2003. 342 s. Jazykověda (Institut sociálních vztahů). ISBN 80-86642-00-3.
ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 1., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 507 s. ISBN 978-80-7335-215-8.
ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 2., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 547 s. ISBN 978-80-7335-217-2.
ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 3., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 1247 s. ISBN 978-80-7335-218-9.
ČERMÁK, F., J. HRONEK a J. MACHAČ. Slovník české frazeologie a idiomatiky. 4., přeprac. a dopl. vyd., V nakl. Leda vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 1267 s. ISBN 978-80-7335-219-6.
ČERMÁK, Miloš. Nová média: Úvod a stručná historie. In: OSVALDOVÁ, B., A. NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a M. ČERMÁK, eds. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.
ČUŘÍK, Jaroslav a kolektiv. Nové trendy v médiích. In: Online a tištěná média. Vydání první. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-5825-5.
DANEŠ, František. Situace češtiny: perspektiva i retrospektiva. In: JANČÁKOVÁ, Jana, Miroslav KOMÁREK a Oldřich ULIČNÝ. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference : 23.-27.8 .1993. Praha: Univerzita Karlova, 1995, 23 – 31. ISBN 80-85899-02-7.
DOLANSKÁ, Nora. Jak se stát Hemingwayem: (příručka pro budoucí žurnalisty) : [určeno] pro posl. fak. sociálních věd. 1. vyd. Karolinum: 1994. 106 s. ISBN 978-80-706-6891-7.
HAVRÁNEK, Bohuslav. Studie o spisovném jazyce. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1963.
HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Česká mluvnice. 2. vyd., upr. a rozš. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1963. Vysokoškolské učebnice (Státní pedagogické nakladatelství).
HOFFMANNOVÁ, Jana. Sociolingvistický pohled na e-komunikaci. Naše řeč. 2012, 95(3). ISSN 0027-8203.
HUGO, Jan (ed.). Slovník nespisovné češtiny: argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov. 3., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2009. 501 s. ISBN 978-80-7345-198-1.
HŮLKOVÁ, Kateřina. Tištěné a internetové zpravodajství – odlišnosti a specifika na příkladu vybraných českých zpravodajských serverů a celostátních deníků. Praha, 2009. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komunikačních studií a žurnalistiky. Vedoucí diplomové práce PhDr. Ludmila Trunečková.
JAKUBOWICZ, Karol. Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. 1. vyd. Zlín: Verbum, 2013. ISBN 978-80-87500-38-5.
JUNKOVÁ, Bohumila. Jazykové aktualizace a automatizace v současné publicistice. In: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference: 23.-27.8.1993. Praha: FF UK, 1995. ISBN 80-85899-02-7.
JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 120 s. ISBN 978-80-244-2218-3.
JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. 207 s. ISBN 978-80-7367-287-4.
JUST, Vladimír. Velký slovník floskulí. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2009. 352 s. ISBN 978-80-7335-185-4.
KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v e-komunikaci. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2007. ISBN 978-80-85783-78-0.
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem: Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. 1. vyd. Praha: H&H, 2002. 355 s. ISBN 80-7319-020- 6.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 447 s. ISBN 80-7178-200-9.
OSVALDOVÁ, Barbora a Jan HALADA. Encyklopedie praktické žurnalistiky. 1. vyd. Praha: Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1.
OSVALDOVÁ, B., A. NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a M. ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 195 s. ISBN 978-80-246-1684-1.
PATRÁŠ, Vladimír. Sociolingvistické aspekty elektronicky podmienenej komunikácie. Vyd. 1. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2009. 147 s., 157 s. ISBN 978-80-7248-522-2.
PAVLÍČKOVÁ, Tereza. Jak nová jsou publika nových médií. In: OSVALDOVÁ, B., A. NĚMCOVÁ TEJKALOVÁ a M. ČERMÁK. Žurnalistika v informační společnosti - digitalizace a internetizace žurnalistiky: proměny a perspektivy žurnalistiky v epoše digitálních médií aneb nová média teoreticky i prakticky. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1684-1.
