Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza přípravy na funkci ředitele ve vybraných zemích OECD
Thesis title in Czech: Analýza přípravy na funkci ředitele ve vybraných zemích OECD
Thesis title in English: Analysis of Preparation for Principal in Selected Country of OECD
Key words: Ředitel, vzdělání, analýza, OECD, kompetence
English key words: Principal, Education, Analysis, OECD, competence
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Supervisor: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.06.2014
Date of assignment: 13.06.2014
Date and time of defence: 29.05.2015 08:15
Venue of defence: Myslíkova 7,Praha 1, M103, multimediální učebna
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of proceeded defence: 29.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005MN)
Opponents: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se bude zabývat analýzou profesní přípravy ve vybraných zemích (Kanada, USA, Mexiko, Chile) a jejich vzájemnou komparací se situací v České republice
References
SANTIAGO, P. a kol.:OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Mexico. OECD Publishing, 2012, ISBN 978-92-64-17263-0
SANTIAGO, P. a kol.:OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education Czech Republic. OECD Publishing, 2012, ISBN 978-92-64-11675-7
Beatriz Pont, Deborah Nusche, Hunter Moorman. Improving School Leadership vol. 1: Policy and Practice.OECD Publishing, 2008.ISBN 978-92-64-04467-8
OECD. Reviews of National Policies for Education Tertiary Education
in Chile. OECD Publishing, 2009 ISBN 978-92-64-05089-1
TROJAN, V. Problematika vzdělávání ředitelů škol, in.: Danielová a kol.
Vybrané trendy celoživotního vzdělávání v České republice a dalších státech Evropské unie, MU v Brně, 2013, ISBN 978-80-7375-883-7
TROJAN, V. Vzdělávání řídících pracovníků v českém školství. Orbis scholae, 2011, roč. 5, č. 3, s. 107-122, ISSN 1802-4637
KALOUS, J., aj. Příprava řídících pracovníků ve školství, 1997
SLAVÍKOVÁ, L. a kol. Ředitel školy -leader i manažer :komparace vzdělávání řídícíchpracovníků ve školství v ČR a vevybraných zemíc EU
2003
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá analýzou vzdělávání ředitelů v České republice a dále ve vybraných zemích na americkém kontinentu tzn. USA, Kanada, Chile a Mexiko. Všechny země jsou zároveň členy mezinárodní organizace OECD, která má jako jeden z cílů právě vzdělávací politiku členských zemí. V teoretické části se dále zabývá vzděláváním ředitelů jako manažerů škol. Cílem práce je zodpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Liší se jednotlivé vzdělávací systémy v přípravě budoucích ředitelů škol. V případě že ano, jaké odlišnosti se dají vypozorovat?“ Problém navazuje na další diplomové či jiné odborné práce, které se zabývaly srovnáním mezinárodních vzdělávacích systémů, ale ještě žádná z českých se nezabývala státy, které zpracovávám. Cílem této práce je pomocí kvalitativní analýzy dat vzdělávacích systémů zjistit, zda existují odlišnosti mezi jednotlivými státy, co mají společného a co odlišného. Hodnoceny budou tyto z hlediska doby studia budoucích ředitelů, složení studia, věku, počtu let praxe a právnímu zakotvení přípravy ředitelů do funkce.
Preliminary scope of work in English
The diploma work analyzes the education Principals in the Czech Republic and in selected countries in the Americas, ie. USA, Canada, Chile and Mexico. All countries are also members of the OECD, which has as one of its objectives being educational policies of member countries. The theoretical part also deals with education directors as managers of schools. The aim is to answer the main research question, which is: "They differ in the education systems in preparation for future school leaders. If yes, what differences can be observed? "The problem relates to other diploma or other professional work that dealt with international comparison of education systems, but still none of the Czech failed to address states that processing. The aim of this work is the qualitative data analysis of educational systems to determine whether there are differences between countries, what they have in common and what is different. Will be evaluated in terms of the period of study for future directors, studio compositions, age, years of practice and legal grounds in the training of office.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html