Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a inovace ve vzdělávání
Thesis title in Czech: Vliv osobnosti ředitele na pedagogické směřování školy a inovace ve vzdělávání
Thesis title in English: Influence of personality headmaster on the pedagogical direction of the school and innovation in education
Key words: ředitel školy, osobnost vedoucího pracovníka, osobnostní analýza, pedagogické směřování školy, inovace, inovace ve vzdělávání
English key words: headmaster, personality of executive, analysis of the personality, pedagogical direction of the school, innovation, innovation in education
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Kitzberger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.06.2014
Date of assignment: 30.06.2014
Date and time of defence: 19.05.2015 08:15
Venue of defence: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of proceeded defence: 19.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004SM)
Reviewers: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle CŠM.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat příslušným normám.
Práce musí splňovat kritéria pro bakalářské práce, autor tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
References
BARTÁK, Jan. Od znalostí k inovacím: vaše konkurenční výhoda!. 1. vyd. Praha: Alfa
Nakladatelství, 2008, 190 s. Management studium (Alfa Nakladatelství). ISBN
978-80-87197-03-5.
CHVÁL, Martin a Jiřina NOVOTNÁ. Pedagogický rozvoj školy: [sborník
z konference INOSKOP]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008, 294 s. ISBN 9788073675103.
KOŠTURIAK, Ján. Inovace: vaše konkurenční výhoda!. Vyd. 1. Brno: Computer
Press, 2008, viii, 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.
PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál,
2001, 139 s. ISBN 80-717-8584-9.
RÝDL, Karel. Inovace školských systémů. Vyd. 1. Praha: Institut sociálních vztahů,
2003, 281 s. ISBN 8086642178.
YOUNG, Michael Dunlop. Innovation and research in education. London: Routledge
& Kegan, 1965, viii, 184 s.
Preliminary scope of work
Cílem práce je zpracovat příběh ředitele školy od nastoupení do funkce až doposud, popsat inovaci
školy a posoudit vliv osobnosti, postojů a názorů ředitele školy na inovaci školy.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html