RÝDL, Stanislav. Zpravodajství a časopisy na Internetu. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001. x, 93 s. Svět na Internetu. ISBN 80-7226-580-6.
SCHNEIDEROVÁ, Soňa. Informace - text - kontext: nad současnou situací médií. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 44 s. ISBN 978-80-244-2059-2.
ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, 2003. Psychologická setkávání. ISBN 80-7254-360-1.
Spisovná čeština a jazyková kultura 1993: sborník z olomoucké konference: 23.-27.8.1993. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 191 s. ISBN 80-85899-02-7.
TOMS, Stanislav a Barbora OSVALDOVÁ. Informační žánry. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 171 s.
TUŠER, Andrej. Ako sa robia noviny. 1. vyd. Bratislava: SOFA, 1999. 219 s. ISBN 80-85752-66-2.
VEBROVÁ, Jitka a Tomáš KRAJÍČEK. Slovník cizích slov. Vyd. 1. Praha: Plot, 2006. 367 s. ISBN 80-86523-77-2.
VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.
WEINGART, Miloš, ed. a HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. Spisovná čeština a jazyková kultura. V Praze: Melantrich, 1932. 257 s. Výhledy; sv. 14.

Elektronické zdroje
ABZ.cz: Slovník cizích slov [online]. [cit. 2015-12-06]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizich-slov.abz.cz
Slovníček pojmu z literatury a mluvnice. Český-jazyk.cz [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.cesky-jazyk.cz/slovnicek-pojmu/publicisticky-styl/#ixzz3jEznTteu
Economia [online]. Economia, a.s. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://economia.ihned.cz/
HÁJEK, Martin a Zdeněk HÁJEK. COOA - Software pro analýzu spoluvýskytu slov v textu [online]. Praha : Fakulta sociálních věd, Karlova Univerzita, 2009. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/publication.php?id=5308
HAVLÍČEK, Tomáš. Užívání terminologie v tištených a elektronických verzích filmových recenzí: malá stylistická sonda [online]. Bakalářská diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita, Filozofická Fakulta, Ústav českého jazyka, 2005. Vedoucí práce Mgr. Michal Křístek, M.Phil., Ph.D. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://is.muni.cz/dok/fmgr?so=nd;furl=%2Fth%2F74474%2Fff_b%2F
GILBERT, Harriet. Writing reviews. In: HICKS, W., et al. Writing for journalists: Media skills [online]. London: Routledge, 2008 [cit. 2016-04-02]. Dostupne z: http://www.ssnpstudents.com/wp/wp-content/uploads/2015/01/Writing-for-journalists-2nd-ed.pdf
HRBÁČEK, Josef. Recepce textu, jeho analýza a interpretace. Naše řeč [online]. 2005, 88 (1) [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=7813
CHERNYKH, Natalya. Analýza textu (text mining) pomocí vybraného softwaru. Praha, 2012. Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, Vyšší škola informačních služeb. Dostupné z: http://info.sks.cz/www/zavprace/soubory/76170.pdf
iDnes.cz [online]. MAFRA, a.s. @1999-2016 [cit. 2016-02-18]. Dostupné z: http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=889
Internetová žurnalistika: Praktický pohled na práci novináře v online médiu [online]. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti, Listopad 2011 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://khp.vse.cz/wp-content/uploads/2011/08/Internetova_zurnalistika.pdf
Český národní korpus [online]. UČNK, @ 2015 [cit. 2016-01-24]. Dostupné z: https://kwords.korpus.cz/
Mediální skupina Mafra: iDNES.cz [online]. MAFRA, a.s. @1997-2015 [cit. 2015-08-16]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_idnes-cz.htm
PSOTOVÁ, Miluše. Podoba filmové recenze v magazínu Cinema v letech 2009 a 2010. Brno, 2010. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Salaquardová. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/78933/fss_b_a2?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dpsotov%C3%A1%20agenda:th%26start%3D1
SCHREIER, Martin a Petr Stuchlík. iDnes by se bez MF Dnes obešel. Lupa.cz. [online]. 2005, 30.03. [cit. 12.11.2015]. ISSN 1213-0702. Dostupné z: http://www.lupa.cz/clanky/petr-stuchlik-iDnes-by-se-bez-mf-dnes-obesel/
ŠMÍD, Milan. Žurnalistika v informační společnosti: internetizace a digitalizace žurnalistiky [online ]. Praha: Univerzita Karlova: Fakulta sociálních věd, 2006. Edice pracovních sešitů PSSS Mediální rada MED-003 [cit. 2016-04-03]. Dostupné z: http://publication.fsv.cuni.cz/eng/attachments/104_003_Smid.pdf
Velký slovník cizích slov [CD]. Voznice: LEDA, 2005.
