Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Srovnání mediální prezentace Tatranu Omlux Střešovice a 1. SC WOOW Vítkovice
Thesis title in Czech: Srovnání mediální prezentace Tatranu Omlux Střešovice a 1. SC WOOW Vítkovice
Thesis title in English: The comparison of media presentation of Tatran Omlux Střešovice and media presentation of 1. SC WOOW Vítkovice
Key words: Florbal, sportovní žurnalistika, mediální obraz, Vítkovice, Tatran Střešovice
English key words: Floorball, sport journalism, media image, Vítkovice, Tartan Střešovice
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Journalism (23-KZ)
Supervisor: doc. PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.06.2014
Date of assignment: 25.06.2014
Date and time of defence: 16.06.2016 08:00
Venue of defence: Hollar - Smetanovo nábřeží 6, H108, Hollar - místn. č. 108
Date of electronic submission:12.05.2016
Date of proceeded defence: 16.06.2016
Reviewers: Mgr. Ondřej Trunečka, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
BOYLE, Raymond. Sports journalism: context and issues. London: SAGE, 2006. ISBN 978-1-4129-0798-9.

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

HORKY, Thomas a Jőrg-Uwe NIELAND. International sports press survey 2011: quantity and quality of sports reporting. Norderstedt: BoD-Books on Demand, c2013. Sport & Communication. ISBN 978-3-7322-7886-2.

JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost: [stručný úvod do studia médií a mediální komunikace]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-287-4. Dostupné také z: http://toc.nkp.cz/NKC/200707/contents/nkc20071723425_1.pdf

KYSEL, Jiří. Florbal - Kompletní průvodce. Sport extra. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN: 978-80-247-3615- 0.

ROWE, David. Sport, culture and the media: the unruly trinity. 2nd ed. Buckingham, England: Open University Press, 2004. Issues in cultural and media studies. ISBN 0-335-21075-9.

SCHULZ, Winfried a Irena REIFOVÁ. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Překlad Barbara Köpplová. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mediální prezentace dvou českých florbalových týmů, Tatranu Omlux Střešovice a 1. SC WOOW Vítkovice, ve vybraných českých celostátních médiích. Tato mužstva byla vybrána, protože se jedná o dva historicky nejúspěšnější kluby v České republice. Mediální obraz obou týmů bude analyzován v denících Mladá fronta DNES, Právo a Sport. Zastoupeny budou také zpravodajské portály idnes.cz a sport.cz. Pro analýzu jsou vybrány sezony 2011/2012 a 2012/2013. Na mediálním obraze těchto dvou týmů bude také možno demonstrovat základní rysy mediálního obrazu florbalu obecně v českých médiích. Jedná se o jeden z nejrychleji se rozvíjejících sportů u nás a bude zajímavé sledovat, jakou pozornost mu věnují česká média.
Preliminary scope of work in English
My bachelor thesis is focused on media presentation of two Czech floorball teams, Tartan Omlux Střešovice and 1. SC WOOW Vítkovice, in specific national media. These two teams were chosen, because they are the most successful in Czech history. Media image of these two clubs will be analyzed in newspapers Mladá fronta DNES, Právo and Sport and also in news servers idnes.cz and sport.cz. For analysis have been chosen seasons 2011/2012 and 2012/2013. On media image of these two teams we can also demonstrate basic features of media image of floorball in general. This young sport is more and more popular every year in our country and is important to analyze its position in Czech media.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html