Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji
Thesis title in Czech: Faktory ovlivňující profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ v Pardubickém kraji
Thesis title in English: Factors Affecting the Profesion Development of the Head of DDM and SVČ in the Pardubice region
Key words: Další vzdělávání, ředitel, management, školy, dům dětí a mládeže, středisko volného času, profesní rozvoj
English key words: Further education director, management, schools, house of children and youth, leisure centers, professional development
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: RNDr. Jindřich Kitzberger
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.06.2014
Date of assignment: 14.06.2014
Date and time of defence: 22.05.2015 10:15
Venue of defence: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:08.04.2015
Date of proceeded defence: 22.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Opponents: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového projektu, který byl vypracován studentem a uložen na moodle CŠM.
Student je povinen dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat příslušným normám.
Práce musí splňovat kritéria pro diplomové práce, autor tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
References
SLAVÍKOVÁ, L., KARABEC, S.: Ředitel školy – ledaer i manažer. Praha – Manchester: 2003. ISBN 80-239-2209-2
LHOTKOVÁ, I., TROJAN, V., KITZBERGER, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: Wolters Kluwers ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-899-2.
PROKOPENKO, J.; KUBR, M., a kol. Vzdělávání a rozvoj manažerů. Praha: Grada Publishing,
1996. ISBN 80-7169-250-6.
SLAVÍKOVÁ, L. Ředitelé současnosti pro školu budoucnosti.Management in education towards professional leadership: feasibility study. Praha : PedF UK, 2003. ISBN 80-7290-
120-6.
Preliminary scope of work
Práce se bude zabývat faktory, které ovlivňují profesní rozvoj ředitelů škol. V první části výčtem a vymezením faktorů, se kterými se ředitel ve svém profesním působení setkává. Praktická část se bude zabývat výzkumem skutečných faktorů, které profesní rozvoj ředitelů ovlivňují a do jaké míry.
Cílem práce je zjistit, které faktory ovlivňují profesní rozvoj ředitelů DDM a SVČ, a zjistit jejich význam.
Očekávanou metodou výzkumu je dotazníkové šetření, respondenty budou tvořit ředitelé DDM a SVČ. Výzkum bude prováděn dále formou rozhovorů s řediteli DDM a SVČ v Pardubickém kraji.
Preliminary scope of work in English
The work will address the factors that influence the professional development of school principals. In the first part enumeration and identification of factors with which the director in his professional action meets. The practical part will deal with the actual research factors that influence the professional development of directors and to what extent.
The aim is to determine which factors influence the professional development of directors and DDM SVČ and to determine their significance.
Expected research method is a survey, respondents will consist of directors and DDM SVČ. The research will be carried further in the form of interviews with the directors of DDM and SVČ in the Pardubice region.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html