Výrazové prostředky (kódy a konvence) typické pro konkrétní média. Mediagram [online]. MediaGram, @ 2016. [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://mediagram.cz/ostatni-predmety/vyrazove-prostredky-kody-a-konvence-typicke-pro-konkretni-media
WARD, Mike. Online story construction. In: WARD, Mike. Journalism online [online]. New York: Foscal Press, 2013, s. 122 – 123. [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: https://books.google.cz/books?id=1ekiAQAAQBAJ&pg=PA122&lpg=PA122&dq=linking,+immediacy,+interactivity,+multimedia,+depth&source=bl&ots=RNrQCaiu14&sig=0zZ50RJZbJC5VWGrESh1bNXPxH0&hl=cs&sa=X&ved=0CCgQ6AEwAGoVChMI0s7SudaKyQIVC28UCh2XzAou#v=onepage&q=linking%2C%20immediacy%2C%20interactivity%2C%20multimedia%2C%20depth&f=false
Výzkum: 90 % populace od 12 do 79 let čte tisk. Nejčtenější je stále Blesk. MAM – Marketing&Media [online]. 5.11.2015 [cit. 2015-11-29]. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-64827210-vyzkum-90-populace-od-12-do-79-let-cte-tisk-nejctenejsi-je-stale-blesk
Wikipedia: Otevřená encyklopedie [online]. Nadace Wikimedia. [cit. 2015-08-16]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org

Preliminary scope of work
Diplomová práce Komparace výrazových prostředků současné žurnalistiky v internetových a tištěných médiích se zabývá výrazovými prostředky textů na internetu a v tištěných médiích. Zkoumá jak výrazové prostředky slovní, tak výrazové prostředky samotného internetu, vč. odkazů, videí atd. Zvolenými texty, které jsou zkoumány a porovnávány, jsou filmové recenze. Práce si klade za cíl poukázat na rozdíl textů publikovaných na internetu a mimo něj, dále i na výhody publikování online - se všemi možnostmi hypertextu. Teoretická část práce popisuje používané pojmy (filmová recenze, internetová žurnalistika apod.), snaží se nastínit problematiku publikování na internetu s rozdíly oproti publikování do tištěných médií, krátce popisuje i historii internetu a jeho prosazování po boku tištěných médií. Zabývá se i stručnou charakteristikou jednotlivých médií, ze kterých byly dané texty vyhledávány. Dále popisuje hledané výrazy v textech a další prvky psaných textů. Praktická část diplomové práce vyhodnocuje výsledky analýzy. Výsledkem práce je vyhodnocení, zda a jak se liší zkoumané texty, jestli výsledky korespondují s předpokladem a čím můžou být případné rozdíly způsobeny.
Preliminary scope of work in English
The thesis The use of language in modern internet journalism in comparison with print focuses on use of language in texts on the Internet and in print media. The texts which were selected for exploration are movie reviews.
The theoretical part describes the terms used in the work (film review, internet journalism, etc.). It also tries to clarify the issue of Internet publishing and the differences between online publishing and printed media. It then briefly describes the history of the Internet and its establishment as a counterpart to the printed media. It also deals with the description of the media from which the texts were sourced. The practical part presents the results of the analysis. The work compares the differences in texts published on the Internet and in printed media, as well as the advantages of online publishing - with all the potential of hypertext. The concluding part of the work evaluates whether the researched articles are different and how.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html